34 Ad 16/2012 - 20Rozsudek KSBR ze dne 31.10.2012

34 Ad 16/2012-20

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Miladou Haplovou v právní věci žalobkyně E. O., bytem …………………………, proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o částečný invalidní důchod, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 9.1.2012, č. …………………….

takto:

I. Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 9.1.2012, č. ……………………. se zrušuje pro vady řízení a věc se vrací žalované k dalšímu řízení.

II. Žalobkyně nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalované ze dne 9.1.2012, č. …………………….. žalovaná zamítla námitky a potvrdila rozhodnutí ČSSZ č.j. 625 821 0585/426 ze dne 9.8.2011. Potvrzeným rozhodnutím přiznala ČSSZ účastnici řízení od 24.7.2008 částečný invalidní důchod podle čl. II. bod 1 zák. č. 306/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o důchodovém pojištění) a ust. § 43 písm. a) zákona o důchodovém pojištění ve znění účinném do 31.12.2009 a s přihlédnutím k čl. 40 a k čl. 45 a 46 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 1408/71, který činí

2.277,-Kč měsíčně. Podle čl. II. bod 8 zák. č. 306/2008 Sb., kterým se mění zákon o důchodovém pojištění a s přihlédnutím k čl. 40 a k čl. 45 a 46 od 2 nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a počínaje 1.5.2010 i s přihlédnutím k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 se částečný invalidní důchod ve výši, v jaké náležel ke dni 31.12.2009, považuje od 1.1.2010 za invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně. Podle posudku OSSZ Blansko ze dne 22.7.2011 byla

účastnice řízení od 24.7.2008 do 31.12.2009 částečně invalidní podle § 44 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění ve znění do 31.12.2009, a poněvadž důvodem částečné invalidity byl

pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti menší než 50%, částečný invalidní důchod od 1.1.2010 se považuje za invalidní důchod pro invaliditu prvého stupně. V námitkách proti tomuto rozhodnutí účastnice řízení namítala, že při hodnocení jejího zdravotního stavu došlo k nedostatečnému posouzení pravděpodobně na základě špatné koordinace při poskytování zdravotní dokumentace mezi švýcarskou a českou stranou a při posouzení zdravotního stavu posudkovou lékařskou OSSZ Blansko byly zmíněny pouze některé nálezy ošetřující lékařky a žádná další onemocnění či nálezy nejsou uvedeny, ač plný invalidní důchod ve Švýcarsku obdržela především na základě závažného psychického onemocnění. Domáhá se proto opětovného přezkoumání a objektivního posouzení zdravotního stavu, k čemuž je třeba vyžádat veškerou zdravotní dokumentaci ze Švýcarska a doplnila anamnézu a své ošetřující lékaře. Přiložila kopie nálezů, které má v držení, psychiatrické nálezy k dispozici nemá. Nový posudek o invaliditě byl vypracován dne 4.1.2012. Zdravotní stav byl posuzován podle kap. XV, oddíl H, položka 33, písm. b) vyhl. č. 284/1995 Sb., ve znění do 31.12.2009 – 40% poklesem schopnosti soustavné výdělečné činnosti a od 1.1.2010 podle kap. XIII, oddílu A, písm. b) přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb., 45% poklesem pracovní schopnosti. K otázce namítaného neúplného posouzení zdravotního stavu v odůvodnění rozhodnutí žalovaná uvedla, že „nezjištění takové skutečnosti nebylo doloženo lékařským nálezem připojeným k námitkám a ani uplatněným v průběhu řízení o námitkách, proto nemůže být psychické postižení účastnice řízení zhodnoceno při posouzení jejího celkového zdravotního stavu“. K námitkám doložila nálezy týkající se myomu dělohy, nález z punkce benigní cysty levého prsu a nálezy týkající se bolestivého syndromu páteře, včetně magnetické rezonance krční a bederní páteře z roku 2009 a histologický nález z roku 1999 a anaskopie z roku 2010.

Žalobkyně v žalobě namítala, že námitkové pracoviště ČSSZ v Brně rozhodlo bez požadovaných psychiatrických nálezů a bez jejího souhlasu k projednání v nepřítomnosti a nedošlo tedy, jak již uvedla v námitkách, k objektivnímu posouzení jejího zdravotního

stavu a nesprávnému stanovení stupně invalidity. V korespondenci ČSSZ nebylo uvedeno žádné konkrétní datum, do kterého bylo nutno podklady zaslat, nešlo rozhodnout v nepřítomnosti bez jejího písemného souhlasu a byla nepřiměřeně krátká doba mezi zasláním dopisu na adresu do Švýcarska a rozhodnutím ČSSZ v Brně. Nadále považuje za důležité zhodnotit psychické onemocnění, které jí velmi často brání zvládat i běžné denní aktivity. Písemný a telefonický pokus o řešení s ČSSZ Brno zůstal bez odezvy a bylo doporučeno podání soudní žaloby. Rozhodnutí žalované bylo vydáno na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu, nedošlo k objektivnímu posouzení zdravotního stavu a stanovený stupeň invalidity je neodpovídající. Navrhla proto, aby soud napadené

rozhodnutí žalované zrušil a žalovaná o žádosti rozhodla znovu.

Žalovaná se k otázce neúplného a objektivního posouzení zdravotního stavu žalobkyně nevyjádřila, pouze konstatovala, že vycházela z posudku ze dne 4.1.2012 vyhotoveného lékařem LPS v Brně v námitkovém řízení.

Z posudkové dokumentace OSSZ Blansko soud zjistil, že po doručení posudku o invaliditě ze dne 22.7.2011 žalobkyni, tato reagovala sdělením ze dne 6.8.2011 došlým OSSZ Blansko dne 8.8.2011, v němž namítala nezohlednění všech zdravotních problémů, dále, že plný invalidní důchod byl přisouzen ve Švýcarsku na základě závažného chronického a psychiatrického onemocnění a dalších onemocnění s tím, že sama vyvine úsilí k předání zdravotní dokumentace prostřednictvím švýcarské strany. Následně byla žalobkyně poučena OSSZ Blansko přípisem ze dne 8.8.2011, že po rozhodnutí ČSSZ lze podat námitku. Pro námitkové řízení byla vyžadována spisová dokumentace LPS ČSSZ Brno od ČSSZ Praha, která byla postoupena včetně překladu lékařských nálezů do českého jazyka. Proti rozhodnutí ČSSZ ze dne 9.8.2011 podala účastnice řízení námitky, v níž se opětovně dovolávala dopisu ze dne 6.8.2011, v němž uvedla, že při hodnocení zdravotního stavu došlo k nedostatečnému posouzení, při posouzení byly zmíněny pouze některé nálezy ošetřující lékařky, plný invalidní důchod obdržela na základě závažného psychiatrického onemocnění a požádala o opětovné přezkoumání zdravotního stavu a žádosti o invalidní důchod, připojila anamnézu ošetřujícího lékaře v Curychu, kopie nálezů s tím, že psychiatrické nálezy nemá k dispozici. Dne 6.12.2011 LPS, pracoviště pro námitkové řízení Brno vyhotovila pozvánku k vyšetření zdravotního stavu na 14.12.2011 s tím, aby posuzovaná vzala s sebou psychiatrické nálezy a pokud netrvá na přítomnosti u jednání doručila na níže uvedenou adresu souhlas stvrzený svým podpisem. Uvedená pozvánka byla zasílána na adresu do Švýcarska, kde byla převzata posuzovanou 15.12.2011 a na adresu do Rakouska, kde datum převzetí není uvedeno, resp. razítko poštovního úřadu není čitelné nicméně dodejka byla odesílána 14.12.2011, ze Švýcarska dne 15.12.2011. V záznamu o jednání ČSSZ – LPS pracoviště pro námitkové řízení Brno č.j. LPS/2011/1051-NR-JHM-CSSZ ze dne 14.12.2011 je konstatováno, že se posuzovaná nedostavila ani se neomluvila, bude vyčkáno na vrácení doručenky a pokud posuzovaná pozvánku převezme bude projednána v nepřítomnosti. Bez dalšího byl dne 4.1.2012 vypracován posudek o invaliditě, aniž bylo v něm konstatováno, zda posuzovaná byla k posouzení zdravotního stavu řádně pozvána a byl udělen souhlas k projednání v její nepřítomnosti. Tento posudek byl doručen posuzované na adresu do Švýcarska dne 12.1.2012. Dne 10.1.2012 obdržela ČSSZ pracoviště pro námitkové řízení LPS Brno od posuzované další lékařské nálezy a v této zásilce byl připojen souhlas s projednáním v nepřítomnosti ze dne 27.12.2011, došlý tedy námitkovému oddělení dne 10.1.2012.Dne 16.1.2012 reagovala žalobkyně na rozhodnutí o invaliditě, které považuje za omyl či nedorozumění s tím, že nálezy, které má k dispozici byly zaslány dříve, jinak podklady měla postoupit švýcarská strana. Dne 20.2.2012 došlo ČSSZ – LPS, pracoviště pro námitkové řízení překlad lékařských nálezů, které poskytla posuzovaná dne 10.1.2012.

Ze shora uvedeného a zjištěného soud uzavírá následující. Posuzovaná byla pozvánkou ze dne 6.12.2011 pozvána k vyšetření zdravotního stavu ve věci podaných námitek na 14.12.2011 s tím, že má vzít s sebou psychiatrické nálezy a pokud netrvá na přítomnosti u jednání měla doručit souhlas s jednáním v nepřítomnosti stvrzeným svým podpisem. Jak je zřejmé z dodejek, které byly odesílány ze Švýcarska dne 15.12.2011 a z Rakouska dne 14.12.2011, v den jednání 14.12.2011 neměla posuzovaná doručení

vykázáno, a proto bylo jednání správně odročeno. Další postup ČSSZ – LPS pracoviště pro námitkové řízení však již nebyl v souladu se zákonem. Poté, co se vrátily dodejky od doručované pozvánky ke dni 14.12.2011, včetně formuláře ohledně způsobu projednání a posouzení zdravotního stavu v nepřítomnosti, LPS pracoviště Brno přistoupilo k posouzení

zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve smyslu § 8 odst. 9 zák. č. 582/1991 Sb., v platném znění v nepřítomnosti posuzované dne 4.1.2012, aniž mělo k tomuto projednání souhlas posuzované a nebyla toho dne k dispozici ani zdravotní dokumentace (psychiatrická), kterou posuzující orgán po posuzované žádal. Postupoval tak v rozporu s ust. § 49 odst. 1 správního řádu (na řízení o námitkách se vztahuje ve smyslu sut. § 88 odst. 8 zák. č. 582/1991 Sb., v platném znění správní řád). Posudek o invaliditě ze dne 4.1.2012 je

tudíž zatížen dvěma vadami řízení a to neexistencí souhlasu s posouzením zdravotního stavu v nepřítomnosti posuzované (nic na tom nemění fakt, že tento souhlas datovaný ze dne 27.12.2011 došel ČSSZ – LPS, pracoviště Brno dne 10.1.2012) a zároveň neúplným a nedostatečným posouzením zdravotního stavu posuzované, neboť posuzující lékař neměl

k dispozici úplnou zdravotní dokumentaci. Žalovaná přesto předmětný posudek převzala pro posouzení námitek, ač v podaných námitkách proti rozhodnutí ČSSZ ze dne 9.8.2011 výslovně namítající uvedla, že její zdravotní stav nebyl posuzován na základě úplné zdravotní dokumentace. S námitkou týkající se neúplného posouzení zdravotního stavu z hlediska psychiatrického onemocnění se v napadeném rozhodnutí nevypořádala, pouze konstatovala, „že jeho nedoložením nemohlo být psychické postižení zhodnoceno“, což je chybná úvaha. Z posudku musí být zřejmé, že zdravotní stav posuzovaného byl komplexně posouzen na základě úplné zdravotnické dokumentace i s přihlédnutím ke všem jím tvrzeným obtížím, aby nevznikly pochybnosti o jeho úplnosti. Požadavek úplnosti a přesvědčivosti kladený na posudek spočívá v tom, aby se posuzující lékař vypořádal se všemi rozhodujícími skutečnostmi, především s těmi, které posuzovaný namítá, a aby své posudkové závěry náležitě odůvodnil. Těmto kritériím neodpovídal posudek vypracovaný v námitkovém řízení dne 4.1.2012, navíc zatížený dalšími vadami a nemohl se tak stát řádným podkladem pro vydání napadeného rozhodnutí.

Soud na základě shora zjištěného, konstatovaného i posouzení dospěl k závěru, že námitky v žalobě žalobkyní uvedené jsou důvodné, proto napadené rozhodnutí zrušuje ve smyslu ust. § 78 odst. 1 s.ř.s. a věc vrací žalované s tím, že žalovaná vzhledem k námitkám žalobkyně podaným dne 9.8.2011 vyžádá nové posouzení zdravotního stavu LPS ČSSZ pracoviště Brno pro námitkové řízení, kterým bude zdravotní stav žalobkyně posouzen tak, aby odpovídal požadavkům kladeným na posudek shora uvedeným. Teprve po takovém posouzení zdravotního stavu žalovaná opětovně rozhodne o námitkách žalobkyně.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 1 s.ř.s., žalobkyně náklady řízení nežádala, proto jí nevzniklo právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Brně dne 31. října 2012

JUDr. Milada Haplová, v.r.

samosoudkyně