22 Ad 37/2011 - 29Usnesení KSBR ze dne 30.11.2011

22Ad 37/2011 – 29

Usnesení:

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Lukotkovou v právní věci žalobce: M.M., bytem … , proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, o invalidní důchod, o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalované ze dne 16.5.2011, č. … byly zamítnuty námitky žalobce a rozhodnutí OSSZ ze dne 24.6.2011, č.j. … byla potvrzena.

Žalobou se domáhal žalobce přezkoumání rozhodnutí žalované s tím, že je v lékařské péči, přesto mu byla ukončena pracovní neschopnost, byl nucen se přihlásit na úřadu práce. Není schopen však vykonávat jakoukoliv práci, je po operativním zákroku, z pravého kotníku mu byl vytažen OS materiál, objevily se však další zdravotní problémy, které se musí vyšetřit. Začaly se u něho vyskytovat deprese a stres.

Žalobce při jednání dne 30.11.2011 ve věci samé prohlásil, že předmětnou žalobu bere zpět a navrhuje zastavení řízení.

Vzhledem k tomu, že o projevu vůle žalobce, jímž byla žaloba ze dne 23.5.2011 proti rozhodnutí žalované vzata zpět nejsou pochybnosti, provedený úkon byl učiněn svobodně, vážně, srozumitelně a určitě, o čemž svědčí i to, že byl žalobcem vlastnoručně podepsán, soud za použití § 47 písm. a) z.č. 150/2002 Sb., (soudní řád správní) řízení zastavil.

Pokračování
-2-
22Ad 37/2011

Ve smyslu § 60 odst. 3 s.ř.s. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Usnesení nabývá právní moci dnem doručení. Lze proti němu podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí k Nejvyššímu správnímu soudu, prostřednictvím Krajského soudu v Brně, ve dvojím vyhotovení. Stěžovatel, který nemá vysokoškolské právnické vzdělání musí být zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 a 106 odst. 2 s.ř.s.).

V Brně dne 30. listopadu 2011

JUDr. Eva Lukotková, v. r.

samosoudkyně