36 A 15/2011 - 53Usnesení KSBR ze dne 07.11.2011

36A 15/2011 - 53

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Milady Haplové a soudkyň JUDr. Jany Kubenové a JUDr. Zuzany Bystřické, ve věci

stěžovatele D. Y.,

zast. Mgr. Radimem Strnadem, advokátem se sídlem Příkop 8, 602 00 Brno,

za účasti Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie,

se sídlem Olšanská 2, P. O. Box 78, 130 51 Praha 3,

v řízení o kasační stížnosti proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 24. 6. 2011, č.j. 36A 15/2011 - 26,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti ze dne 10. 8. 2011 sezastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Stěžovatel podal dne 10. 8. 2011 u Krajského soudu v Brně kasační stížnost proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne ze dne 24. 6. 2011, č.j. 36A 15/2011 - 16. Při podání kasační stížnosti nebyl zaplacen soudní poplatek.

Dle ust. § 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „z.s.p.“), je soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve věcech správního soudnictví splatný vznikem poplatkové povinnosti, tedy podáním kasační stížnosti.

Dle položky 15 Sazebníku soudních poplatků z.s.p. činil soudní poplatek za kasační stížnost ke dni jejího podání 3.000,- Kč.

Podle ust. § 9 odst. 1 z.s.p. nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Soud proto usnesením ze dne 15. 8. 2011, č.j. 36A 15/2011 - 39 vyzval stěžovatele ve smyslu ust. § 9 odst. 1 z.s.p. k zaplacení soudního poplatku ve výši Kč 3.000,- ve lhůtě 10 dnů, přičemž ji poučil o procesních následcích v případě, že výzvě nebude vyhověno (ust. § 9 odst. 3 z.s.p.). Stěžovateli bylo usnesení doručeno k rukám jeho zástupce dne 23. 8. 2011.

Stěžovatel na výzvu soudu soudní poplatek nezaplatil, naopak podáním ze dne 2.9.2011, doručeným Krajskému soudu v Brně dne 2. 9. 2011, požádal soud o osvobození od soudních poplatků.

Dne 7. 10. 2011 vydal soud usnesení pod č.j. 36A 15/2011 - 51, kterým návrh stěžovatele na osvobození od soudních poplatků zamítl. Přesto, že toto usnesení bylo zástupci stěžovatelky doručeno dne 25. 10. 2011, soudní poplatek dosud nebyl zaplacen.

Vzhledem k tomu, že soudní poplatek nebyl dosud zaplacen, rozhodl soud dle ust. § 47 písm. c) s.ř.s., za použití ust. § 9 odst. 1 z.s.p., tak, že řízení o kasační stížnosti zastavil.

O nákladech řízení soud rozhodl v souladu s ust. § 60 odst. 3 s.ř.s., tedy že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí, které nabývá právní moci dnem doručení, lze podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, a to ve dvou vyhotoveních. Stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něho jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (ust. § 105 odst. 2 a § 106 odst. 2, 4 s.ř.s.).

V Brně dne 7. listopadu 2011

Za správnost vyhotovení:
JUDr. Milada Haplová,v.r.

předsedkyně senátu