41 Ad 56/2011 - 8Rozsudek KSBR ze dne 14.12.2011

41Ad 56/2011 - 8

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kubenovou v právní věci žalobce J.M., bytem …, proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, o invalidní důchod, o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádnému z účastníku se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

Ve včas podané žalobě se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí žalované vydané dne 23.6.2011 pod č.j. …. Jedná se o rozhodnutí žalované, kdy tato rozhodla tak, že zamítla namítky žalobce a potvrdila rozhodnutí ČSSZ ze dne 3.5.2011. Pokud jde o rozhodnutí ze dne 3.5.2011, žalovaná zvýšila žalobci od 16.2.2011 invalidní důchod pro invaliditu II. stupně na invalidní důchod pro invaliditu III. stupně podle § 56 odst. 1 písm. d) a § 41 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodové pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Invalidní důchod pro invaliditu III. stupně činí … měsíčně.

Žalobce, jak soud uvedl podal žalobu, v níž uváděl, že více než 35 let procoval, vyučil se jako umělecký štukatér a restaurátor a je sluchově postižený občan (praktická hluchota), posléze měl a má problémy s nehybností ruky a problémy s páteří, poté se přidala nemoc „cukrovka“. Kromě diabetes mellitus 2 typu má hypertenzi s vysokým rizikem recens., je hluchoněmý od dětství, dále VAS C páteře, Impingement sy omi I.dx., Coxarthrosu II, stav po exstirpaci os lunatum a plastice dle Rotta carpi I.sin, Epicondylitiss radialis humeri bilat. St.p.op. pro retrocalcaneární bursitidu bilat. Jako diabetik musí držet dietu, denně si píchá inzulín, vše je to velmi nákladné a s částkou ….je nemožné toto uhradit, když dia

Pokračování
-2-
41Ad 56/2011

potraviny jsou velmi drahé. Žalobce se dozvěděl, že průměrně sluchově postižení občané pobírají plný invalidní důchod III. stupně a to částku přes …. Žalobce však pobírá pouze …, zdůraznil, že toto mu přijde, zvláště když je diabetik, velmi nespravedlivé. V roce 2009 zkrachovala firma, kde pracoval, žalobce chodil 11 měsíců na úřad práce a myslí si, že někde nastala chyba (zápočtový list atd.).

Paragraf I stupně činí 5.000,- Kč, Paragraf II stupně činí 8.000,- Kč, Paragraf III stupně činí 12.000,- Kč. Neví však, zda je to správné a chtěl by dát podnět k přepočítání výše svého důchodu.

Z dávkového spisu žalobce bylo zjištěno, že 23.6.2011 žalovaná rozhodla pod č.j. … tak, že zamítla námitky žalobce proti rozhodnutí žalované a toto rozhodnutí ze dne 3.5.2011 potvrdila. V odůvodnění tohoto rozhodnutí uvedeno, že ČSSZ rozhodnutím ze dne 3.5.2011 zvýšila žalobci od 16.2.2011 invalidní důchod pro invaliditu II. stupně na invalidní důchod pro invaliditu III stupně podle § 56 odst. 1 písm. d) a § 41 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Invalidní důchod pro invaliditu

III. stupně činí … měsíčně. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce námitky. Nesouhlasí s výší

invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně a žádá o přehodnocení této výše. ČSSZ uvedla, že přezkoumala napadené rozhodnutí v plném rozsahu včetně rozsahu uplatněných námitek a zjistila, že napadené rozhodnutí bylo vydáno v souladu s platnou a účinnou právní úpravou.

Žalobce podal dne 16.2.2011 žádost o změnu invalidního důchodu z důvodu zhoršení zdravotního stavu. Posudkem o invaliditě OSSZ Brno – venkov ze dne 7.4.2011 bylo zjištěno, že žalobce je od 16.2.2011 invalidní pro invaliditu III stupně dle § 39 odst. 2 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb. Pokles jeho pracovní schopnosti činní 70%, rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobce s nejvýznamnějším dopadem na pokles jeho pracovní schopnosti je zdravotní postižené uvedené v kapitole VIII, oddíl A, v položce 2, přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity, pro které se stanovuje míra poklesu pracovní schopnosti v rozmezí 50%-60%, přičemž lékař OSSZ Brno – venkov zvolil hodní hranici procentního rozmezí, tj. 60%. Tomuto zařazení odpovídá postižení ucha, bradavkového výběžku, sluchu – oboustranná úplná hluchota. Vzhledem k dalšímu postižení zdravotního stavu žalobce se podle § 3 odst. 1 cit. vyhlášky zvyšuje míra poklesu pracovní schopnosti o 10%, celkově tedy činní 70%.

V odůvodnění rozhodnutí je pak uvedeno, že v rámci námitkového řízení ČSSZ také přezkoumala lékařský posudek OSSZ Brno – venkov ze dne 7.4.2011, kterým byl žalobce uznám invalidním pro invaliditu III. stupně podle ust. § 39 odst. 2 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb. a vyslovila souhlas s posouzením zdravotního stavu žalobce, datem vzniku invalidity i s dobou platnosti posudku.

Uvedla, že dle § 41 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb. se při změně stupně invalidity nově stanoví výše invalidního důchodu, a to ode dne, od něhož došlo ke změně invalidity. Nová výše procentní výměry invalidního důchodu se stanoví jako součin výše procentní výměry invalidního důchodu, která náležela před provedenou změnou stupně invalidity a koeficientu, který se vypočte jako podíl procentní sazby výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění uvedené v § 41 odst. 2 citovaného zákona, která odpovídá novému stupni invalidity, a procentní sazby výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění uvedené v § 41 odst. Pokračování
-3-
41Ad 56/2011 – 9

2 cit. zákona, která odpovídá dosavadnímu stupni invalidity. Tento koeficient se stanový s přesností na čtyři platná desetinná místa.

Výše procentní výměry invalidního důchodu činní podle § 41 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. za každý celý rok doby pojištění 1,5% výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu III. stupně. Před změnou stupně invalidity byl žalobce invalidní pro invaliditu II. stupně, které dle cit. ustanovení odpovídá procentní sazba 0,75 výpočtového základu měsíčně. Koeficient podle § 41 odst. 3 cit. zákona získaný jako

podíl těchto procentních sazeb (1,5 / 075) činní 2. Před provedenou změnou výše invalidního důchodu žalobce činila procentní výměra důchodu … měsíčně. Po vynásobení uvedeným koeficientem činí výše procentní výměry invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně … měsíčně. Základní výměra tohoto důchodu činní … měsíčně. Celkem tedy žalobci náleží od 16.2.2011 invalidní důchod pro invaliditu III. stupně ve výši … měsíčně.

Dle § 56 odst. 1 písm. d) zákona č. 155/1995 Sb., jak uvedeno, zjistí-li se, že se změnily skutečnosti rozhodné pro výši důchodu nebo pro nárok na jeho výplatu, postupuje se obdobně podle ustanovení písm. b) nebo c) cit. zákona. Dle § 56 odst. 1 písm. b) cit. zákona, zjistí-li se, že byl důchod přiznám nebo je vyplácen v nižší částce než v jaké náleží, nebo byl neprávem odepřen, anebo byl přiznán od pozdějšího data, než od jakého náleží, důchod se zvýší nebo se přizná, a to ode dne, od něhož důchod nebo jeho zvýšení náleží. Důchod nebo jeho zvýšení se přitom doplatí nejvýše pět let nazpět ode dne zjištění nebo uplatnění nároku na důchod nebo jeho zvýšení.

V písemném vyjádření k žalobě pak žalovaná uvedla, že obdržela žalobu, kterou žalobce vyjadřuje nespokojenost s výší invalidního důchodu pro III. stupeň invalidity, s částkou … Znovu pak uváděla ty skutečnosti, včetně citace § 41 zákona o důchodovém pojištění, jež uvedla ve svém rozhodnutí ze dne 23.6.2011.

Z dávkového spisu žalobce vedeného žalovanou bylo zjištěno, že v době, kdy žalobce byl invalidní pro invaliditu II. stupně, procentní výměra invalidního důchodu činila …, ke změně stupně invalidity na invaliditu III. stupně došlo od data 16.2.2011.

Žalobce v žalobě uváděl, že dle jeho názoru nebyla výše invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně vypočtena ve správné výši, neuváděl však nic konkrétního, v čem spatřuje nesprávnou výši, pouze obecně uváděl skutečnosti, že při invaliditě III. stupně by jeho výše měla být asi … měsíčně.

Podle § 41 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb. v platném znění při změně stupně invalidity se nově stanoví výše invalidního důchodu, a to ode dne, od něhož došlo ke změně stupně invalidity. Nová výše procentní výměry invalidního důchodu se stanoví jako součin procentní výměry invalidního důchodu, který náležel ke dni, který předcházel dni, od něhož došlo ke změně invalidity a koeficientu, který se vypočte jako podíl procentní sazby výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění uvedené v odstavci 2, která odpovídá novému stupni invalidity a procentní sazby výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění uvedené v odstavci 2, která odpovídá dosavadnímu stupni invalidity. Koeficient podle věty první se stanoví s přesností na čtyři platná desetinná místa.

Pokračování
-4-
41Ad 56/2011

Podle § 41 odst. 2 shora uvedeného zákona výše procentní výměry invalidního důchodu činí za každý celý rok doby pojištění a) 0,5% výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu I stupně, b) 0,75% výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu II stupně, c) 1,5% výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu III stupně; ustanovení § 33 odst. 2 věty druhé a třetí a § 34 odst. 1 věty druhé platí zde obdobně.

Po zjištění podstatných skutečností z dávkového spisu dospěl k závěru, že žaloba žalobce důvodnou není, neboť žalovaná postupovala zcela v souladu s § 41 odst. 3 s odkazem na § 41 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. v platném znění. Bylo prokázáno nepochybně, že ke změně vstupní invalidity z II. na III. stupeň došlo od 16.2.2011, což žalobce nezpochybňoval. Nezpochybňoval ani tu skutečnost, že procentní výměra invalidního důchodu II. stupně činila částka…

Při výpočtu nové výše procentní výměry invalidního důchodu po změně stupni invalidity od 16.2.2011 bylo nutno dle cit. zákonných ustanovení vypočítat výši procentní výměry invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně tak, že předchozí procentní výměra … se vynásobila 2x (1,5/0,75=2) a dle tohoto postupu pak byla vypočítána procentní výměra pro invaliditu III stupně, což představuje částku…

K tomu je nutno připočítat výši základní výměry, která v uvedené době činila …., po součtu těchto částek, se dostaneme k částce…., což je výše invalidního důchodu k datu 16.2.2011.

Vzhledem k tomu, že žalovaná postupovala správně, v souladu se zákonem, soud žalobu žalobce jako nedůvodnou dle ust. § 78 odst. 7 soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“) zamítl.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 1, 2 s.ř.s. Žalobce ve věci nebyl úspěšný, náhrada nákladů řízení mu proto nenáleží, žalovaná nemá právo na náhradu nákladů řízení ze zákona.

Poučení: Tento rozsudek nabývá právní moci dnem doručení. Lze proti němu podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu, prostřednictvím Krajského soudu v Brně, ve dvojím vyhotovení. Stěžovatel musí být zastoupen advokátem. To neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 a 106 odst. 2 s.ř.s.).

V Brně dne 14. prosince 2011

JUDr. Jana Kubenová

samosoudkyně