41 Ad 12/2012 - 33Usnesení KSBR ze dne 30.05.2012

41Ad 12/2012 – 33

Usnesení:

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kubenovou v právní věci žalobce L. B. , bytem ……….., zastoupeného JUDr. Josefem Šlampou, advokátem AK Kyjov, Komenského 617, proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, o invalidní důchod, o žalobě proti rozhodnutí ČSSZ ze dne

17.2.2012,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení .

Odůvodnění:

Ve včas podanou žalobou žalobce napadal rozhodnutí ČSSZ vydané 17.2.2012 pod č.j. ………., kterým ČSSZ rozhodla tak, že zamítla námitky žalobce a rozhodnutí ČSSZ ze dne 2.1.2012 potvrdila.

Pokud jde o rozhodnutí vydané ČSSZ 2.1.2012, tímto rozhodnutím ČSSZ snížila žalobci invalidní důchod pro invaliditu III. stupně, na invalidní důchod pro invaliditu II. stupně, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho pracovní schopnost pouze o 55%.

Žalobce podal proti rozhodnutí ze 17.2.2012 žalobu, neboť se snížením invalidního důchodu na invaliditu II. stupně nesouhlasil s ohledem na svůj zdravotní stav.

Z posudku PK MPSV ČR, pracoviště v Brně ze dne 10.5.2012, který nechal soud vypracovat, bylo zjištěno, že k datu vydání napadeného rozhodnutí ČSSZ žalobce byl invalidní pro invaliditu II. stupně dle § 39 odst. 2 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 306/2008 Sb., nešlo však o invaliditu III. stupně podle § 39 odst. 2 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 306/2008 Sb.

Podáním právního zástupce žalobce ze dne 23.5.2012 vzal žalobce proti rozhodnutí ČSSZ ze dne 17.2.2012 zpět. Pokračování
-2-
41Ad 12/2012

Vzhledem k tomu, že o projevu vůle žalobce, jímž byla žaloba vzata zpět nejsou pochybnosti, uvedený úkon byl učiněn svobodně, vážně, srozumitelně a určitě, soud v souladu s ust. § 47 písm. a) soudního řádu správního (dále jen ,,s.ř.s.“) řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 věta první s.ř.s.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno, ve dvojím vyhotovení. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Brně dne 30. května 2012

JUDr. Jana Kubenová, v. r.

samosoudkyně