34 Ad 48/2011 - 36Rozsudek KSBR ze dne 13.12.2011

34 Ad 48/2011 – 36

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Miladou Haplovou ve věci žalobce J.L., bytem … , proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, o invalidní důchod, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 10.5.2011, č. j. …

takto:

I. Žaloba s e zamítá.

II. Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalované ze dne 10.5.2011, č. … žalovaná podle ust. § 56 odst. 1 písm. a) a ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších přepisů od 8.6.2011 odňala invalidní důchod. V odůvodnění uvedla, že účastník řízení požádal 10.1.2011 o změnu výše invalidního důchodu, Česká správa sociálního zabezpečení dne 11.3.2011 zamítla žádost, neboť podle posudku OSSZ Prostějov ze dne 23.2.2011 je účastník řízení nadále invalidní pro invaliditu I. stupně, neboť mu poklesla pracovní schopnost pouze o 40%. V námitkách projevil nesouhlas s rozhodnutím protože absolvoval operaci plic pro zhoubný nádor, trpí pooperačními bolestmi z důvodu nezhojené rány řezu včetně bolestí krčí a bederní páteře. Žalovaná přezkoumala napadené rozhodnutí vzhledem k námitkám účastníka řízení a posoudila jeho invaliditu podle § 5 písm. j) a § 8 odst. 9 zák.č. 582/1991 Sb. Podle posudku o invaliditě ze dne 12.4.2011 nebyl posuzovaný invalidní ani pro invaliditu I. stupně podle § 39 odst. 2, písm. a) zákona o důchodovém pojištění, protože míra poklesu pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu byla tímto posudkem určena ve výši 25%. Rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti je zdravotní postižení uvedené v kap. II, oddíl A, položce 1b, přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity, pro které se stanovuje míra poklesu pracovní schopnosti 15 – 25%, lékař ji určil ve výši 25%.

Pokračování
-2-
34Ad 48/2011

Žalobou ze dne 24.5.2011, doručenou soudu dne 26.5.2011, se žalobce domáhá přezkoumání rozhodnutí, neboť s ním nesouhlasí a konstatuje, že podal žádost o změnu výše invalidního důchodu z důvodu zhoršení zdravotního stavu, po zamítnutí žádosti a podání námitky 18.3.2011 mu bylo doručeno napadené rozhodnutí, jímž mu byl odejmut invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně. Po chirurgickém zákroku, jemuž se podrobil, trpí pooperačními bolestmi z důvodu nezhojené rány řezu, tento stav by měl trvat minimálně dva roky, a proto se domnívá, že by mu v této době měl být přiznán plný invalidní důchod (třetího stupně).

Soud vyžádal a provedl důkaz posudkem Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „PK MPSV“) v Brně ze dne 24.11.2011. Posudková komise za účasti odborného lékaře – interního a plicního hodnotila zdravotní stav na základě lékařských nálezů v posudkové dokumentaci, v dokumentaci k námitkovému řízení, ve zdravotní dokumentaci praktického lékaře a oddělení TRN Prostějov včetně lékařských nálezů z doby po vydání napadeného rozhodnutí, a to plícní vyšetření ze dne 21.7.2011 a 4.8.2011. Lékařské nálezy, které posudková komise zhodnotila, ve svém posudku uvádí a cituje z nich. Po jejich zhodnocení tj. i nálezů vydaných po datu napadeného rozhodnutí učinila následující posudkové zhodnocení. Jde o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, jehož rozhodující příčinou s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti byl k datu vydání napadeného rozhodnutí stav po dolní pravostranné lobektomii a mediastinální lymfadektomii pro smíšený karcinom plic. Dne 23.4.2010 byla provedena resekce dolního laloku pravé plíce s odnětím mezihrudních mízních uzlin a šlo o nález karcinomu bez bližší specifikace. Metastáze nebyly prokázány. Onkologická léčba nebyla indikována a posuzovaný je pravidelně sledován na onkologii a v plicní ambulanci. Udával při kontrolách dráždivý kašel přetrvávající bolesti na pravé straně hrudníku, poslechové dýchání na plicích čisté a spirometrickým vyšetřením opakovaně prokázaná jen lehká porucha plicních funkcí. Netrpěl

újmou na výživě, chudokrevnosti, nádorové markry nevykazovaly dynamiku při sonografickém vyšetření neprokázané metastáze v játrech. Odbornými lékaři stav hodnocen jako stabilizovaný, z plicního hlediska bez nutností medikace. V případě onkologického onemocnění šlo o lehké postižení. Recidivující blokády přechodu Th/L a LS páteře a svalové dysbalance jsou bez doprovodné dráždivé či výpadové kořenové symptomatiky. Podle RTG páteře obratlová těla ve všech úsecích bez deformit a ložiskových změn, minimální degenerativní změny a skelet bez známek metastáz. Šlo o lehké postižení po resekci dolního plicního laloku vpravo pro adenokarcinom a netypický karcinoid bez nutnosti další onkologické léčby, dle spirometrie s lehkým postižením plicních funkcí. Operací dosaženo vyléčení nádoru, stav hodnocen jako stabilizovaný, remise trvá. S užitím horní hranice procentního rozmezí bylo dostatečně zohledněno lehké funkční postižení při onkologickém onemocnění včetně intermitentního kašle a bolesti na hrudníku, onemocnění páteře a jeho funkční dopad na pokles pracovní schopnosti i předchozí výdělečné činnosti. Pro navýšení horní hranice neshledala objektivní zdravotní důvody. Komise nemohla hodnotit zdravotní stav podle následujících písmen v uvedené položce, protože nebylo prokázáno funkční postižení pod těmito písmeny uvedené, které posudková komise v posudku cituje. Posudková komise vyslovila shodu s výsledkem posouzení lékaře oddělení námitkové a odvolací agendy LPS ze dne 12.4.2011. Míru poklesu pracovní schopnosti podle přílohy k vyhl.č. 359/2009 Sb., ve znění platném v době vydání napadeného rozhodnutí stanovila podle kap. II. oddílu A, položky 1 b), ve výši 25% z tam uvedeného rozmezí 10 – 25%. Komise uzavřela, že k datu vydání napadeného rozhodnutí posuzovaný nebyl invalidní podle Pokračování
-3-
34Ad 48/2011 – 37

§ 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 306/2008 Sb., neboť nešlo o pokles pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 35%.

Při jednání u soudu žalobce sdělil, že nové kontrolní onkologické vyšetření by mělo potvrdit stabilitu zdravotního stavu. Problémem ale je, že nemůže vykonávat žádnou práci pro bolesti hrudníku, pro které se ani nemůže vyspat. Tento stav by měl trval nejméně 2 roky po operaci, neboť v místě řezu došlo k přetnutí nervu. V zásadě proti vypracovanému posudku námitky neměl, ale vyslovil domněnku, že zdravotní stav by měl být hodnocen v širším rozsahu, v jeho případě přihlédnuto k permanentním bolestem, kterými až dosud trpí.

Žalovaná navrhla zamítnutí žaloby s poukazem na závěr posudku PK MPSV v Brně ze dne 24.11.2011.

Posudek, který soud vyžádal pro posouzení žaloby musí splňovat taková kritéria, aby byl způsobilý stát se důkazem pro posouzení žaloby. V projednávané věci posudková komise na základě zdravotní dokumentace s dostatkem lékařských zpráv, jak vyplývá z obsahu posudku, zhodnotila zdravotní stav žalobce tak, že k datu vydání napadeného rozhodnutí 10.5.2011 byl stabilizovaný po úspěšně provedené operaci a hodnotila ho z hlediska funkčního. V případě onkologického hodnocení šlo o lehké postižení. Udávené bolesti na hrudi hodnoceny jako skeletomuskulární, a proto při hodnocení a stanovení míry poklesu pracovní schopnosti použila horní hranici daného procentního rozmezí. Toto hodnocení zdravotního stavu žalobce soud posuzuje jako úplné, přesvědčivé a objektivní, neboť posudková komise vycházela ze závěrů všech lékařských nálezů odborných lékařů a nemůže a nesmí ani jinak. Pro posouzení správnosti a zákonnosti napadeného rozhodnutí soud pojal jako důkaz posudek PK MPSV ze dne 24.11.2011, neboť ho hodnotí jako úplný a přesvědčivý. Na základě něho ke dni vydání napadeného rozhodnutí 10.5.2011 žalobce

nebyl invalidní podle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 306/2008 Sb.

Závěry posudku činí napadené rozhodnutí žalované správným a v souladu se zákonem. Soud proto žalobu ve smyslu ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítá.

Žalobce nebyl ve věci úspěšný, žalovaná nemá právo na náhradu nákladů řízení ze zákona, soud proto rozhodl tak, že se žádnému z účastníků náhrada nákladů řízení nepřiznává (§ 60 odst. 1, 2 s.ř.s.).

Poučení:

Rozsudek, který byl doručen účastníkům nabývá právní moci dnem doručení (§ 54 odst. 5 s.ř.s.). Kasační stížnost proti rozhodnutí lze podat pouze za podmínek stanovených v § 102) a násl. s.ř.s. ve lhůtě 2 týdnů ode dne doručení rozhodnutí k Nejvyššímu správnímu

soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně ve dvojím vyhotovení. Stěžovatel, který nemá vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s.ř.s.).

V Brně dne 13. prosince 2011

JUDr. Milada Haplová,v.r.

Za správnost vyhotovení:
samosoudkyně