30 A 60/2010 - 77Rozsudek KSBR ze dne 24.05.2011

30 A 60/2010 - 77

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Milana Procházky a soudců JUDr. Petra Polácha a Mgr. Petra Kobylky v právní věci žalobce společnosti Fe MARKET s.r.o., se sídlem ve Skašticích 25, 767 01 Kroměříž, právně zast. JUDr. Radkem Foralem, advokátem, se sídlem v Napajedlech, Masarykovo nám. 220, proti žalovanému Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati 21, za účasti osob zúčastněných na řízení: a) J. P. a b) L. P., oba právně zast. Mgr. Sandrou Podskalskou, advokátkou, se sídlem v Brně, Dvořákova 13, o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu,

takto:

I. Žaloba ze dne 16.6.2010 se zamít á .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Osobám zúčastněným na řízení se právo na náhradu nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

I.

Vymezení věci

[1] Dne 27.11.2009 zahájil prvostupňový správní orgán – Městský úřad Kroměříž, správní řízení proti žalobci ve věci uložení povinnosti podle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, ve znění platném pro projednávanou věc (dále jen „zákon o životním prostředí“), obnovit přirozené funkce narušeného ekosystému na zemědělském pozemku p. č. 152 v kultuře ovocný sad v k.ú. Skaštice. Uvedený správní orgán uložil rozhodnutím ze dne 25.2.2010, č.j. MeUKM/011919/2010, žalobci podle ust. § 27 odst. 1 zákona o životním prostředí povinnost obnovit přirozené funkce narušeného ekosystému na zemědělském pozemku p.č. 152 v kultuře ovocný sad v k.ú. Skaštice. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, které bylo zamítnuto rozhodnutím žalovaného ze dne 3.5.2010, č.j. KUZL 29799/2010, sp. zn. KUSP 22981/2010 ŽPZE-JH a předchozí prvostupňové správní rozhodnutí bylo zároveň potvrzeno.

II. Stručné shrnutí argumentů obsažených v napadeném rozhodnutí žalovaného

[2] Ačkoliv bylo žalobci v oznámení o zahájení řízení jednoznačně popsáno, o jaké řízení se jedná, jaké podklady byly pro toto řízení založeny do spisu a co je účelem řízení a k jakému výsledku směřuje, žalobce se v rámci prvostupňového správního řízení k věci nevyjádřil, žádné námitky neuplatnil a žádné důkazy nenavrhl. Prvostupňový správní orgán proto při vydávání rozhodnutí vycházel ze zjištění a závěrů znaleckých posudků a pozdějších doplňujících vyjádření Dr. Ing. S., znaleckého posudku Ing. J. K. a sdělení Státního zdravotního ústavu (MUDr. M. Z.). Na základě zjištění obsažených ve znaleckých posudcích a vyjádřeních považuje žalovaný shodně s prvostupňovým správním orgánem za prokázané, že na pozemku p. č. 152 v k.ú. Skaštice došlo k ekologické újmě spočívající v narušení funkce ekosystému kontaminací půdy polyaromatickými uhlovodíky (PAU), které se přirozenou cestou z půdy neodbourávají, dostávají se do zemědělských plodin a jejich konzumace může způsobovat zdravotní rizika. Na pozemku p. č. 152 v k.ú. Skaštice byl zjištěn obsah sumy PAU 47,3 a 52,9 mg/kg sušiny. Limit kriteria C pro sumu PAU dle Metodického pokynu odboru pro ekologické škody MŽP ČR – kriteria znečištění zemin a podzemní vody z 31.7.1996 je 40 mg/kg sušiny a byl taktéž překročen limit 1 mg/kg sušiny pro zemědělské půdy stanovený vyhláškou č. 13/1994 Sb. U benzo(a)pyrenu byly na pozemku p.č. 152 v k.ú. Skaštice zjištěny hodnoty 4,55 a 4,78 mg/kg sušiny, přičemž limit kriteria C pro obytná území stanovený výše uvedeným Metodickým pokynem je 2 mg/kg sušiny. Podle závěrů obou znaleckých posudků Dr. Ing. M. S. a znaleckého posudku Ing. J. K. kontaminace pozemku p.č. 152 v k.ú. Skaštice byla způsobena s největší pravděpodobností imisním spadem a šířením PAU migrací vlivem vody, sněhu a větru ze zdrojového místa sousední provozovny žalobce, kde docházelo v letech 1998 – 2005 k pálení odpadů (včetně kabeláže) s obsahem širokého spektra organických látek (kotel na tuhá paliva byl v provozovně žalobce demontován v roce 2005). V provozovně firmy žalobce byl dne 6.9.2000 zaznamenán jeden požár. PAU zůstaly nevratně sorbovány v půdním pokryvu, přičemž jejich průnik do podzemní vody považuje Ing. J. K. za nepravděpodobný. Starou zátěž jako jednu z možných příčin kontaminace pozemku oba znalci shodně vyloučili. Povinnosti stanovené výčtem činností, které má žalobce na základě prvostupňového správního rozhodnutí vykonat v určeném termínu, směřují k dekontaminaci pozemku p.č. 152 v k.ú. Skaštice a k obnově přirozených funkcí narušeného ekosystému na tomto pozemku. K žalobcem předloženým připomínkám ke znaleckému posudku žalovaný uvedl, že v těchto připomínkách je obsaženo zjištění, že v okolí nyní kontaminovaných pozemků nejsou další zdroje kontaminace. Tvrdí se sice, že původ kontaminace, její možné šíření a rizikovost pro obyvatele nebyl jednoznačně prokázán, avšak Dr. Ing. S. ve svých posudcích na základě shromážděných podkladů a svědeckých výpovědí o činnosti, které v areálu žalobce probíhaly minimálně od roku 1998 hovoří o tom, že kontaminaci způsobil žalobce s největší pravděpodobností, takže riziko určitých pochybností je připuštěno. Vzhledem k tomu, že ani jeden ze znalců, kteří se danou problematikou zabývali, neoznačil jiného původce, nebo jiný možný zdroj kontaminace pozemku, vysoká míra pravděpodobnosti o původci kontaminace zůstává na žalobci. V připomínkách ke znaleckému posudku není uvedeno žádné věrohodné vysvětlení, jak by ke kontaminaci předmětného pozemku mohlo dojít. Žalovaný vyšel ze závěrů obou posudků Dr. Ing. S. a posudku Ing. K., které kontaminaci předmětného pozemku vlivem staré zátěže z období, kdy ještě majitelem areálu provozovny ve Skašticích žalobce nebyl, vylučují. Žalovaný nevyhověl návrhu žalobce uplatněného v rámci odvolacího řízení na vypracování nového znaleckého posudku, neboť jak pro pozemky žalobce, tak pro předmětný pozemek bylo zpracováno již dostatečné množství odborných posudků a vyjádření, z nichž vyplynuly jasné závěry o rozsahu kontaminace a jejich příčinách. Nové znalecké posouzení by s největší pravděpodobností nepřineslo odlišné výsledky. Žalobce byl o zjištěné kontaminaci pozemků v areálu firmy a pozemků sousedících zpraven od roku 2004, kdy byl pořízen první znalecký posudek Ing. Š. (tento se týkal pouze pozemku v areálu provozovny odvolatele), další posudek z roku 2008 Dr. Ing. S. hodnotil kontaminaci také sousedních pozemků manželů P. Pokud se závěry znaleckých posudků Ing. Š., Dr. Ing. S. a posléze také Ing. K. žalobce nesouhlasil, měl možnost nechat si zpracovat nový oponentní znalecký posudek. Připomínky ke znaleckému posudku Dr. Ing. S., zpracované společností Vodní zdroje Holešov a.s. Ing. A. S., nelze považovat za nový znalecký posudek a k jejich obsahu se žalovaný již vyjádřil.

III. Žalobní argumentace

[3] Žalobce namítal, že žalovaný vzal za základ svého rozhodnutí znalecký posudek, který vypracoval Dr. Ing. S., a to na základě objednávky manželů P., tedy nikoliv správního orgánu a naopak žalovaný vůbec nepřihlédl k podkladům, tj. připomínkám, které žalobce předložil a které byly zpracované jako oponentura tohoto znaleckého posudku autorizovanou firmou Vodní zdroje Holešov, přičemž z těchto připomínek vyplynulo, že nebyl jednoznačně prokázán původ kontaminace a její možné šíření a rizikovost pro obyvatele a tedy byly fakticky zpochybněny závěry znaleckého posudku Dr. Ing. S. Za této situace bylo povinností správního orgánu nechat vypracovat samostatný znalecký posudek. Došlo tak k porušení principu rovného postavení účastníků správního řízení. Nesprávné je stanovisko žalovaného o tom, že žalobce měl zůstat nečinný, přičemž na druhou stranu žalovaný uvedl, že žalobce předložil ke znaleckého posudku Dr. Ing. S. své vyjádření. K připomínkám předloženým žalobcem nebylo přihlédnuto a pokud snad ano, pak tyto připomínky byly bez náležitého odůvodnění zcela zpochybněny. Nesprávné bylo odmítnutí provést žalobcem navržený znalecký posudek pouze s odkazem na zásadu hospodárnosti řízení. Správní řízení není založeno na koncentrační zásadě a správní orgán se musí vypořádat s každým návrhem důkazu, ať je předložen v jakékoliv fázi řízení. Z těchto skutečností žalobce dovodil, že správní orgán ve věci řádně nezjistil skutkový stav a neprovedl důkazy, které byly navrženy ze strany žalobce, což v konečném důsledku vedlo i k nesprávnému právnímu hodnocení a nesprávnému rozhodnutí.

IV. Stanovisko žalovaného

[4] Žalovaný setrval na skutkových a právních závěrech, které již byly vyjádřeny v jeho žalobou napadeném rozhodnutí a dále zdůraznil, že prvostupňový správní orgán objednával a následně hradil náklady za všechny tři znalecké posudky, zpracované Dr. Ing. M. S. v letech 2007, 2008 a 2009, z nichž vycházel jako z podkladů pro vydání svého rozhodnutí. Prvostupňový správní orgán dále objednal a zaplatil zpracování znaleckého posudku soudní znalkyní Ing. J. K. v roce 2009. Není tedy pravdou, že by si Městský úřad Kroměříž neopatřil znalecké posudky sám na vlastní náklady a že vycházel ze znaleckého posudku objednaného a zaplaceného majiteli předmětného pozemku. Závěry znaleckého posudku Dr. Ing. M. S. byly potvrzeny znaleckým posudkem Ing. J. K. a sdělením MUDr. M. Z. ze Státního zdravotního ústavu; správní orgány proto neměly žádný důvod pro zadání dalšího v pořadí již pátého znaleckého posudku o otázce vzniku a míry kontaminace a jejich důsledků na předmětném pozemku. Připomínky soukromé firmy Vodní zdroje Holešov, která nemá oprávnění ke zpracování znaleckého posudku, se netýkaly hodnocení situace, ale hodnotily zpracovaný znalecký posudek Dr. Ing. M. S. Žalobce ani jeho zástupce neprojevili v průběhu správního řízení jakoukoliv snahu seznámit se s obsahem spisového materiálu, prostudovat si znalecké posudky založené ve spise, ani se seznámit s obsahem vyjádření Státního zdravotního ústavu a stanoviska vlastníků předmětného pozemku. Pokud by do spisu žalobce či jeho zástupce alespoň nahlédli, nemohli by tvrdit, že znalecké posudky dodali manželé P. a že si jejich zpracování nezadal sám správní orgán. Požadavek žalobce na provedení nového znaleckého posudku uplatněný až v rámci podaného odvolání, a to posudku, který by žalobce nemusel sám uhradit, je zcela nelogický a s ohledem na čtyři již existující znalecké posudku (tři posudky Dr. Ing. M. S. a jeden posudek Ing. J. K.), které si navzájem neodporují, by zpracování nového znaleckého posudku bylo nejen v rozporu se zásadou hospodárnosti řízení, ale také se zásadou materiální pravdy, neboť v řízení má správní orgán postupovat tak, aby byl zjištěn stav, o němž nejsou důvodné pochybnosti a nikoliv tyto pochybnosti uměle vytvářet na základě ničím nepodložených tvrzení žalobce. Žalovaný se v odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí každou podanou námitkou žalobce podrobně zabýval. Žalobce navrhl pouze jeden důkaz, a to zpracování nového znaleckého posouzení, aniž by zdůvodnil, co by tento znalecký posudek nového a zcela zásadního pro rozhodnutí v dané věci měl prokázat. Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby pro její nedůvodnost.

V. Doplňující procesní podání žalobce z 3.2.2011

[5] V doplňujícím procesním podání ze dne 3.2.2011 žalobce uvedl, že si žalovaný objednal již v roce 2007 znalecký posudek Ing. J. T., CSc. a je tedy nepochybné, že žalovanému závěry tohoto posudku byly známy. Z uvedeného posudku má plynout, že závěry Ing. S. jsou minimálně diskutabilní a jsou zde doporučeny postupy, které by měly být provedeny; žalovaný přestože tento posudek měl k dispozici, nejen že ho nevzal vůbec v úvahu při rozhodování, ale dokonce jako základ pro své rozhodnutí vzal v úvahu právě znalecký posudek Dr. Ing. S., který byl tímto posudkem zpochybněn. Žalobce zároveň znalecký posudek Ing. J. T., CSc. z března 2007 přiložil k tomuto doplňujícímu procesnímu podání.

VI. Stanovisko osob zúčastněných na řízení

[6] Osoby zúčastněné na řízení navrhly, aby soud žalobu zamítl s odůvodněním, že není pravdou, že by prvostupňový správní orgán své rozhodnutí opřel pouze o znalecký posudek Dr. Ing. S., žádný z posudků Dr. Ing. S., který byl ve věci vypracován, nebyl vyhotoven na základě objednávky osob zúčastněných na řízení. Dokument s názvem „Skaštice Fe MARKET – připomínky ke znaleckému posudku“ byl předložen až jako příloha k odvolání proti prvostupňovému správnímu rozhodnutí. V napadeném rozhodnutí žalovaného je obsaženo řádné vypořádání se s oponenturou firmy Vodní zdroje Holešov. Z obsáhlého důkazního materiálu vyplývá, že prvostupňový správní orgán zjistil skutkový stav zcela dostatečně.

VII. Právní hodnocení soudu

[7] Žalobce namítal, že správní orgány vyšly ze znaleckého posudku znalce Dr. Ing. S., který byl zpracován na základě objednávky manželů P. a nebylo vůbec přihlédnuto k připomínkám, které předložil žalovaný – oponentuře tohoto znaleckého posudku zpracované autorizovanou firmou Vodní zdroje Holešov, z níž mělo vyplynout, že nebyl prokázán jednoznačně původ kontaminace a její možné šíření a rizikovost pro obyvatele. Za stavu, kdy znalecký posudek Dr. Ing. S. byl ze strany žalobce zpochybněn, měl správní orgán nechat vypracovat samostatný znalecký posudek. K této námitce soud uvádí, že žalobce nekonkretizuje, který ze znaleckých posudků Dr. Ing. S., použitých v rámci předmětného správního řízení, má na mysli. V oznámení o zahájení správního řízení účastníkům řízení ze dne 27.11.2009, č.j. MeUKM/025053/2009, je m.j. uvedeno, že odstranění zjištěných závad bude uloženo na základě závěrů znaleckých posudků: 1) Hodnocení zdravotních rizik vyplývajících z kontaminace půdy a rostlinné produkce na pozemcích k.ú. Skaštice č. 149 a 150 z ledna 2007, zpracoval soudní znalec se specializací půdoznalství, kontaminace půd a zemědělské produkce Dr. Ing. M. S., 2) Hodnocení úrovně a zdrojů kontaminace půd polyaromatickými uhlovodíky v obci Skaštice z 13.3.2008 od stejného znalce, 3) Vyhodnocení kontaminace pozemků manželů P., p.č. 151, 152 v k.ú. Skaštice z 29.9.2009 od stejného znalce, 4) Vyhodnocení kontaminace pozemků manželů P. p.č. 151, 152 v k.ú. Skaštice – Vyjádření znalce k dokumentaci z 26.10.2009, rovněž od stejného znalce a 5) znalecký posudek č. 1/06/2009 Vyhodnocení kontaminace pozemků manželů P. p.č. 151, 152 v k.ú. Skaštice ze dne 25.8.2009, zpracovaný Ing. J. K., soudní znalkyní pro obor projektování se specializací posuzování a supervize v oblasti ekologických zátěží a pro obor vodní hospodářství se specializací ochrana horninového prostředí a podzemních vod a konečně 6) Sdělení Státního zdravotního ústavu, MUDr. M. Z. ke znaleckým posudkům Dr. Ing. S. – kontaminace pozemků Skaštice z 9.9.2009. Uvedené podklady byly zopakovány i v rámci odůvodnění prvostupňového správního rozhodnutí, a to jako podklady, které byly pro dané rozhodnutí použity (mimo nich byl ještě použit úřední záznam dopravního úřadu o průběhu sanačních prací v areálu žalobce, Odborný názor pro potřeby správního řízení ve věci nařízení sanace – Dr. Ing. M. S., 25.1.2010 a Odborné stanovisko Státního zdravotního ústavu, MUDr. M. Z. z 1.2.2010). Z obsahu správního spisu jednoznačně vyplývá, že ani jeden ze znaleckých posudků Dr. Ing. S. nebyl objednán osobami zúčastněnými na řízení. Pokud jde o citované podklady, tři z nich jsou znaleckými posudky, a to znalecký posudek Dr. Ing. S. z ledna 2007, znalecký posudek stejného znalce z 13.3.2008 a znalecký posudek Ing. J. K. z 25.8.2009 (shora přesněji označeny). Všechny tyto znalecké posudky zadával k vypracování prvostupňový správní orgán. Pravdivé je naopak tvrzení žalobce, že v řízení před prvostupňovým správním orgánem vůbec nebylo přihlédnuto k připomínkám žalovaného (pozn. soudu, zřejmě míněno žalobce), které byly zpracovány jako oponentura vůči znaleckému posudku Dr. Ing. S. autorizovanou firmou Vodní zdroje Holešov. Citované Připomínky ke znaleckému posudku, vypracované a.s. Vodní zdroje Holešov byly totiž žalobcem předloženy až v rámci odvolacího řízení proti prvostupňovému správnímu rozhodnutí. Uvedený dokument byl přílohou odvolání proti prvostupňovému správnímu rozhodnutí. Pokud jde o podklady, které prvostupňový správní orgán při svém rozhodnutí používal, byly vyjmenovány, jak je shora uvedeno, v oznámení o zahájení správního řízení účastníkům řízení, i v odůvodnění prvostupňového správního rozhodnutí. Námitka porušení zákona již v řízení před prvostupňovým správním orgánem je proto nedůvodná. S uvedeným dokumentem, předloženým žalobcem v rámci odvolacího řízení, se zcela dostatečným, podrobným a logickým způsobem vypořádal v odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí žalovaný, uvedené závěry žalovaného žalobce v rámci žalobních bodů nenapadal. Navíc ve smyslu ust. § 82 odst. 4, věta první správního řádu platí, že k novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Judikatura soudů rozhodujících ve správním soudnictví dovodila, že povinností správního orgánu není provést každý účastníky navržený důkaz, ale pokud má správní orgán zato, že byl dostatečně zjištěn skutkový stav, může provedení takového důkazu odmítnout, přičemž je v tomto případě povinen zdůvodnit ve správním rozhodnutí, proč k takovému odmítnutí důkazů došlo (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13.11.2009, sp. zn. 5 As 29/2009, přístupný na www.nssoud.cz). Svým povinnostem žalovaný zcela dostál a s žalobcem předloženým dokumentem – námitkami, se podrobným a logickým způsobem jasně vypořádal; v obecné rovině soud nemá žádné připomínky proti uvedené správní úvaze, která je podrobná a logická, soud nemá nadto vůbec důvody ji více přezkoumávat, neboť jak bylo shora již uvedeno, proti této správní úvaze žalobce v žalobě ničeho konkrétně nenamítal, pouze tvrdil, že pokud k námitkám žalobce bylo přihlédnuto, pak bez náležitého odůvodnění. Žalovaný se zabýval řádně podklady použitými ve správním řízení, poukázal, že ze závěrů posudků Dr. Ing. S. a Ing. K. vyplývá, že kontaminaci předmětného pozemku vlivem staré zátěže z období, kdy ještě majitelem areálu provozovny ve Skašticích žalobce nebyl, vylučují. V dokumentu předloženém žalobcem nebylo uvedeno žádné věrohodné vysvětlení, jak by ke kontaminaci předmětného pozemku mohlo dojít jinou cestou, než jak bylo zjištěno ze znaleckých posudků Dr. Ing. S. a Ing. K. Na základě uvedené správní úvahy žalovaný nepřistoupil k zadání dalšího znaleckého posudku, což v kontextu shora uvedeného nemůže být dovozováno jako vadou řízení s poukazem na řádné nezjištění skutkového stavu věci; žalovaný nebyl povinen žalobcem navrhovaný důkaz provést, neboť se dostatečným způsobem vypořádal s námitkami žalobce proti znaleckému posudku Dr. Ing. M. S. ze dne 13.3.2008, nehledě na shora již poukazovanou koncentrační zásadu zakotvenou v ust. § 82 odst. 4 správního řádu. Uvedené připomínky se navíc týkaly pouze posledně citovaného znaleckého posudku, nezpochybňovaly například znalecký posudek vyhotovený znalkyní Ing. J. K.

[8] K doplňujícímu procesnímu podání žalobce ze dne 3.2.2011 soud uvádí, že je zde uplatněna námitka nezákonnosti napadeného rozhodnutí žalovaného z důvodu, že závěry znalce Dr. Ing. S. byly zpochybněny znaleckým posudkem znalce Ing. J. T., CSc. z března 2007, který si objednal žalovaný. Soud se však uvedenou námitkou nemohl věcně zabývat, neboť jde o námitku novou, uplatněnou mimo zákonnou dvouměsíční lhůtu, určenou pro podání žaloby, resp. pro rozšíření žaloby o další žalobní body (viz ust. § 72 odst. 1 a § 71 odst. 2 věta druhá zákona č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „s.ř.s.“). Přiložený znalecký posudek Ing. J. T., CSc. soud neprovedl k důkazu proto, že se uvedenou žalobní námitkou pro její opožděnost nemohl věcně zabývat, navíc žalobce citovaný znalecký posudek k důkazu provést ani nenavrhoval. Nad rámec shora uvedeného soud dále poukazuje na skutečnost, že z obsahu správního spisu vyplývá, že žalobce byl v průběhu správního řízení řádně poučen o rozsahu podkladů, z nichž budou správní orgány vycházet, přičemž nyní poukazovaným znaleckým posudkem neargumentoval, ani ho nijak nezmiňoval.

[9] Na základě shora uvedených úvah dospěl Krajský soud v Brně k závěru o nedůvodnosti žalobních námitek a postupem podle ust. § 78 odst. 1 s.ř.s. žalobu jako nedůvodnou zamítl.

VIII. Náklady řízení

[10] O nákladech řízení bylo rozhodnuto ve smyslu ust. § 60 odst. 1 s.ř.s., podle něhož nestanoví-li tento zákon jinak, má účastník, který měl ve věci plný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení před soudem, které důvodně vynaložil, proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. V dané věci byl žalobce neúspěšný a právo na náhradu nákladů řízení by proto bylo možno přiznat žalovanému. Jelikož však nebylo zjištěno, že by žalovanému v souvislosti s tímto řízením nějaké náklady vznikly, rozhodl soud tak, že právo na náhradu nákladů řízení nepřiznal žádnému z účastníků.

[11] Podle ust. § 60 odst. 5 s.ř.s. má osoba zúčastněná na řízení právo na náhradu nákladů jen těch nákladů, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinností, které jí soud uložil. Z důvodu zvláštního zřetele hodných, může jí soud na návrh přiznat právo na náhradu nákladů řízení. Vzhledem k tomu, že osobám zúčastněným na řízení neuložil plnění povinností a ani neshledal důvody zvláštního zřetele hodné, soud právo na náhradu nákladů řízení zúčastněným osobám nepřiznal.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí, které nabývá právní moci dnem doručení, lze podat opravný prostředek (kasační stížnost podle ust. § 102 a násl. s.ř.s.) do dvou týdnů od jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná

nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 a § 106 odst. 2, 4 s.ř.s.).

V Brně dne 24.5.2011

Mgr. Milan Procházka

předseda senátu