Usnesení č. 108/2021 Sb.Usnesení vlády České republiky č. 208 o přijetí krizového opatření

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-108
Částka 39/2021
Platnost od 26.02.2021
Účinnost od 27.02.2021
Zrušeno k 12.04.2021
Minulé znění 27.03.2021 - 11.04.2021

108

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 26. února 2021 č. 208

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 písm. g) krizového zákona.


Vláda s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 11. dubna 2021 do 23:59 hod.

ukládá k zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek a průkazu osoby se zdravotním postižením Úřadu práce České republiky a Ministerstvu práce a sociálních věcí postupovat po dobu trvání nouzového stavu v řízeních podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, takto:

1. v řízeních zahájených z moci úřední může být prvním úkonem v řízení vydání rozhodnutí ve věci v případech, pro které zákon stanoví, že se rozhodnutí nevydává, může být prvním úkonem v řízení vydání písemného oznámení, které se nedoručuje do vlastních rukou,

2. v řízeních zahájených na žádost, kdy je nesporné splnění podmínek nároku na dávku a výplatu a její výši, může být prvním úkonem v řízení vydání rozhodnutí ve věci; v případech, pro které zákon stanoví, že se rozhodnutí nevydává, může být prvním úkonem vydání písemného oznámení, které se nedoručuje do vlastních rukou,

3. žádost o dávku a o průkaz osoby se zdravotním postižením lze podat též elektronicky na formuláři předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí, a to bez zaručeného elektronického podpisu, nebo naskenovanou nebo ofotografovanou s vlastnoručním podpisem, s naskenovanými nebo ofotografovanými přílohami dokládajícími rozhodné skutečnosti; pokud byla pro podání žádosti o dávku nebo průkazu osoby se zdravotním postižením v době vyhlášeného nouzového stavu využita možnost učinit podání způsobem uvedeným v § 37 odst. 4 větě druhé správního řádu, neplatí povinnost podání do pěti dnů potvrdit, popřípadě doplnit způsobem stanoveným v § 37 odst. 4 větě první správního řádu, pokud Úřad práce České republiky k takovému potvrzení nebo doplnění nevyzve; pro další podání obsahující skutečnosti rozhodné pro nárok, výši nebo výplatu dávky platí předchozí věta obdobně,

4. pro přídavek na dítě a příspěvek na úhradu potřeb dítěte je po dosažení zletilosti oprávněného dítěte stanovena domněnka trvání nezaopatřenosti dítěte, nebude-li zjištěn opak, a je zachována výplata přídavku na dítě a příspěvku na úhradu potřeb dítěte dosavadnímu příjemci, nepožádá-li oprávněná osoba o změnu výplaty; pro účely příspěvku na úhradu potřeb dítěte může být zachována místní příslušnost krajské pobočky Úřadu práce České republiky podle místa trvalého pobytu osoby, která byla do dosažení zletilosti oprávněné osoby její osobou pečující,

5. o žádostech o opakující se dávky pomoci v hmotné nouzi se místní příslušnost krajské pobočky Úřadu práce České republiky řídí místem, kde se žadatel zdržuje; ustanovení § 67 odst. 1 a 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije.

Provedou:

ministryně práce a sociálních věcí,

generální ředitel Úřadu práce České republiky


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
96/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 196 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021
240/2000 Sb. Krizový zákon
110/1998 Sb. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR
Je měněn
147/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 315 o změně krizových opatření
Je odkazován z
147/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 315 o změně krizových opatření
Odkazuje na
329/2011 Sb. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
111/2006 Sb. Zákon o pomoci v hmotné nouzi
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách
500/2004 Sb. Správní řád
240/2000 Sb. Krizový zákon
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
110/1998 Sb. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 27.03.2021 - 11.04.2021 147/2021 Sb.
1. 27.02.2021 - 26.03.2021
0. 26.02.2021 Vyhlášené znění