34 Ad 38/2012 - 30Rozsudek KSBR ze dne 15.01.2013

34 Ad 38/2012 -30

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Miladou Haplovou ve věci žalobkyně E.K., bytem …………………….., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, o invalidní důchod, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 26.7.2012, č. ………………….,

takto:

I. Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení č.j. ………………… ze dne

26.7.2012 se zrušuje a věc se vrací žalované k dalšímu řízení.

II. Žalobkyni se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalované ze dne 26.7.2012, č. …………….. žalovaná zamítla námitky žalobkyně a rozhodnutí ze dne 21.6.2012 č. …………………. potvrdila. Potvrzeným rozhodnutím žalovaná zvýšila účastnici řízení od 22.3.2012 výši invalidního důchodu pro invaliditu prvního stupně na invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně podle ust. § 56 odst. 1 písm. d) a § 41 odst. 3 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění

pozdějších předpisů, neboť podle posudku OSSZ Zlín ze dne 30.5.2012 nebyla již invalidní pro invaliditu prvního stupně podle § 39 odst. 2 písm. a), ale je od 22.3.2012 invalidní pro invaliditu druhého stupně podle § 39 odst. 2 písm. b) zákona o důchodovém pojištění, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu jí poklesla pracovní schopnost o 50%. V námitkách ze dne 3.7.2012 vyslovila nesouhlas s rozhodnutím ze dne 21.6.2012, neboť podle posudku PK MPSV ČR v Brně ze dne 13.3.2012 jí byla přiznána invalidita druhého stupně ode dne 21.4.2010. Namítala tedy nesprávně stanovené datum vzniku invalidity druhého stupně. Žalovaná přezkoumala napadené rozhodnutí vzhledem k námitce žalobkyně a posoudila její invaliditu podle § 5 písm. j) a § 8 odst. 9 zák.č. 582/1991 Sb. Podle posudku o invaliditě ze dne 17.7.2012 byla posuzovaná invalidní podle § 39 odst. 2 písm. b) zákona o důchodovém pojištění, protože míra poklesu pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu byla určena ve výši 50%. Rozhodující příčinou dlouhodobě

nepříznivého zdravotního stavu s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti je zdravotní postižení uvedené v kap. XIII, oddílu E, položce 1, písm. c) přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity, pro které se stanovuje míra poklesu pracovní

schopnosti v rozmezí 30-40%, vzhledem k dalšímu postižení zdravotního stavu byla procentní míra poklesu ve smyslu § 3 odst. 1 vyhlášky zvýšena o dalších 10% na celkových 50%. Podle tohoto posudku bylo datum vzniku invalidity druhého stupně, resp. změny stupně invalidity (22.3.2012) v posudku OSSZ Zlín ze dne 30.5.2012 zvoleno správně a to datem poslední artroskopie kolenního kloubu, které dokladuje progresi nálezu.

V žalobě žalobkyně namítala nesprávné stanovení vzniku invalidity druhého stupně a odvolávala se na posudek PK MPSV v Brně ze dne 13.3.2012, který byl vypracován v předchozím řízení u soudu, které ukončila mylným zpětvzetím žalobního návrhu. V novém řízení zahájeném na žádost jí bylo sděleno, že posouzení zdravotního stavu nemusí být shodné s posudkem PK MPSV ze dne 13.3.2012, což se také stalo, neboť vznik invalidity druhého stupně byl stanoven až od 22.3.2012. Navrhla, aby soud napadené rozhodnutí zrušil.

Soud vyžádal a provedl důkaz posudkem Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „PK MPSV“) v Brně ze dne 14.12.2012. Posudková komise za účasti odborného lékaře – neurologa hodnotila zdravotní stav na základě lékařských nálezů v posudkové dokumentaci, doložených nálezů k žalobě, v dokumentaci k námitkovému řízení a ve zdravotní dokumentaci praktického lékaře. Po zhodnocení odborných lékařských nálezů uvedených a citovaných v posudku a orientačním vyšetření při jednání komise, komise shrnula, že jde o dlouhodobě nepříznivý dlouhodobě zdravotní stav, jehož rozhodující příčinou byl páteřní bolestivý syndrom, pro nějž byla uznána plně invalidní v roce 2008 v perioperačním období, v dubnu 2010 byla uznána invalidita pouze prvého stupně, která byla posudkem PK MPSV v Brně v březnu 2012 zvýšena na invaliditu druhého stupně ode dne 21.4.2010. Operace páteře v oblasti L3/4 provedená v roce 2008 měla dobrý efekt, ale v následujícím období došlo ke zborcení disku v úseku L4/L5 s následnou protrusí do páteřního kanálu s iritací kořene L5 vlevo a s indikací k možnému dalšímu operačnímu řešení. Nyní je stav stabilizovaný za výrazného omezení chůze, nutné úplné vyloučení zátěže, výrazné omezení hybnosti. Dále je těžký nález na krční páteři, kde je redukce meziobratlových prostorů C4-6 se zúžením neuroforamin C4-6 doprava. V březnu 2012 byla provedena arthroskopická operace na mediálním menisku pravého kolene, kde přetrvává omezení funkce a těžší nestabilita kloubů. Při chůzi používá dvě francouzské berle. Celkově se jedná o chronický, vleklý, nepříznivý zdravotní stav, jenž výrazně omezuje pracovní potenciál. Postižení je nutno hodnotit podle dle vyhl. č. 359/2009 Sb., podle kap XIII, oddíl E, položky 1, písm. c) přílohy k vyhl. horní hranicí položky pro stav v další etáži bederní páteře a výrazné subjektivní obtíže z tohoto plynoucí, nejsou však splněna medicínská kritéria pro hodnocení zdravotního stavu jako funkční poruchy těžkého stupně. Vzhledem k funkčnímu stavu v oblasti pravého kolenního kloubu posudková komise zvýšila podle § 3 odst. 1 vyhl. hodnocení o celých 10% na celkových 50%. Vznik invalidity druhého stupně stanovila

dnem 21.4.2010, tj. dnem, kdy byla v předchozím řízení uznána invalidita pouze prvního stupně. Komise uzavřela, že k datu vydání napadeného rozhodnutí posuzovaná byla invalidní podle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 306/2008 Sb., neboť šlo o invaliditu druhého stupně podle § 39 odst. 2 písm. b) téhož zákona. Nešlo o invaliditu třetího stupně, vznik invalidity druhého stupně je stanoven dnem 21.4.2010.

K nařízenému jednání se žalobkyně dostavila, s vypracovaným posudkem vyslovila souhlas.

Na základě shora provedeného důkazu dospěl soud k závěru, že žaloba je důvodná. Na základě zásadní žalobní námitky – nesprávného stanovení data vzniku invalidity druhého stupně, soud vyžádal posudek PK MPSV se sídlem v Brně, který podrobně zhodnotil zdravotní stav žalobkyně ke dni vydání napadeného rozhodnutí 26.7.2012. Posudková komise setrvala na svém hodnocení zdravotního stavu v posudku ze dne 13.3.2012, kdy byla přiznána invalidita druhého stupně s platností od 21.4.2010, tj. ode dne odnětí invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně. Posudková komise ve svém posudku hodnotila zdravotní stav žalobkyně v období po provedené operaci páteře v roce 2008, která sice byla v operovaném úseku úspěšná, ale v následujícím období došlo ke zhoršení stavu v jiné pasáži páteře, která je rovněž navržena k možnému operačnímu řešení. Tudíž v době snížení stupně invalidity zdravotní stav neodpovídal invaliditě prvního stupně, ale invaliditě druhého stupně a proto vznik invalidity druhého stupně stanovila od 21.4.2010, tedy od doby původně uznané invalidity pouze prvého stupně. Toto posouzení posudková komise přesvědčivě, objektivně a úplně zdůvodnila. Závěr posudkové komise je odlišný od závěru posouzení zdravotního

stavu OSSZ Zlín dne 30.5.2012 a v posudku o invaliditě v námitkovém řízení ze dne 17.7.2012. Jde o vadu řízení mající za následek zrušení napadeného rozhodnutí ve smyslu ust. § 78 odst. 1 soudního řádu správního. Žalovaná v dalším řízení je vázána právním názorem soudu, že žalobkyně byla k datu napadeného rozhodnutí dne 26.7.2012 invalidní, šlo o invaliditu druhého stupně podle § 39 odst. 2 písm. b) zákona o důchodovém pojištění a tato

invalidita vznikla dne 21.4.2010.

Žalobkyně byla ve věci úspěšná, náklady řízení nežádala, soud proto rozhodl tak, že se žalobkyni nepřiznává náhrada nákladů řízení (§ 60 odst. 1 s.ř.s.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Brně dne 15. ledna 2013

JUDr. Milada Haplová, v.r.

samosoudkyně