22 Ad 9/2012 - 29Usnesení KSBR ze dne 30.04.2012


Číslo jednací: 22 Ad 9/2012-29

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Lukotkovou ve věci žalobkyně J. V., zast. Mgr. Petrem Dvořákem, advokátem se sídlem Pospíšilova 70, 757 01 Valašské Meziříčí, proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, o invalidní důchod, o žalobě ze dne 10. 2. 2012, proti rozhodnutí žalované ze dne 12. 12. 2011, č.j. …………………,

takto:

I. Řízení o žalobě ze dne 10. 2. 2012 se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 10. 2. 2012 podanou u Krajského soudu v Brně dne 15. 2. 2012, se žalobkyně domáhala zrušení rozhodnutí žalované ze dne 12. 12. 2011, č.j. ……………………, kterým byly zamítnuty její námitky proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení č.j. ……………. ze dne 17. 10. 2011 a toto rozhodnutí, kterým byla zamítnuta žádost žalobkyně o invalidní důchod podle ust. § 38 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, bylo potvrzeno. Lékař OSSZ Vsetín podle posudku ze dne 12. 9. 2011 dospěl k závěru, že žalobkyně není invalidní, když pracovní schopnost žalobkyně z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla pouze o 25 %. V námitkách proti tomuto rozhodnutí žalobkyně uvedla, že při posouzení jejího zdravotního stavu nebyla brána plně v potaz vážnost jejího zdravotního stavu od okamžiku operace po posledním posouzení příslušným orgánem a tím pádem byla i míra snížení jejích pracovních schopností, čímž došlo k nesprávnému zjištění skutkového stavu a tím i k chybnému rozhodnutí ve věci.

V žalobě žalobkyně namítala, že její zdravotní stav nebyl žalovaným komplexně vyhodnocen ve všech souvislostech, zdravotní posudek je neúplný v tom, že ačkoli konstatuje, že pro něj byla použita, mimo jiné, zdravotní dokumentace žalobkyně, žalobkyni je známo, že pro něj byla použita pouze část zdravotní dokumentace. Navrhla, aby soud napadené rozhodnutí žalované zrušil a vrátil jí věc k dalšímu řízení.

Podle posudku PK MPSV v Brně ze dne 18. 4. 2012 žalobkyně nebyla k datu vydání napadeného rozhodnutí žalované ze dne 12. 12. 2011 invalidní podle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 306/2008 Sb., když nešlo o pokles pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 35 %. Posudková komise na základě podkladové a zdravotní dokumentace a v nich založených lékařských nálezů až do doby svého zasedání (poslední z dubna 2012) dospěla k závěru, že rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti je zdravotní postižení uvedené v kapitole II, oddíl A), položka 1) písmeno b) přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb., ve platném znění a pokles míry pracovní schopnosti byl stanoven ve výši 25 %.

Žalobkyně podáním ze dne 26. 4. 2012, doručeným Krajskému soudu v Brně dne 27. 4. 2012, vzala svoji žalobu zpět a navrhla, aby Krajský soud v Brně řízení ve věci zastavil.

Žalobce může vzít svoji žalobu zpět, dokud o ní soud nerozhodl. Soud řízení usnesením zastaví, vzal-li žalobce svoji žalobu zpět (§ 37 odst. 4 a § 47 písm. a) s.ř.s.).

Vzhledem k tomu, že o projevu vůle žalobkyně, jímž byla žaloba vzata zpět, nejsou pochybnosti, a soud je jím vázán, bylo usnesením řízení zastaveno.

Při svém rozhodování soud vycházel z ustálené judikatury, z rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 30. 11. 2011, č.j. 3 A 141/2011-40 (evidovaného na www.nssoud.cz pod ev. zn. Ejk 35/2012), podle kterého: „pro výslovný dispozitivní úkon, kterým je zpětvzetí žaloby, je nezbytné řízení zastavit (§ 47 písm. a) s.ř.s.). Jeho respektování má přednost před ostatními procesními hledisky.“

O nákladech řízení soud rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zastaveno (§ 60 odst. 3 s.ř.s.).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Brně dne 30. dubna 2012

JUDr. Eva Lukotková, v.r.

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Barbora Zachovalová