41 Ad 12/2016 - 37Rozsudek KSBR ze dne 01.02.2017

41 Ad 12/2016-37

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kubenovou v právní věci žalobce I.J., …………….., proti žalované Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 24.3.2016, č.j. 540 408 1639/47091-JI,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou žalobou žalobce napadal rozhodnutí vydané žalovanou 24.3.2016, když tímto rozhodnutí v námitkovém řízení byly zamítnuty námitky žalobce proti rozhodnutí ČSSZ ze dne 17.2.2016 a toto rozhodnutí bylo potvrzeno.

Žalobce uváděl, že s uvedeným rozhodnutím nesouhlasí a žádá o opětovné přezkoumání svého zdravotního stavu v souvislosti s uznáním invalidity I. stupně. Uvedl, že v současné době pracuje jako pracovník ostrahy, tato práce mu vyhovuje a dne 8.6.2017 mu vznikne nárok na starobní důchod. Tuto práci, tedy práci v ostraze může vykonávat pouze v případě, že mu bude přiznán invalidní důchod pro invaliditu I. stupně. Rozhodnutí žalované, které napadá mu však žádný invalidní důchod přiznán nebyl a pokud by to takto zůstalo, zaměstnavatel s ním rozváže pracovní poměr a žalobce neví, jak by rok před vznikem nároku na starobní důchod mohl sehnat pro něho jinou vhodnou práci. S ohledem na skutečnost, že mu byl odňat invalidní důchod, se podstatně zhoršil jeho zdravotní stav, tedy právě v souvislosti s obavou o ztrátu zaměstnání a tím i finančních prostředků. Začal opět pravidelně navštěvovat psychiatra, který mu v současné době musí s nastalou životní situací pomáhat. Bere pravidelně léky na psychické potíže i potíže neurologické. Domáhal se tedy toho, aby soud rozhodl tak, že zaváže žalovanou rozhodnutí ze dne 24.3.2016 zrušit.

V písemném vyjádření k žalobě žalovaná uvedla, že s ohledem na skutečnost, že v posuzované věci se jedná o dávku podmíněnou nepříznivým zdravotním stavem, je v takovém případě rozhodnutí žalované závislé především na odborném lékařském posouzení a provedení důkazu posudkem příslušné PK MPSV ČR ve smyslu § 4 odst. 2 zák. č. 582/1991 Sb. v platném znění. Žalovaná sdělila, že rozhodnutí ve věci samé proto ponechává na úvaze soudu podle závěru posudkové komise.

Pokud jde o napadené rozhodnutí ČSSZ z 24.3.2016, z odůvodnění vyplývá, že ČSSZ rozhodnutím č.j. 540 408 1639 ze dne 17.2.2016 odňala žalobci od 6.3.2016 invalidní důchod podle ust. § 56 odst. 1 písm. a) a ust. § 39 odst. 1 zák. č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů. Podkladem tohoto rozhodnutí byl posudek o invaliditě MSSZ Brno ze dne 12.1.2016, podle kterého již žalobce není dle ust. § 39 odst. 1 zák. č. 155/1995 Sb. invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho pracovní schopnost pouze o 25%.

Dále pak z odůvodnění rozhodnutí vyplynulo, že v průběhu námitkového řízení ČSSZ nechala znovu vypracovat u žalobce posudek o invaliditě, který byl vypracován dne 22.3.2016. Z tohoto posudku však bylo rovněž zjištěno, že žalobce již není invalidní ve smyslu ust. § 39 odst. 1 zák. č. 155/1995 Sb. Nejde u něj již o invaliditu I. stupně dle ust. § 39 odst. 2 písm. a) zák. č. 155/1995 Sb., neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu byl stanoven pokles jeho pracovní schopnosti pouze ve výši 25%. Rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobce s nejvýznamnějším dopadem z jeho pracovní schopnosti je zdravotní postižení uvedené v kapitole VI (postižení nervové soustavy), položce 4 (epilepsie), písmene a (forma kompenzovaná, zpravidla jeden rok bez záchvatů, s léčbou i bez léčby, bez neuropsychického postižení, příp. zcela ojedinělé záchvaty během roku, zachována schopnost vykonávat denní aktivity), přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity, pro které se stanovuje procentní míra poklesu pracovní schopnosti v rozmezí 10-15%. U žalobce se jedná o dlouhodobě nepříznivý psychický stav, kdy závažnost postižení odpovídá položce poruchy neurotické vyvolané stresem s narušením sociálních kontaktů a vazeb, pro kterou byla stanovena míra pokles pracovní schopnosti v horní hranici uvedeného rozpětí, tj. 15%. V tomto hodnocení bylo přihlédnuto i k ostatnímu postižení žalobce. Vzhledem k vlivu žalobce na schopnost využívat dosažené vzdělání, zkušenosti a znalosti, na schopnost pokračovat v předchozí výdělečné činnosti nebo na schopnost rekvalifikace, byla dále hodnota lékařkou České správy sociálního zabezpečení navýšena, podle 3 odst. 2 citované vyhlášky, o dalších maximálně možných 10%. Celkově tedy pokles pracovní schopnosti činí 25%.

K takovému závěru dospěla lékařka České správy sociálního zabezpečení po prostudování veškeré doložené podkladové zdravotní dokumentace a také vlastním zjištěním při jednání. Doložená zdravotní dokumentace neprokazuje významnou progresi postižení, ale naopak dokládá stabilizovaný stav neodůvodňující již invaliditu.

Krajský soud v Brně v rámci soudního řízení jako důkaz nechal vypracovat posudek PK MPSV ČR, pracoviště v Brně. Posudková komise posudek vypracovala 19.10.2016, kdy jednala ve správném složení posudkové komise, tedy ve složení, které ukládá zákon. Posudková komise po prostudování všech odborných lékařských nálezů dospěla k závěru, že v případě žalobce, léčeného pro epilepsii kombinované etiologie, dříve zvažována toxonutritivní etiol., dle MR mozku v 5/2014 postischemické změny, etiol. tedy i vaskulární. Rozvoj onemocnění je od srpna r. 2007. Posuzovaný byl opakovaně hospitalizovaný pro generalizované konvulzivní epi paroxyzmy, při propuštění byl neurologický nález vždy v normě.

Poslední sekundárně generalizované epileptický paroxysmus s přechodnou Toddovou levostrannou hemiparezou byl 9.11.2014. Při propuštění byl neurologický nález v normě.

Přechodně byl odebrán řidičský průkaz. V roce 2015 pro bezzáchvatové jednoroční období, opakované EEG v normě a normální neurologický objektivní nález, řidičský průkaz jako amatér sk.B vrácen.

MR mozku bez relevantního nálezu.

Z neurologických nálezů dále péče od dětství pro bolesti hlavy, migrenózního charakteru, možný spolupodíl krční páteře. Onemocnění nesnižuje pracovní schopnost.

Dle psychiatrického vyšetření úzkostně depresivní symptomatika se vyskytla několikrát za život v době ztráty zaměstnání. Nyní se úskostně-depresivní symptomatika vyskytuje posledních cca 7 let v návaznosti na epilepsii, která jej omezuje při dodržování režimu epileptika.

Dle objektivního vyšetření nálada depresivní, odklonitelná, bez psychotické syptomatologie, bez poruchy paměti. Dle kontrolního psychiatrického vyšetření z 11.10.2016, předloženého při jednání PK MPSV, aktuálně zhoršení, čeká jej vyšetření před PK. Postižení v duševní oblasti samo o sobě nesnižuje pracovní schopnost. Posuzovaný nemá značně sníženou úroveň sociálního fungování, výkon některých denních aktivit není značně omezen.

Lehká nedoslýchavost bez poruchy komunikace nesnižuje pracovní schopnost.

Hematologické onemocnění je bez krvácivých či jiných projevů, nevyžaduje léčbu.

Bez prokázání závažného postižení pohybového nebo nosného aparátu.

Somatický interní nález je v mezích normy.

Při posouzení v r. 2014 byl uznán krátce po epi záchvatu s přechodnou Toddovou hemiparezou v I. stupni invalidity. V době posouzení již normální neurotopický nález, s kontrolou za 1 rok, zřejmě byla předpokládaná příznivá stabilizace zdravotního stavu, což doložené kontrolní nálezy prokazují.

U posuzovaného se jedná o epilepsii, formu kompenzovanou, kdy posuzovaný je zpravidla jeden rok bez záchvatů, bez neuropsychického postižení, má zachovánu schopnost vykonávat denní aktivity.

Nejedná se o formu částečně kompenzovanou s 12 záchvaty do roka s lehkým organickým postižením mozku.

Nálezy přiložené k námitkovému řízení a při jednání PK jsou ve shodě a potvrzují výše uvedené zdravotní postižení. Neobsahují nové skutečnosti posudkově významné pro hodnocení stavu do data vydání napadeného rozhodnutí.

Ostatní onemocnění uvedená v dg. souhrnu nesnižují výkonnost organismu.

U posuzovaného se jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav.

Rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu k datu vydání napadeného rozhodnutí s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti je zdravotní postižení uvedené v kapitole VI, položka 4) písmeno a) přílohy k vyhl č. 359/2009 Sb. ve znění platném od 1.1.2010.

PK MPSV Brno stanoví míru poklesu pracovní schopnosti ve výši 15%.

Horní hranice byla zvolena s ohledem na ostatní onemocnění.

Vzhledem k předchozím vykonávaným výdělečným činnostem PK zvyšuje hodnocení o 10%.

Celkový pokles pracovní schopnosti činí 25%.

Tento posudkový závěr vycházel ze zjištění zdravotního stavu a jeho funkčních důsledků, o němž nejsou pochybnosti. Mezi doloženými lékařskými nálezy nejsou rozpory, které by se dotýkaly skutečností významných pro posudkový závěr.

Zdravotní stav a jeho funkční důsledky byly pro účely posudkového závěru zjištěny v rozsahu, který je dostatečný pro použití posudkových kritérií stanovených v právních předpisech, protože byly objektivizovány všechny skutečnosti, týkající se zdravotního stavu nebo jeho funkčních důsledků, významné pro posudkový závěr.

V námitkách nebo v žalobě nebylo namítnuto nezjištění některé skutečnosti, týkající se zdravotního stavu nebo jeho funkčních důsledků, významné pro posudkový závěr, ani nezjištění takové skutečnosti nebylo doloženo lékařským nálezem, uplatněným v průběhu řízení.

PK MPSV prostudovala veškeré dostupné lékařské nálezy, použité v průběhu řízení jako doplnění informací o zdravotním stavu a konstatovala, že neobsahují nové skutečnosti posudkově významné pro hodnocení stavu do data vydání napadeného rozhodnutí.

Vzhledem k výše uvedenému PK MPSV konstatuje, že zdravotní stav byl posouzen objektivně z dostatečně doložené zdravotní dokumentace, ze které nevyplývá progrese zdravotního stavu.

U posuzovaného došlo k příznivé stabilizaci zdravotního stavu.

Podle § 39 odst. 1 zák. č. 155/1995 Sb., pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nenastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35%.

Posouzení věci krajským soudem

Žaloba není důvodná.

Krajský soud provedl ve věci dokazování posudkem PK MPSV ČR, pracoviště v Brně ze dne 19.10.2016. Z posudku soud zjistil, že byl vypracován posudkovou komisí, která zasedala ve správném, tj. zákonném složení a že měla k dispozici veškeré odborné lékařské zprávy o zdravotním stavu žalobce k datu vydání napadeného rozhodnutí. Posudková komise řádným a srozumitelným způsobem zdůvodnila, proč zdravotní stav žalobce již neodpovídá žádnému stupni invalidity, a to od data 12.1.2016.

Posudek PK MPSV ČR soud pokládá za posudek objektivní, posudek přesvědčivý, který srozumitelně vysvětlil, proč u žalobce došlo již k zániku invalidity, a proto o tento posudek soud opřel své rozhodnutí.

Uzavírá tedy, že bylo prokázáno, že k datu vydání napadeného rozhodnutí zdravotní stav žalobce již neodpovídal žádnému stupni invalidity, a proto žalobu jako nedůvodnou dle § 78 odst. 7 soudního řádu správního (dále jen s.ř.s.) zamítl.

Pokud jde o náklady řízení, rozhodnutí se opírá o ust. § 60 odst. 1,2 s.ř.s.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou

týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno, ve dvojím vyhotovení. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Brně dne 1.2.2017

JUDr. Jana Kubenová

samosoudkyně