Vyhláška č. 3/2021 Sb.Vyhláška o stanovení vzorů průkazů průvodců a údajů v nich uvedených podle jednotlivých druhů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-3
Částka 1/2021
Platnost od 07.01.2021
Účinnost od 22.01.2021
Vyhlášené znění 07.01.2021

3

VYHLÁŠKA

ze dne 29. prosince 2020

o stanovení vzorů průkazů průvodců a údajů v nich uvedených podle jednotlivých druhů

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 12b odst. 5 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 117/2020 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Vzory průkazů průvodců

(1) Vzor průkazu průvodce I. stupně podle § 12a písm. a) zákona je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Vzor průkazu průvodce II. stupně podle § 12a písm. b) zákona je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministryně pro místní rozvoj:

Ing. Dostálová v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 3/2021 Sb.

Vzor

Českého národního průkazu průvodce cestovního ruchu I. stupně bez odborné způsobilosti

1. Popis

a) Český národní průkaz průvodce cestovního ruchu I. stupně bez odborné způsobilosti je plastová karta bílé barvy, o rozměrech 85,60 x 53,98 mm se zakulacenými rohy s poloměrem 2,88 až 3,48 mm.

b) Na lícové straně Českého národního průkazu průvodce cestovního ruchu I. stupně bez odborné způsobilosti je na prvním až třetím řádku uveden text „ČESKÝ NÁRODNÍ PRŮKAZ PRŮVODCE CESTOVNÍHO RUCHU I. STUPNĚ BEZ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI/FIRST DEGREE CZECH TOURIST GUIDE IDENTIFICATION CARD WITHOUT A PROFESSIONAL QUALIFICATION“. Text „BEZ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI“ je zdůrazněn bílým podbarvením. Na čtvrtém až pátém řádku je uveden text „JMÉNO (JMÉNA) A PŘÍJMENÍ/GIVEN NAME (NAMES) AND SURNAME“. Pod pátým řádkem je místo pro zapsání příslušného údaje. Na šestém až sedmém řádku je uveden text „ČÍSLO PRŮKAZU/ID NO.“. Vpravo od šestého a sedmého řádku je místo pro zapsání příslušného údaje. V levé části je barevná fotografie držitele průkazu o rozměrech 25 x 35 mm. Na osmém až desátém řádku je uveden text „IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO OSOBY (IČO) NEBO DATUM NAROZENÍ/IDENTIFICATION NO. OR DATE OF BIRTH“. Pod desátým řádkem je místo pro zapsání příslušného údaje. Na jedenáctém řádku je uveden oranžový text „PRŮKAZ PRŮVODCE I.“, viditelný pouze v UV světle. V pravé části průkazu je trikolóra vyhotovená v odstínech šedi formou ceninového rastru, v jejíž spodní části je umístěn malý státní znak vyhotovený rovněž v odstínech šedi. Jméno a příjmení držitele průkazu se zapisuje velkými písmeny. Číslo průkazu je šestimístné, složené z číslic 0 až 9 a je jedinečné pro každý průkaz. Všechny texty, včetně zapisovaných údajů, jsou vyhotoveny bezpatkovým písmem v černé barvě. Pozadí lícové strany průkazu tvoří paprsky vedoucí z pravého horního rohu do levého dolního rohu a zasahující i do pole pro fotografii, je vyhotoveno v ceninovém rastru, obsahuje mikropísmo a přechází z modrošedé barvy přes oranžovou zpět do modrošedé, a to směrem zleva doprava. Mezi třetím a čtvrtým řádkem textu je umístěná oranžová linka vytvořená z mikrotextu.

c) Na rubové straně Českého národního průkazu průvodce cestovního ruchu I. stupně bez odborné způsobilosti je na prvním až druhém řádku uveden text „VYDAL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ/ISSUED BY: MINISTRY OF REGIONAL DEVELOPMENT“. Na třetím až čtvrtém řádku je uveden text „DATUM VYDÁNÍ/DATE OF ISSUE“. Vpravo od tohoto textu je místo pro zapsání příslušného údaje. Na pátém až šestém řádku je uveden text „DOBA PLATNOSTI: NA DOBU NEURČITOU/VALIDITY: INDEFINITELY“. Na sedmém až osmém řádku je uveden text „PLATNOST PRŮKAZU LZE OVĚŘIT NASKENOVÁNÍM TOHOTO KÓDU/VALIDITY OF THIS ID CAN BE VERIFIED BY SCANNING THIS CODE“. Vpravo od tohoto textu je umístěný QR kód, který obsahuje odkaz na příslušnou webovou stránku. Na devátém až desátém řádku je uveden text „PRŮKAZ JE VEŘEJNOU LISTINOU, JEHO PADĚLÁNÍ NEBO POZMĚNĚNÍ JE TRESTNÉ/THIS ID IS A PUBLIC DOCUMENT, ITS FORGERY OR ALTERATION IS A CRIMINAL OFFENSE“ Datum vydání se uvádí ve formátu dd.mm.rrrr. Velikost QR kódu je 9 x 9 mm. Všechny texty, včetně zapisovaných údajů, jsou vyhotoveny bezpatkovým písmem v černé barvě. QR kód je vyhotoven v černé barvě na bílém podkladě. Pozadí rubové strany tvoří vyobrazení barokního okna na boční straně Chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně v Praze, vyhotovené v ceninovém rastru, obsahující mikropísmo a přecházející z modrošedé barvy přes oranžovou zpět do modrošedé, a to směrem zleva doprava.

2. Vyobrazení lícové strany Českého národního průkazu průvodce cestovního ruchu I. stupně bez odborné způsobilosti

Vyobrazení lícové strany Českého národního průkazu průvodce cestovního ruchu I. stupně bez odborné způsobilosti

3. Vyobrazení rubové strany Českého národního průkazu průvodce cestovního ruchu I. stupně bez odborné způsobilosti

Vyobrazení rubové strany Českého národního průkazu průvodce cestovního ruchu I. stupně bez odborné způsobilosti

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 3/2021 Sb.

Vzor

Českého národního průkazu průvodce cestovního ruchu II. stupně s odbornou způsobilostí

1. Popis

a) Český národní průkaz průvodce cestovního ruchu II. stupně s odbornou způsobilostí je plastová karta bílé barvy, o rozměrech 85,60 x 53,98 mm se zakulacenými rohy s poloměrem 2,88 až 3,48 mm.

b) Na lícové straně Českého národního průkazu průvodce cestovního ruchu II. stupně s odbornou způsobilostí je na prvním až třetím řádku uveden text „ČESKÝ NÁRODNÍ PRŮKAZ PRŮVODCE CESTOVNÍHO RUCHU II. STUPNĚ S ODBORNOU ZPŮSOBILOSTÍ/SECOND DEGREE CZECH TOURIST GUIDE IDENTIFICATION CARD WITH A PROFESSIONAL QUALIFICATION“. Text „S ODBORNOU ZPŮSOBILOSTÍ“ je zdůrazněn bílým podbarvením. Na čtvrtém až pátém řádku je uveden text „JMÉNO (JMÉNA) A PŘÍJMENÍ/GIVEN NAME (NAMES) AND SURNAME“. Pod pátým řádkem je místo pro zapsání příslušného údaje. Na šestém až sedmém řádku je uveden text „ČÍSLO PRŮKAZU/ID NO.“. Vpravo od šestého a sedmého řádku je místo pro zapsání příslušného údaje. V levé části je barevná fotografie držitele průkazu o rozměrech 25 x 35 mm. Na osmém až desátém řádku je uveden text „IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO OSOBY (IČO) NEBO DATUM NAROZENÍ/IDENTIFICATION NO. OR DATE OF BIRTH“. Pod desátým řádkem je místo pro zapsání příslušného údaje. V pravé části průkazu je trikolóra vyhotovená v bílé, červené a modré barvě formou ceninového rastru, v jejíž spodní části je umístěn malý státní znak vyhotovený v hnědé a bílé barvě. Jméno a příjmení držitele průkazu se zapisuje velkými písmeny. Vlevo od malého státního znaku je umístěný opticky variabilní prvek ve tvaru barokního ornamentu o velikosti 11x9 mm s barevným přechodem ze zlaté do zelené barvy. Číslo průkazu je šestimístné, složené z číslic 0 až 9 a je jedinečné pro každý průkaz. Základní texty jsou vyhotoveny bezpatkovým písmem v hnědé barvě. Všechny zapisované údaje jsou vyhotoveny bezpatkovým písmem v černé barvě. Pozadí lícové strany průkazu je tvořeno béžovým podtiskem a vyobrazením zakončení gotické klenby s růžicemi, vyhotovené v ceninovém rastru, obsahující mikropísmo a přecházejících z oranžovohnědé barvy přes světle modrou zpět do oranžovohnědé, a to směrem zleva doprava. Součástí designu přední strany je odznak točenice s ledňáčkem, který užíval jako svůj odznak král Václav IV. Mezi třetím a čtvrtým řádkem textu je umístěná hnědá linka vytvořená z mikrotextu.

c) Na rubové straně Českého národního průkazu průvodce cestovního ruchu II. stupně s odbornou způsobilostí je na prvním až druhém řádku uveden text „VYDAL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ/ISSUED BY: MINISTRY OF REGIONAL DEVELOPMENT“. Na třetím až čtvrtém řádku je uveden text „DATUM VYDÁNÍ/DATE OF ISSUE“. Vpravo od tohoto textu je místo pro zapsání příslušného údaje. Na pátém až šestém řádku je uveden text „DOBA PLATNOSTI: NA DOBU NEURČITOU/VALIDITY: INDEFINITELY“. Na sedmém až osmém řádku je uveden text „PLATNOST PRŮKAZU LZE OVĚŘIT NASKENOVÁNÍM TOHOTO KÓDU/VALIDITY OF THIS ID CAN BE VERIFIED BY SCANNING THIS CODE“. Vpravo od tohoto textu je umístěný QR kód, který obsahuje odkaz na příslušnou webovou stránku. Na devátém až desátém řádku je uveden text „PRŮKAZ JE VEŘEJNOU LISTINOU, JEHO PADĚLÁNÍ NEBO POZMĚNĚNÍ JE TRESTNÉ/THIS ID IS A PUBLIC DOCUMENT, ITS FORGERY OR ALTERATION IS A CRIMINAL OFFENSE“ Datum vydání se uvádí ve formátu dd.mm.rrrr. Velikost QR kóduje 9x9 mm. Základní texty jsou vyhotoveny bezpatkovým písmem v hnědé barvě. Zapisovaný údaj o datu vydání je vyhotoven bezpatkovým písmem v černé barvě. QR kód je vyhotoven v černé barvě na bílém podkladě. Pozadí rubové strany tvoří zakončení gotického oblouku s růžicemi, vyhotovené v ceninovém rastru, obsahující mikropísmo a přecházející z oranžovohnědé barvy přes světle modrou zpět do oranžovohnědé, a to směrem zleva doprava.

2. Vyobrazení lícové strany Českého národního průkazu průvodce cestovního ruchu II. stupně s odbornou způsobilostí

Vyobrazení lícové strany Českého národního průkazu průvodce cestovního ruchu II. stupně s odbornou způsobilostí

3. Vyobrazení rubové strany Českého národního průkazu průvodce cestovního ruchu II. stupně s odbornou způsobilostí

Vyobrazení rubové strany Českého národního průkazu průvodce cestovního ruchu II. stupně s odbornou způsobilostí

Souvislosti

Provádí předpis
159/1999 Sb. Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
Je odkazován z
3/2021 Sb. Vyhláška o stanovení vzorů průkazů průvodců a údajů v nich uvedených podle jednotlivých druhů
Odkazuje na
3/2021 Sb. Vyhláška o stanovení vzorů průkazů průvodců a údajů v nich uvedených podle jednotlivých druhů
159/1999 Sb. Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 22.01.2021 Aktuální znění (exportováno 16.06.2021 20:32)
0. 07.01.2021 Vyhlášené znění