Zákon č. 609/2020 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-609
Částka 246/2020
Platnost od 31.12.2020
Účinnost od 01.01.2021
Vyhlášené znění 31.12.2020

609

ZÁKON

ze dne 22. prosince 2020,

kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna horního zákona

Čl. I

V § 40b odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se slova „a vymáhá“ zrušují.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

Čl. II

V § 44d odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 376/2007 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se slova „a vymáhá“ zrušují.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o místních poplatcích

Čl. III

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 184/1991 Sb., zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 348/2009 Sb., zákona č. 183/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 174/2012 Sb., zákona č. 266/2015 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 278/2019 Sb. a zákona č. 543/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 3a odstavec 2 zní:

(2) Předmětem poplatku není

a) pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda,

b) pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí.“.

2. V § 3b odst. 1 písmeno c) zní:

c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče,“.

3. V § 3b odst. 1 písm. d) se slova „obce nebo“ nahrazují slovem „obce,“.

Čl. IV

Přechodná ustanovení

1. Pro poplatkové povinnosti u poplatku z pobytu vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související se použije zákon č. 565/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. V případě pobytu zahájeného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a ukončeného ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se zákon č. 565/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, použije pouze na část pobytu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o účetnictví

Čl. V

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 69/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 348/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 410/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 221/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 462/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 33/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 21a odst. 4 se věta druhá zrušuje a ve větě třetí se zrušují slova „ ; v případech podle věty druhé předáním České národní bance“.

2. Za § 21a se vkládá nový § 21b, který včetně nadpisu zní:

㤠21b

Zvláštní způsoby zveřejňování

(1) Účetní jednotky, které podle zvláštního právního předpisu předávají výroční zprávu České národní bance, předávají účetní závěrku a výroční zprávu do sbírky listin veřejného rejstříku prostřednictvím České národní banky. Povinnost zveřejnění těchto účetních záznamů je splněna okamžikem jejich předání České národní bance.

(2) Účetní jednotky, které jsou obchodními korporacemi a které nejsou účetními jednotkami podle odstavce 1, mohou předat účetní závěrku do sbírky listin veřejného rejstříku prostřednictvím podání u příslušného správce daně z příjmů.

(3) Podání podle odstavce 2 musí obsahovat údaj o rozsahu, v jakém má být účetní závěrka předána rejstříkovému soudu, a lze jej učinit pouze

a) jako přílohu daňového přiznání nebo dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů podaného v elektronické podobě, které není nepřípustné, a

b) ve formátu, struktuře a za podmínek zveřejněných podle daňového řádu správcem daně z příjmů.

(4) Dojde-li k podání opravného daňového přiznání k dani z příjmů, nepřihlíží se také k podání podle odstavce 2, které bylo učiněno jako příloha předchozího daňového přiznání k dani z příjmů.

(5) Nebudou-li odstraněny vady podání spočívající ve skutečnosti, že podání nebylo učiněno způsobem podle odstavce 3, správce daně z příjmů nepředá účetní závěrku rejstříkovému soudu.

(6) Jsou-li splněny podmínky odstavce 3,

a) správce daně z příjmů bez zbytečného odkladu předá rejstříkovému soudu účetní závěrku v požadovaném rozsahu v elektronické podobě prostřednictvím propojení informačních systémů veřejné správy,

b) je povinnost účetní jednotky zveřejnit účetní závěrku splněna okamžikem, kdy bylo podání podle odstavce 2 učiněno u příslušného správce daně z příjmů.“.

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Ustanovení § 21a odst. 4 a § 21b zákona č. 563/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé použijí na předání účetní závěrky, která je přílohou daňového přiznání nebo dodatečného daňového přiznání a je sestavena za účetní období, které započalo nejdříve 1. ledna 2021 a skončilo nejdříve 31. prosince 2021.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

Čl. VII

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 402/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 41/2015 Sb., zákona č. 184/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 430/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 12 odstavec 3 zní:

(3) Ustanovení daňového řádu, podle kterého úrok z prodlení nevzniká v případě peněžitého plnění v rámci dělené správy, se v případě odvodu nepoužije.“.

Poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje.

2. V § 12 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

Čl. VIII

Přechodná ustanovení

1. Úrok z prodlení podle zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, u kterého ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvají podmínky pro jeho vznik, se uplatní do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se na tento úrok použije zákon č. 334/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Na řízení a jiné postupy související s uplatněním úroku z prodlení podle zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona použije zákon č. 334/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o dani z nemovitých věcí

Čl. IX

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 1/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 212/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 23/2015 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 364/2019 Sb., zákona č. 283/2020 Sb. a zákona č. 299/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 se slova „cena půdy“ nahrazují slovy „cena pozemku“ a slova „cenou půdy“ se nahrazují slovy „cenou pozemku“.

2. V § 12 se za slovo „obce“ vkládají slova „nebo pro všechny nemovité věci na území jednotlivé části obce“.

3. V § 12 se slova „ve výši 2, 3, 4 nebo 5“ nahrazují slovy „ve výši v rozmezí 1,1 až 5, přičemž koeficient musí být stanoven s přesností na jedno desetinné místo“.

4. Za § 12d se vkládá nový § 12e, který včetně nadpisu zní:

㤠12e

Druh pozemku

(1) Pro účely daně z pozemků je rozhodující druh pozemku evidovaný v katastru nemovitostí bez ohledu na to, zda odpovídá skutečnému stavu.

(2) Není-li o pozemku evidován v katastru nemovitostí jeho druh, je pro účely daně z pozemků rozhodující jeho skutečný stav odpovídající jednotlivým druhům pozemků podle katastrálního zákona.“.

5. V § 13a odst. 2 písm. b) se slovo „půdy“ nahrazuje slovem „pozemku“.

Čl. X

Přechodné ustanovení

Pro daňové povinnosti u daně z nemovitých věcí na zdaňovací období započatá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související se použije zákon č. 338/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o daních z příjmů

Čl. XI

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 192/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 80/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 160/2013 Sb., zákona č. 215/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 162/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 127/2015 Sb., zákona č. 221/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 105/2016 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 125/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 271/2016 Sb., zákona č. 321/2016 Sb., zákona č. 454/2016 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 200/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 246/2017 Sb., zákona č. 254/2017 Sb., zákona č. 293/2017 Sb., zákona č. 92/2018 Sb., zákona č. 174/2018 Sb., zákona č. 306/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 125/2019 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 303/2019 Sb., zákona č. 364/2019 Sb., zákona č. 299/2020 Sb., zákona č. 343/2020 Sb., zákona č. 386/2020 Sb. a zákona č. 450/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písmeno za) zní:

za) výnos dluhopisu podle zákona upravujícího dluhopisy a příjem plynoucí z práva na splacení dluhopisu vydaných členským státem Evropské unie nebo státem tvořícím Evropský hospodářský prostor,“.

2. V § 5 odst. 5 se slova „7 nebo 8“ nahrazují slovy „6 nebo 7“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „zdaňovaného sazbou daně podle § 16a“.

3. V § 6 odst. 4 úvodní časti ustanovení se slova „po zvýšení podle odstavce 12“ zrušují a slova „7 nebo 8“ se nahrazují slovy „6 nebo 7“.

4. V § 6 odst. 7 písm. a) se slova „zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 zákoníku práce“ nahrazují slovy „odměňovaného platem“.

5. V § 6 odst. 9 písm. b) se slovo „závodního“ zrušuje a na konci textu písmene se doplňují slova „nebo peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin“.

6. V § 6 odstavec 12 zní:

(12) Základem daně (dílčím základem daně) jsou příjmy ze závislé činnosti.“.

Poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

7. V § 6 odst. 13 se slova „zvýšený o povinné pojistné podle odstavce 12 a“ a slova „ , zvýšený o povinné pojistné podle odstavce 12“ zrušují.

8. V § 6 se odstavce 14 a 15 zrušují.

Dosavadní odstavec 16 se označuje jako odstavec 14.

9. V § 7 se doplňuje odstavec 14, který zní:

(14) U poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti, nejsou příjmy podle § 20b odst. 1 plynoucí těmto společnostem součástí základu daně (dílčího základu daně) podle odstavce 4 nebo 5 a zahrnují se do samostatného základu daně. Ustanovení § 20b odst. 2 platí obdobně.“.

10. V § 8 odst. 1 písm. a) se slovo „a“ zrušuje a na konci textu písmene se doplňují slova „a výnosy dluhopisů podle zákona upravujícího dluhopisy s výjimkou výnosu určeného rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho emisním kurzem“.

11. V § 8 odstavec 2 zní:

(2) Za příjem z kapitálového majetku se považuje také příjem plynoucí z práva na splacení

a) dluhopisu, kterým se pro účely daně z příjmů fyzických osob rozumí kladný rozdíl mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu vyplacenou při jeho splacení nebo částkou vyplacenou při jeho předčasném splacení a cenou, za kterou poplatník dluhopis nabyl, nebo cenou určenou podle zákona upravujícího oceňování majetku ke dni jeho bezúplatného nabytí, a

b) vkladního listu vydaného jako cenný papír nebo cenného papíru vkladnímu listu na roveň postaveného, kterým se pro účely daně z příjmů fyzických osob rozumí kladný rozdíl mezi jmenovitou hodnotou vkladního listu vydaného jako cenný papír nebo cenného papíru jemu na roveň postaveného vyplacenou při jejich splacení nebo částkou vyplacenou při jejich předčasném splacení a cenou, za kterou poplatník cenný papír nabyl, nebo cenou určenou podle zákona upravujícího oceňování majetku ke dni jeho bezúplatného nabytí.“.

12. V § 8 odst. 3 a 4 se slova „a v odstavci 2“ zrušují.

13. V § 8 odst. 5 větě první se slova „Úrokové příjmy z dluhopisů vydaných v zahraničí poplatníkem se sídlem v České republice nebo Českou republikou plynoucí poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 2 a příjmy“ nahrazují slovem „Příjmy“ a za text „h)“ se vkládají slova „a v odstavci 2“.

14. V § 8 se doplňuje odstavec 9, který zní:

(9) Příjem podle odstavce 4 nebo úrok nebo jiný výnos ze směnky vystavené bankou k zajištění pohledávky vzniklé z vkladu věřitele plynoucí ze zdrojů v zahraničí lze zahrnout do samostatného základu daně zdaňovaného sazbou daně podle § 16a. Zahrne-li se takový příjem do tohoto základu daně, zahrnou se do tohoto základu daně veškeré příjmy podle věty první. Tyto příjmy se nesnižují o výdaje s výjimkou příjmů uvedených v odstavci 1 písm. e) a f), u kterých se postupuje obdobně podle odstavců 6 a 7.“.

15. V § 10 se doplňuje odstavec 10, který zní:

(10) Plyne-li příjem podle odstavce 8 ze zdrojů v zahraničí, lze tento příjem zahrnout do samostatného základu daně zdaňovaného sazbou daně podle § 16a. Zahrne-li se takový příjem do tohoto základu daně, zahrnou se do tohoto základu daně veškeré příjmy podle odstavce 8 plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Tyto příjmy se nesnižují o výdaje s výjimkou

a) příjmů uvedených v odstavci 1 písm. f) a g), které lze snížit o nabývací cenu podílu, a

b) ceny z veřejné soutěže, která se sníží o odměnu za užití díla nebo výkonu zahrnutou v této ceně; tato odměna je příjmem ze samostatné činnosti.“.

16. § 16 a 16a včetně nadpisů znějí:

㤠16

Sazba a výpočet daně pro základ daně

(1) Sazba daně činí

a) 15 % pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy a

b) 23 % pro část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy.

(2) Daň se vypočte ze základu daně sníženého o nezdanitelné části základu daně a o odčitatelné položky od základu daně a zaokrouhleného na celá sta Kč dolů, a to jako součet součinů příslušné části takového základu daně a sazby pro tuto část základu daně.

§ 16a

Sazba a výpočet daně pro samostatný základ daně

(1) Sazba daně pro samostatný základ daně činí 15 %.

(2) Daň se vypočte jako součin samostatného základu daně zaokrouhleného na celá sta Kč dolů a sazby daně pro tento základ daně.“.

17. Za § 16a se vkládá nový § 16ab, který včetně nadpisu zní:

㤠16ab

Výpočet daně

(1) Daň poplatníka se vypočte jako součet daně podle § 16 snížené o slevy na dani a daně podle § 16a.

(2) Pokud je daňový bonus podle § 35c odst. 3 vyšší nebo roven dani podle § 16a, sníží se o tuto daň daňový bonus a daň poplatníka se rovná nule.

(3) Pokud je daňový bonus podle § 35c odst. 3 nižší než daň podle § 16a, daňový bonus je roven nule a daň poplatníka se rovná dani podle § 16a snížené o daňový bonus podle § 35c odst. 3.“.

18. V § 18 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

g) příjem plynoucí z titulu přiměřeného zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu podle zákona upravujícího odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.“.

19. V § 19 odst. 1 písmeno i) zní:

i) příjem plynoucí z výnosu dluhopisu podle zákona upravujícího dluhopisy vydaného členským státem Evropské unie nebo státem tvořícím Evropský hospodářský prostor,“.

20. V § 19 odst. 1 písmeno o) zní:

o) příjem v podobě ceny z účtenkové loterie, jejíž hodnota nepřevyšuje 1000000 Kč,“.

21. V § 19 odst. 1 písmeno zh) zní:

zh) příjmy České republiky z

1. operací řízení likvidity státní pokladny a řízení státního dluhu,

2. úroků ze zůstatků na souhrnných účtech státní pokladny vedených Českou národní bankou a

3. úroků z peněžních prostředků na účtech zřízených za účelem řízení likvidity státní pokladny a řízení státního dluhu v bankách podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla,“.

22. V § 19 odst. 1 se na konci písmene zm) čárka nahrazuje tečkou a písmeno zn) se zrušuje.

23. V § 20 odst. 8 se slova „nebo nehmotného“ zrušují.

24. V § 21d odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Pro účely určení minimální doby finančního leasingu se minimální doba odpisování hmotného majetku odpisovaného podle § 30 odst. 1 zařazeného v odpisové skupině 2 až 6 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu zkracuje o 6 měsíců.“.

25. V § 21d odstavec 6 zní:

(6) Finančním leasingem není přenechání hmotného majetku vyloučeného z odpisování.“.

26. V nadpisu § 21g se za slovo „Minimální“ vkládají slova „a průměrná“.

27. V § 21g se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Průměrnou mzdou se pro účely daní z příjmů rozumí průměrná mzda stanovená podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení.“.

28. V § 23 odst. 4 písm. b) se slova „zdaňovány sazbou daně podle“ nahrazují slovy „zahrnovány do samostatného základu daně zdaňovaného sazbou daně podle § 16a nebo“.

29. V § 23a odst. 4 a § 23c odst. 7 se slova „a nehmotného majetku“ a slova „a nehmotný majetek“ zrušují.

30. V § 23g odst. 5 písm. a) se slova „a nehmotného“ zrušují.

31. V § 23h odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „z důvodu platby“ nahrazují slovy „nebo jiná položka snižující výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji z důvodu závazku“ a slova „této platby“ se nahrazují slovy „tohoto závazku“.

32. V § 23h odst. 2 písm. b) se za slova „nezahrnutému příjmu“ vkládají slova „v rozsahu, v jakém dochází k odpovídajícímu snížení základu daně u přidružené osoby,“ a slova „tato platba“ se nahrazují slovy „se z důvodu tohoto závazku“.

33. V § 24 odst. 2 písm. ch) se za slova „samostatného základu daně“ vkládají slova „zdaňovaného sazbou daně podle § 16a nebo § 21 odst. 4“.

34. V § 24 odst. 2 písm. j) bodě 4 se za slovo „poskytované“ vkládají slova „jako nepeněžní plnění“, slovo „směnu110)“ se nahrazuje slovy „směnu podle zákoníku práce“ a slova „stravného vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a) při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin“ se nahrazují slovy „horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin, nebo na peněžitý příspěvek na stravování“.

Poznámka pod čarou č. 110 se zrušuje.

35. V § 24 odst. 2 písm. k) se na konci textu bodu 1 doplňují slova „ ; pro stanovení výdajů za pohonné hmoty spotřebované vozidlem, které má elektrický pohon nebo hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor, lze použít průměrnou cenu elektřiny stanovenou pro účely poskytování cestovních náhrad podle zákoníku práce“.

36. V § 24 odst. 2 písm. k) bodech 2 a 3 se slova „v § 6 odst. 7 písm. a)“ nahrazují slovy „odměňovaného platem“.

37. V § 24 odst. 2 písm. k) bodě 3 se slova „ceny stanovené zvláštním právním předpisem vydaným pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v pracovním poměru5c), který je účinný v době konání cesty“ nahrazují slovy „průměrné ceny pohonných hmot stanovené pro účely poskytování cestovních náhrad podle zákoníku práce“.

Poznámka pod čarou č. 5c se zrušuje.

38. V § 24 odst. 2 písm. v) bodě 2 se slova „ , který se neodpisuje podle tohoto zákona (§ 32a)“ zrušují.

39. V § 24 odst. 7 písm. b) bodě 1 se slova „a nehmotný majetek“ zrušují.

40. V § 24 odst. 7 písm. b) bodě 2 se slova „a nehmotného majetku“ zrušují.

41. V § 25 odst. 1 písm. o) se slova „a nehmotného majetku“ zrušují.

42. V § 25odst. 1 písm. zb) se částka „40000 Kč“ nahrazuje částkou „80000 Kč“.

43. V § 25 odst. 1 písm. zg) se slova „nebo nehmotným majetkem“ zrušují.

44. V § 26 odst. 2 písm. a) a e) a odst. 3 písm. c) se částka „40000 Kč“ nahrazuje částkou „80000 Kč“.

45. V § 27 písm. a) se částka „40000 Kč“ nahrazuje částkou „80000 Kč“.

46. V § 30a odst. 1 a 2 se slova „2009 do 30. června 2010“ nahrazují slovy „2020 do 31. prosince 2021“ a slovo „vlastníkem“ se nahrazuje slovem „odpisovatelem“.

47. § 32a se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 117 a č. 106 zrušuje.

48. V § 32b odst. 1 a § 32c odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „a nehmotného majetku“ zrušují.

49. V § 32c odst. 1 část věty za středníkem se nahrazuje slovy „přitom hmotný majetek zatřídí do odpisové skupiny podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu a odpisuje rovnoměrně příslušnou sazbou stanovenou v § 31 ve sloupci označeném slovy „v dalších letech odpisování““.

50. V § 32c odst. 3 se slova „a nehmotný majetek“ zrušují.

51. V § 32c odst. 4 se slova „a nehmotného majetku“ zrušují.

52. V § 32d se slova „a nehmotného majetku“ zrušují.

53. V § 33 odst. 1 se slova „ve zdaňovacím období 1995 částku 10000 Kč a počínaje zdaňovacím obdobím 1996 částku 20000 Kč a počínaje zdaňovacím obdobím 1998 částku 40000 Kč“ nahrazují částkou „80000 Kč“.

54. V § 33a odst. 1 a odst. 3 písm. b) se slova „§ 32a odst. 6 a“ zrušují.

55. V § 34g odst. 4 písm. b) se za slovo „náklady“ vkládají slova „nebo který je oceněn podle právních předpisů upravujících účetnictví pořizovací cenou nebo vlastními náklady“.

56. V § 34g odst. 5 písm. b) se slova „nehmotným majetkem, se vstupním cenou vyšší“ nahrazují slovy „dlouhodobým nehmotným majetkem podle právních předpisů upravujících účetnictví s oceněním vyšším“.

57. V § 34g odst. 5 písm. b) se částka „60000 Kč“ nahrazuje částkou „80000 Kč“.

58. V § 35 odst. 4 se slova „připadající na základ daně (dílčí základ daně) podle § 20b“ nahrazují slovy „ze samostatného základu daně zdaňovaného sazbou daně podle § 16a nebo § 21 odst. 4“.

59. V § 35a odst. 1 písm. b) a v § 35b odst. 2 písm. b) se slova „z dílčího základu daně (§ 7)“ nahrazují slovy „připadající na dílčí základ daně z příjmů ze samostatné činnosti“.

60. V § 35a odst. 6 se věta druhá zrušuje a na konci odstavce se doplňuje věta „Pokud poplatník podá dodatečné daňové přiznání na základě rozhodnutí o závazném posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednaná mezi spojenými osobami, vydaného v souvislosti s aplikací mezinárodní smlouvy, nárok na slevu se nesnižuje.“.

61. V § 35b odst. 7 se věta druhá zrušuje a na konci odstavce se doplňuje věta „Pokud poplatník podá dodatečné daňové přiznání na základě rozhodnutí o závazném posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednaná mezi spojenými osobami, vydaného v souvislosti s aplikací mezinárodní smlouvy, nárok na slevu se nesnižuje.“.

62. V § 35ba odst. 1 písm. a) se částka „24840 Kč“ nahrazuje částkou „27840 Kč“.

63. V § 35ba odst. 1 písm. a) se částka „27840 Kč“ nahrazuje částkou „30840 Kč“.

64. V § 35c odst. 2 se slova „daňové povinnosti vypočtené podle tohoto zákona za příslušné zdaňovací období“ nahrazují slovy „daně vypočtené podle § 16 snížené o slevy na dani podle § 35 a 35ba“.

65. V § 35c odst. 3 se slova „daňová povinnost vypočtená podle tohoto zákona za příslušné zdaňovací období“ nahrazují slovy „daň vypočtená podle § 16 snížená o slevy na dani podle § 35 a 35ba“.

66. V § 35c odst. 3 se slova „maximálně však do výše 60300 Kč ročně“ zrušují.

67. V § 35c odst. 4 větě druhé se slova „7 nebo 8“ nahrazují slovy „6 nebo 7“.

68. V § 36 odst. 1 písm. b) bodě 1 se za číslo „4“ vkládají slova „s výjimkou příjmu plynoucího z práva na splacení dluhopisu, vkladního listu vydaného jako cenný papír nebo cenného papíru vkladnímu listu na roveň postaveného“.

69. V § 36 odst. 2 písm. a) se slova „rozdílu mezi vyplacenou jmenovitou hodnotou a emisním kursem dluhopisu, vkladního listu nebo vkladu jemu na roveň postavenému nebo v případě jejich zpětného odkupu z rozdílu mezi cenou zpětného odkupu a jejich emisním kursem, z úrokového příjmu z dluhopisu35a),“ nahrazují slovy „výnosu dluhopisu podle zákona upravujícího dluhopisy s výjimkou výnosu určeného rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho emisním kurzem, z výnosu“ a slova „věřitele, vkladního listu a vkladu mu na roveň postavenému, s výjimkou úrokového příjmu z dluhopisu vydaného v zahraničí poplatníkem se sídlem v České republice nebo Českou republikou plynoucího poplatníkovi uvedenému v § 2 odst. 2“ se nahrazují slovy „věřitele a úrokového příjmu z vkladního listu vydaného jako cenný papír a cenného papíru mu na roveň postaveného“.

Poznámka pod čarou č. 35a se zrušuje.

70. V § 36 se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 6 a 7.

71. V § 38a odst. 1 se slova „připadající na samostatný základ daně podle § 20b“ nahrazují slovy „ze samostatného základu daně zdaňovaného sazbou daně podle § 16a nebo § 21 odst. 4“.

72. V § 38d odst. 4 písm. b) se slova „až 8“ nahrazují slovy „a 7“.

73. V § 38d odst. 5 větě druhé se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“.

74. V § 38d odst. 8 větě první se slova „7 a 8“ nahrazují slovy „6 nebo 7“.

75. V § 38da odst. 1 se slovo „němž“ nahrazuje slovem „něm“.

76. V § 38da odst. 2 se za číslo „1“ vkládají slova „ , jde-li o příjem, ze kterého je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně,“, slova „ , nebo by byla sražena nebo vybrána, kdyby daný příjem nebyl od daně osvobozen nebo by podléhal zdanění v České republice“ se zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „Oznámení podle odstavce 1, jde-li o příjem, který je od daně osvobozen nebo o němž mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhá zdanění v České republice, je plátce daně povinen správci daně podat do 31. ledna kalendářního roku bezprostředně následujícího po kalendářním roce, ve kterém by byl povinen provést srážku daně, kdyby daný příjem nebyl od daně osvobozen a podléhal by zdanění v České republice.“.

77. V § 38da odst. 6 písmeno a) zní:

a) příjmech, které jsou od daně osvobozeny nebo o nichž mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhají zdanění v České republice, pokud souhrnná hodnota těchto příjmů stejného druhu nepřesahuje v kalendářním měsíci, ve kterém by plátce daně byl povinen danému daňovému nerezidentovi z těchto příjmů provést srážku daně, 300000 Kč,“.

78. V § 38da se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c) příjmu, o kterém má povinnost podat správci daně oznámení podle zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní.“.

79. V § 38e odst. 1 se vkládá nové písmeno a), které zní:

a) 1 % z částky vyplacené při splatnosti dluhopisu, vkladního listu vydaného jako cenný papír nebo cenného papíru vkladnímu listu na roveň postaveného u příjmů plynoucích z práva na splacení uvedených cenných papírů,“.

Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena b) a c).

80. V § 38e odst. 1 písm. c) se slova „písmenu a)“ nahrazují slovy „písmenech a) a b)“.

81. V § 38e odst. 2 se vkládá nové písmeno a), které zní:

a) 1 % z částky vyplacené při splatnosti dluhopisu, vkladního listu vydaného jako cenný papír nebo cenného papíru vkladnímu listu na roveň postaveného u příjmů plynoucích z práva na splacení uvedených cenných papírů,“.

Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena b) a c).

82. V § 38e odst. 2 písm. c) se slova „písmenu a)“ nahrazují slovy „písmenech a) a b)“.

83. V § 38f odst. 3 se část věty první za středníkem včetně středníku zrušuje.

84. V § 38fa odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „činnost ovládané zahraniční společnosti“ vkládají slova „ , která není k okamžiku skončení svého zdaňovacího období daňovým rezidentem státu uvedeného na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie ani stálou provozovnou umístěnou v takovém státě,“.

85. V § 38fa se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Pro účely daní z příjmů se na činnost ovládané zahraniční společnosti, která je k okamžiku skončení svého zdaňovacího období daňovým rezidentem státu uvedeného na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie nebo stálou provozovnou umístěnou v takovém státě, a nakládání s jejím majetkem, ze kterých plynou v daném zdaňovacím období příjmy, hledí, jako by byly uskutečněny ovládající společností na území České republiky k okamžiku skončení zdaňovacího období ovládané zahraniční společnosti. Ministerstvo financí uveřejní ve Finančním zpravodaji, které státy jsou na tomto seznamu uvedeny.“.

Dosavadní odstavce 2 až 11 se označují jako odstavce 3 až 12.

86. V § 38fa odst. 3 písm. a) se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

87. V § 38fa odst. 8 větě první se slova „odstavcem 1“ nahrazují slovy „odstavci 1 a 2“ a ve větě druhé se za slovo „snížen“ vkládají slova „podle odstavce 1“.

88. V § 38fa odst. 9 úvodní části ustanovení a v § 38fa odst. 10 se za číslo „1“ vkládají slova „nebo 2“.

89. V § 38fa odst. 11 se číslo „8“ nahrazuje číslem „9“.

90. V § 38fa se na konci textu odstavce 12 doplňují slova „nebo 2“.

91. V § 38g odst. 3 větě první se slova „7 nebo 8“ nahrazují slovy „6 nebo 7“.

92. V § 38g se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

93. V § 38h odst. 1 se věta třetí nahrazuje větami „Základem pro výpočet zálohy je úhrn příjmů ze závislé činnosti zúčtovaných nebo vyplacených poplatníkovi za kalendářní měsíc nebo za zdaňovací období, s výjimkou příjmu, který není předmětem daně, který je od daně osvobozen nebo z něhož je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Základ pro výpočet zálohy do 100 Kč se zaokrouhlí na celé koruny nahoru a nad 100 Kč na celé stokoruny nahoru.“.

94. V § 38h odstavec 2 zní:

(2) Sazba zálohy činí 15 % pro část základu pro výpočet zálohy do 4násobku průměrné mzdy a 23 % pro část základu pro výpočet zálohy přesahující 4násobek průměrné mzdy. Záloha se vypočte jako součet součinů příslušné části základu pro výpočet zálohy a sazby zálohy pro tuto část základu pro výpočet zálohy.“.

95. V § 38h se odstavec 14 zrušuje.

Dosavadní odstavec 15 se označuje jako odstavec 14.

96. § 38ha se včetně nadpisu zrušuje.

97. V § 38j odst. 2 písm. f) se bod 5 zrušuje.

Dosavadní body 6 až 8 se označují jako body 5 až 7.

98. V § 38j odst. 10 se za slovo „poplatník,“ vkládají slova „a částky tohoto pojistného, které je povinen z těchto příjmů platit plátce daně“.

99. V § 38s se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

Čl. XII

Přechodná ustanovení

1. Pro daňové povinnosti u daně z příjmů za zdaňovací období započatá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Na dluhopis, vkladní list vydaný jako cenný papír a cenný papír jemu na roveň postavený s datem emise přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použijí § 4 odst. 1 písm. za), § 8 odst. 1 písm. a), § 8 odst. 2 až 5, § 19 odst. 1 písm. i), § 36 odst. 1 písm. b) bod 1, § 36 odst. 2 písm. a), § 36 odst. 6 a § 38e odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Na dluhopis, vkladní list vydaný jako cenný papír a cenný papír jemu na roveň postavený s datem emise ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se použijí § 4 odst. 1 písm. za), § 8 odst. 1 písm. a), § 8 odst. 2 až 5, § 19 odst. 1 písm. i), § 36 odst. 1 písm. b) bod 1, § 36 odst. 2 písm. a) a § 38e odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Ustanovení § 24 odst. 2 písm. k) bodu 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2020 a 2021.

5. Ustanovení § 38da zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Na příjem, ze kterého byl plátce daně povinen vybrat nebo srazit daň nebo ze kterého by byl povinen vybrat nebo srazit daň, kdyby daný příjem nebyl od daně osvobozen a podléhal by zdanění v České republice, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije § 38da zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Výdajem vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů je výdaj na bezúplatné nepeněžité plnění poskytnuté od 1. března 2020 do 31. prosince 2020 v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 na účely vymezené v § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento výdaj lze uplatnit ve zdaňovacím období, ve kterém byl vynaložen. Pokud poplatník tento výdaj uplatní jako výdaj vynaložený na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, nelze související bezúplatné nepeněžité plnění uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně ani položku snižující základ daně.

7. Ustanovení § 6 odst. 9 písm. b) a § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

8. Nabude-li tento zákon účinnosti jiným dnem než 1. lednem 2021, § 5 odst. 5, § 6 odst. 4, 12 a 13, § 7 odst. 14, § 8 odst. 9, § 10 odst. 10, § 16, 16a, 16ab, 21g, § 23 odst. 4 písm. b), § 24 odst. 2 písm. ch), § 35 odst. 4, § 35a odst. 1 písm. b), § 35b odst. 2 písm. b), § 35c odst. 2 a 3, § 38a odst. 1, § 38f odst. 3, § 38h odst. 1 a 2 a § 38j odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí již pro zdaňovací období roku 2021. Při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíce roku 2021 skončené před vyhlášením tohoto zákona se použije ustanovení § 6 odst. 4 a 12 až 15, § 38h odst. 1, 2 a 14 a § 38ha zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

9. Nabude-li tento zákon účinnosti jiným dnem než 1. lednem 2021, může poplatník pro zdaňovací období roku 2021 použít § 5 odst. 5, § 6 odst. 4 a 12 až 15, § 16, 16a, 21g, § 23 odst. 4 písm. b), § 24 odst. 2 písm. ch), § 35 odst. 4, § 35a odst. 1 písm. b), § 35b odst. 2 písm. b), § 35c odst. 2 a 3, § 38f odst. 3, § 38g odst. 4 a § 38s zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; v takovém případě je povinen podat daňové přiznání za toto zdaňovací období.

10. Na nehmotný majetek pořízený přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a na technické zhodnocení tohoto majetku dokončené a uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

11. Na nehmotný majetek pořízený od 1. ledna 2020 lze od 1. ledna 2020 použít zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; využije-li poplatník takový postup, použije se na tento majetek a na technické zhodnocení tohoto majetku zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ve všech následujících zdaňovacích obdobích.

12. Na nehmotný majetek pořízený ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

13. Na hmotný majetek pořízený přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

14. Na hmotný majetek pořízený od 1. ledna 2020 a na technické zhodnocení hmotného majetku dokončené a uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání od 1. ledna 2020 lze od 1. ledna 2020 použít zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; využije-li poplatník takový postup, použije se na tento majetek zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ve všech následujících zdaňovacích obdobích.

15. Na hmotný majetek pořízený ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a na technické zhodnocení hmotného majetku dokončené a uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

16. Na hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1 a 2 podle přílohy č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a pořízený od 1. ledna 2020 lze od 1. ledna 2020 použít zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

17. Pro účely zákona č. 159/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se společnost s ručením omezeným považuje za daňového rezidenta České republiky také v případě, že je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a tato společnost nebo její společník neobdrželi v některém z těchto států podporu obdobnou kompenzačnímu bonusu podle zákona č. 159/2020 Sb. Vznikl-li subjektu kompenzačního bonusu v důsledku této skutečnosti nárok na kompenzační bonus podle zákona č. 159/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů, běží lhůta pro podání žádosti o kompenzační bonus znovu ode dne nabytí účinnosti tohoto ustanovení.

18. Na dluhopis vydaný v zahraničí poplatníkem se sídlem v České republice emitovaný ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do dne 31. prosince 2021 se použijí § 4 odst. 1 písm. za), § 8 odst. 1 písm. a), § 8 odst. 2 až 5, § 19 odst. 1 písm. i), § 36 odst. 1 písm. b) bod 1, § 36 odst. 2 písm. a) a § 38e odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

19. Zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije též pro příjmy ze závislé činnosti zahrnované do základu daně podle § 5 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zúčtované plátcem daně před 1. lednem 2021 a vyplacené poplatníkovi po 31. lednu 2021.

20. Ustanovení § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti čl. XI bodu 62 tohoto zákona, se použije již pro zdaňovací období roku 2021. Při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíce roku 2021 skončené před vyhlášením tohoto zákona se použije ustanovení § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. XI bodu 62 tohoto zákona.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o silniční dopravě

Čl. XIII

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 577/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 115/2020 Sb. a zákona č. 337/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 34 odst. 3 se za větu pátou vkládá věta „Výkon působnosti celních úřadů při výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě podle tohoto zákona se považuje za výkon správy daní, s výjimkou řízení o přestupcích.“.

2. V § 35c odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo místního šetření“.

Čl. XIV

Přechodné ustanovení

Řízení nebo jiné postupy při výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě, které byly zahájeny orgány Celní správy České republiky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna lesního zákona

Čl. XV

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 280/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 62/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 90/2019 Sb., zákona č. 314/2019 Sb. a zákona č. 403/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 18 odstavec 2 zní:

(2) Ustanovení daňového řádu, podle kterého úrok z prodlení nevzniká v případě peněžitého plnění v rámci dělené správy, se v případě poplatku nepoužije.“.

2. V § 18 se odstavce 3 a 4 zrušují.

Čl. XVI

Přechodná ustanovení

1. Penále podle § 18 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, u kterého ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvají podmínky pro jeho vznik, se uplatní do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se toto penále považuje za úrok z prodlení a použije se na něj zákon č. 289/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Na řízení a jiné postupy související s uplatněním penále podle § 18 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona použijí ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, která se vztahují na úrok z prodlení.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o pozemních komunikacích

Čl. XVII

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 288/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 370/2016 Sb., zákona č. 151/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 169/2018 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 227/2019 Sb., zákona č. 162/2020 Sb. a zákona č. 430/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 40 se na začátek odstavce 9 vkládá věta „Výkon působnosti celních úřadů při výkonu státní správy ve věcech dálnice, silnice, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace podle tohoto zákona se považuje za výkon správy daní, s výjimkou řízení o přestupcích.“.

2. V § 43a odst. 6 větě druhé se slova „Celní správa“ nahrazují slovy „celní úřad“ a slova „následující pracovní den“ se nahrazují slovy „do 2 pracovních dnů“.

Čl. XVIII

Přechodné ustanovení

Řízení nebo jiné postupy při výkonu státní správy ve věcech dálnice, silnice, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace, které byly zahájeny orgány Celní správy České republiky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o vysokých školách

Čl. XIX

V § 93o odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se slova „a vymáhá“ zrušují.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o námořní plavbě

Čl. XX

V § 79a zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se slova „ , výběru a vymáhání“ nahrazují slovy „a vybírání“.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna rozpočtových pravidel

Čl. XXI

Ustanovení § 69 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), včetně nadpisu zní:

㤠69

Stravování a stravovací služby

(1) Zabezpečuje-li organizační složka státu nebo příspěvková organizace stravování, zabezpečuje je ve vlastním stravovacím zařízení nebo prostřednictvím jiné organizační složky státu, právnické osoby nebo fyzické osoby pro

a) zaměstnance v pracovním poměru,

b) státní zaměstnance podle zákona o státní službě,

c) příslušníky bezpečnostních sborů ve služebním poměru,

d) vojáky z povolání,

e) soudce,

f) žáky a studenty po dobu jejich činnosti v organizační složce státu nebo příspěvkové organizaci, pokud není jejich stravování zajištěno podle zvláštního právního předpisu.

(2) Organizační složka státu nebo příspěvková organizace může v souladu s kolektivní smlouvou, kolektivní dohodou nebo vnitřním předpisem zabezpečovat stravování ve vlastním stravovacím zařízení též

a) bývalým zaměstnancům, kteří u ní pracovali do odchodu do starobního důchodu, nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,

b) zaměstnancům činným u organizační složky státu nebo příspěvkové organizace na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

(3) Organizační složka státu nebo příspěvková organizace může poskytnout stravování ve vlastním stravovacím zařízení též

a) fyzickým osobám, k jejichž stravování se zavázala smlouvou o stravování s jinou organizační složkou státu, právnickou osobou nebo fyzickou osobou,

b) zaměstnancům jiných zaměstnavatelů, kteří jsou u ní na pracovní cestě nebo pro ni jinak činní.

(4) Odstavec 1 se nepoužije, poskytuje-li organizační složka státu ze svého rozpočtu nebo příspěvková organizace na vrub nákladů své hlavní činnosti zaměstnanci v pracovním poměru, státnímu zaměstnanci podle zákona o státní službě, příslušníkovi bezpečnostního sboru ve služebním poměru, vojákovi z povolání nebo soudci v pracovním vztahu peněžitý příspěvek na stravování. Peněžitý příspěvek na stravování za den náleží zaměstnanci v pracovním poměru, státnímu zaměstnanci podle zákona o státní službě, příslušníkovi bezpečnostního sboru ve služebním poměru, vojákovi z povolání nebo soudci, odpracoval-li alespoň 3 hodiny v tomto dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě, v místě služebního působiště nebo v místě výkonu funkce soudce. Peněžitý příspěvek na stravování za den se poskytuje do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Peněžitý příspěvek na stravování může být částečně hrazen příspěvkem z fondu kulturních a sociálních potřeb. Při výplatě peněžitého příspěvku na stravování nebo jeho části z rozpočtu organizační složky státu se postupuje podle § 46 obdobně.

(5) Organizační složka státu nebo příspěvková organizace může zabezpečovat stravování odlišně u místně odděleného pracoviště.

(6) Náklady na stravování a jejich úhradu stanoví ministerstvo vyhláškou.“.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Čl. XXII

V § 57 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se slova „a vymáhá“ zrušují.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Čl. XXIII

Ustanovení § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, včetně nadpisu zní:

㤠33b

Stravování a stravovací služby

(1) Zabezpečuje-li příspěvková organizace stravování, zabezpečuje je ve vlastním stravovacím zařízení nebo prostřednictvím organizační složky státu, právnické osoby nebo fyzické osoby pro

a) zaměstnance v pracovním poměru,

b) žáky a studenty po dobu jejich činnosti v příspěvkové organizaci, pokud není jejich stravování zajištěno podle zvláštního právního předpisu.

(2) Příspěvková organizace může v souladu s kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem zabezpečovat stravování ve vlastním stravovacím zařízení též

a) bývalým zaměstnancům, kteří u ní pracovali do odchodu do starobního důchodu, nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,

b) zaměstnancům činným u příspěvkové organizace na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

(3) Příspěvková organizace může poskytnout stravování ve vlastním stravovacím zařízení též

a) fyzickým osobám, k jejichž stravování se zavázala smlouvou o stravování s organizační složkou státu, právnickou osobou nebo fyzickou osobou,

b) zaměstnancům jiných zaměstnavatelů, kteří jsou u ní na pracovní cestě nebo pro ni jinak činní.

(4) Odstavec 1 se nepoužije, poskytuje-li příspěvková organizace ze svého rozpočtu na vrub nákladů své hlavní činnosti zaměstnancům v pracovním poměru peněžitý příspěvek na stravování. Peněžitý příspěvek na stravování za den náleží zaměstnanci v pracovním poměru, odpracoval-li alespoň 3 hodiny v tomto dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě. Peněžitý příspěvek na stravování za den se poskytuje do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Peněžitý příspěvek na stravování může být částečně hrazen příspěvkem z fondu kulturních a sociálních potřeb.

(5) Příspěvková organizace může zabezpečovat stravování odlišně u místně odděleného pracoviště.

(6) Náklady na stravování a jejich úhradu stanoví Ministerstvo financí vyhláškou.“.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna energetického zákona

Čl. XXIV

V § 91d odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se slova „a vymáhá“ zrušují.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna zákona o pohřebnictví

Čl. XXV

V § 28 odst. 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 193/2017 Sb., se slova „a vymáhá“ a věta druhá zrušují.

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna zákona o vodovodech a kanalizacích

Čl. XXVI

V § 34 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 76/2006 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se slova „a vymáhá“ zrušují.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Změna zákona o obalech

Čl. XXVII

V § 30 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 66/2006 Sb. a zákona č. 149/2017 Sb., odstavec 4 zní:

(4) Ustanovení daňového řádu, podle kterého úrok z prodlení nevzniká v případě peněžitého plnění v rámci dělené správy, se v případě registračních a evidenčních poplatků nepoužije.“.

Čl. XXVIII

Přechodná ustanovení

1. Úrok z prodlení podle zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, u kterého ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvají podmínky pro jeho vznik, se uplatní do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se na tento úrok použije zákon č. 477/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Na řízení a jiné postupy související s uplatněním úroku z prodlení podle zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona použije zákon č. 477/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DVACÁTÁ

Změna transplantačního zákona

Čl. XXIX

V § 30 odst. 2 zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se slova „a vymáhá“ zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o Antarktidě

Čl. XXX

V § 27 odst. 7 zákona č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se slova „a vymáhá“ zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o spotřebních daních

Čl. XXXI

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb., zákona č. 95/2011 Sb., zákona č. 221/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 201/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 157/2015 Sb., zákona č. 315/2015 Sb., zákona č. 382/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 453/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 4/2019 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 364/2019 Sb., zákona č. 229/2020 Sb., zákona č. 299/2020 Sb. a zákona č. 343/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 48 se částka „10950 Kč“ nahrazuje částkou „9950 Kč“.

2. V § 57 odst. 6 písm. a) se částka „9500 Kč“ nahrazuje částkou „8500 Kč“.

3. V § 57 odst. 6 písm. b) se částka „4380 Kč“ nahrazuje částkou „3380 Kč“.

4. V § 104 odst. 1 se částka „1,61 Kč“ nahrazuje částkou „1,79 Kč“, částka „2,90 Kč“ se nahrazuje částkou „3,2 Kč“, částka „1,88 Kč“ se nahrazuje částkou „2,08 Kč“ a částka „2460 Kč“ se nahrazuje částkou „2720 Kč“.

5. V § 104 odst. 1 se částka „1,79 Kč“ nahrazuje částkou „1,88 Kč“, částka „3,2 Kč“ se nahrazuje částkou „3,36 Kč“, částka „2,08 Kč“ se nahrazuje částkou „2,19 Kč“ a částka „2720 Kč“ se nahrazuje částkou „2860 Kč“.

6. V § 104 odst. 1 se částka „1,88 Kč“ nahrazuje částkou „1,97 Kč“, částka „3,36 Kč“ se nahrazuje částkou „3,52 Kč“, částka „2,19 Kč“ se nahrazuje částkou „2,29 Kč“ a částka „2860 Kč“ se nahrazuje částkou „3000 Kč“.

7. V § 130c odst. 1 se částka „2,46 Kč“ nahrazuje částkou „2,721 Kč“.

8. V § 130c odst. 1 se částka „2,721 Kč“ nahrazuje částkou „2,86 Kč“.

9. V § 130c odst. 1 se částka „2,86 Kč“ nahrazuje částkou „3 Kč“.

Čl. XXXII

Přechodná ustanovení

1. Ustanovení § 104 odst. 1 a § 130c odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti čl. XXXI bodů 4 a 7, se nepoužijí pro

a) tabákové výrobky nebo zahřívané tabákové výrobky, u nichž povinnost daň přiznat a zaplatit vznikla přede dnem nabytí účinnosti čl. XXXI bodů 4 a 7,

b) surový tabák, u něhož daňová povinnost vznikla přede dnem nabytí účinnosti čl. XXXI bodů 4 a 7.

2. Ustanovení § 104 odst. 1 a § 130c odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti čl. XXXI bodů 5 a 8, se nepoužijí pro

a) tabákové výrobky nebo zahřívané tabákové výrobky, u nichž povinnost daň přiznat a zaplatit vznikla přede dnem nabytí účinnosti čl. XXXI bodů 5 a 8,

b) surový tabák, u něhož daňová povinnost vznikla přede dnem nabytí účinnosti čl. XXXI bodů 5 a 8.

3. Ustanovení § 104 odst. 1 a § 130c odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti čl. XXXI bodů 6 a 9, se nepoužijí pro

a) tabákové výrobky nebo zahřívané tabákové výrobky, u nichž povinnost daň přiznat a zaplatit vznikla přede dnem nabytí účinnosti čl. XXXI bodů 6 a 9,

b) surový tabák, u něhož daňová povinnost vznikla přede dnem nabytí účinnosti čl. XXXI bodů 6 a 9.

4. Při změně sazby spotřební daně podle § 104 odst. 1 a § 130c odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti čl. XXXI bodů 4 a 7, činí lhůta podle

a) § 118a odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 4 týdny přede dnem nabytí účinnosti čl. XXXI bodů 4 a 7,

b) § 118b odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 4 týdny před prvním odběrem tabákové nálepky odpovídající nové sazbě daně.

5. Zajištění daně poskytnuté pro dopravu tabákových výrobků nebo zahřívaných tabákových výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně zahájenou přede dnem nabytí účinnosti čl. XXXI bodů 4 a 7 se považuje za zajištění daně poskytnuté v souladu se zákonem č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti čl. XXXI bodů 4 a 7.

6. Zajištění daně poskytnuté pro dopravu tabákových výrobků nebo zahřívaných tabákových výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně zahájenou přede dnem nabytí účinnosti čl. XXXI bodů 5 a 8 se považuje za zajištění daně poskytnuté v souladu se zákonem č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti čl. XXXI bodů 5 a 8.

7. Zajištění daně poskytnuté pro dopravu tabákových výrobků nebo zahřívaných tabákových výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně zahájenou přede dnem nabytí účinnosti čl. XXXI bodů 6 a 9 se považuje za zajištění daně poskytnuté v souladu se zákonem č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti čl. XXXI bodů 6 a 9.

8. Jednotkové balení zahřívaných tabákových výrobků určené k přímé spotřebě nakoupené za účelem dalšího prodeje s tabákovou nálepkou odpovídající sazbě daně podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. XXXI bodu 7, nelze skladovat ani prodávat po uplynutí posledního dne pátého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nabyl účinnosti čl. XXXI bod 7.

9. Jednotkové balení zahřívaných tabákových výrobků určené k přímé spotřebě nakoupené za účelem dalšího prodeje s tabákovou nálepkou odpovídající sazbě daně podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. XXXI bodu 8, nelze skladovat ani prodávat po uplynutí posledního dne pátého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nabyl účinnosti čl. XXXI bod 8.

10. Jednotkové balení zahřívaných tabákových výrobků určené k přímé spotřebě nakoupené za účelem dalšího prodeje s tabákovou nálepkou odpovídající sazbě daně podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. XXXI bodu 9, nelze skladovat ani prodávat po uplynutí posledního dne pátého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nabyl účinnosti čl. XXXI bod 9.

11. Jednotkové balení, které nelze podle bodů 8 až 10 skladovat ani prodávat, se považuje za tabákový výrobek značený nesprávným způsobem.

12. Na jednotkové balení zahřívaných tabákových výrobků určené k přímé spotřebě s tabákovou nálepkou odpovídající sazbě daně podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. XXXI bodu 7, se použije § 122a zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. XXXI bodu 7, obdobně s tím, že lhůta podle

a) § 122a odst. 1 písm. b) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. XXXI bodu 7, končí dnem, po jehož uplynutí nelze skladovat ani prodávat takové jednotkové balení,

b) § 122a odst. 1 písm. d) a doba podle § 122a odst. 2 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. XXXI bodu 7, končí posledním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni, po jehož uplynutí nelze skladovat ani prodávat takové jednotkové balení.

13. Na jednotkové balení zahřívaných tabákových výrobků určené k přímé spotřebě s tabákovou nálepkou odpovídající sazbě daně podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. XXXI bodu 8, se použije § 122a zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. XXXI bodu 7, obdobně s tím, že lhůta podle

a) § 122a odst. 1 písm. b) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. XXXI bodu 7, končí dnem, po jehož uplynutí nelze skladovat ani prodávat takové jednotkové balení,

b) § 122a odst. 1 písm. d) a doba podle § 122a odst. 2 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. XXXI bodu 7, končí posledním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni, po jehož uplynutí nelze skladovat ani prodávat takové jednotkové balení.

14. Na jednotkové balení zahřívaných tabákových výrobků určené k přímé spotřebě s tabákovou nálepkou odpovídající sazbě daně podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. XXXI bodu 9, se použije § 122a zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. XXXI bodu 7, obdobně s tím, že lhůta podle

a) § 122a odst. 1 písm. b) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. XXXI bodu 7, končí dnem, po jehož uplynutí nelze skladovat ani prodávat takové jednotkové balení,

b) § 122a odst. 1 písm. d) a doba podle § 122a odst. 2 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. XXXI bodu 7, končí posledním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni, po jehož uplynutí nelze skladovat ani prodávat takové jednotkové balení.

15. Pro daňové povinnosti u daně z minerálních olejů vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

16. Při vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese se použije § 57 odst. 6 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, na tu část nároku na vrácení daně, u které osoba, jíž nárok na vrácení daně vznikl, prokáže, že

a) minerální oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) nebo § 45 odst. 2 písm. j)

1. nakoupila za cenu obsahující daň ve výši podle § 48 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo

2. vyrobila a uvedla do volného daňového oběhu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a

b) nakoupené nebo vyrobené minerální oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) nebo § 45 odst. 2 písm. j) použila pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese do 31. prosince 2021.

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o dani z přidané hodnoty

Čl. XXXIII

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 489/2009 Sb., zákona č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 47/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 196/2014 Sb., zákona č. 262/2014 Sb., zákona č. 360/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 33/2017 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 40/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 283/2018 Sb., zákona č. 6/2019 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 256/2019 Sb., zákona č. 283/2020 Sb., zákona č. 299/2020 Sb. a zákona č. 343/2020 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 7c se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

2. Poznámka pod čarou č. 73 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

3. V § 4 odst. 4 písm. d) bodě 2 se slova „zákona upravujícího daně z příjmů“ nahrazují slovy „právních předpisů upravujících účetnictví“.

4. V § 4 odst. 4 písm. d) se na konci textu bodu 4 doplňují slova „v případě technického zhodnocení hmotného majetku, nebo technickým zhodnocením podle právních předpisů upravujících účetnictví v případě technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku“.

5. V § 4 odst. 4 písm. e) se za slovo „zhodnocení“ vkládají slova „podle písmene d) bodu 4“.

6. V § 78 odst. 3 a 5 a § 78a odst. 1 se za slovo „zhodnocení“ vkládají slova „podle § 4 odst. 4 písm. d) bodu 4“.

7. V příloze č. 2 se za položku „38.2 Příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu.“ vkládá nová položka, která zní:

„38.3Zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití; druhotné suroviny.“.

Čl. XXXIV

Přechodná ustanovení

1. Na obchodní majetek pořízený přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a to i v případě, že poplatník daně z příjmů na tento majetek použije od 1. ledna 2020 zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Plátce je povinen snížit uplatněný odpočet daně u zdanitelných plnění přijatých přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která se stala nebo se mají stát součástí dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností podle § 4 odst. 4 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, který není dlouhodobým majetkem vytvořeným vlastní činností podle § 4 odst. 4 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a jehož uvedením do stavu způsobilého k užívání ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona by došlo k uskutečnění plnění podle § 13 odst. 4 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud by tento majetek byl dlouhodobým majetkem vytvořeným vlastní činností podle § 4 odst. 4 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Odpočet daně je plátce povinen snížit

a) ke dni uvedení tohoto obchodního majetku do stavu způsobilého k užívání nejpozději však k poslednímu dni kalendářního roku, ve kterém došlo k nabytí účinnosti tohoto zákona,

b) ve výši rozdílu uplatněného odpočtu a odpočtu daně v částečné výši.

3. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona plátci vznikne nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění, která se stala součástí dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností podle § 4 odst. 4 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, který nebyl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dlouhodobým majetkem vytvořeným vlastní činností podle § 4 odst. 4 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jehož uvedením do stavu způsobilého k užívání ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona dojde k uskutečnění plnění podle § 13 odst. 4 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud tato zdanitelná plnění přijal přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a nárok na odpočet daně přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona neuplatnil; nárok na odpočet daně vzniká také v případě, že u těchto přijatých zdanitelných plnění plátce uplatňoval odpočet daně v částečné výši, a to ve výši, kterou plátce neuplatnil.

4. Nárok na odpočet daně podle bodu 3 lze uplatnit nejdříve za zdaňovací období, ve kterém došlo k uskutečnění plnění podle § 13 odst. 4 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů; § 73 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech

Čl. XXXV

V § 17 odst. 2 zákona č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se slova „a vymáhá“ zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o nakládání s těžebním odpadem

Čl. XXXVI

V § 21 odst. 2 zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se slova „a vymáhá“ zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o Celní správě České republiky

Čl. XXXVII

Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 164/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 206/2019 Sb. a zákona č. 283/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 7 písm. a) a b) se slova „nebo správě cel“ nahrazují slovy „ , správě cel nebo prověřování plnění povinností souvisejících se sběrem, zpracováním a poskytováním údajů pro statistické účely podle celního zákona“.

2. V § 9 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) Celní úřad pro Moravskoslezský kraj rozhoduje o povolení pro přístup k systému TIR.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

3. V § 10 odst. 3 se slova „nebo správě cel“ nahrazují slovy „ , správě cel nebo prověřování plnění povinností souvisejících se sběrem, zpracováním a poskytováním údajů pro statistické účely podle celního zákona“.

4. V nadpisu § 11b se slova „správě daní“ nahrazují slovy „výkonu vybrané působnosti“.

5. V § 11b se za slovo „působnosti“ vkládají slova „ , s výjimkou vybrané působnosti při správě cel,“.

6. V § 59 se za slovo „celníků“ vkládají slova „nebo občanských zaměstnanců“ a za slovo „celníka“ se vkládají slova „nebo občanského zaměstnance“.

7. V § 63 odst. 1 se slova „Orgány celní správy mohou“ nahrazují slovy „Pověřený celní orgán může“.

8. V § 63 odst. 2 se slova „orgánů celní správy“ nahrazují slovy „pověřeného celního orgánu“.

9. V § 64 odst. 2 se slova „Orgány celní správy jsou povinny“ nahrazují slovy „Pověřený celní orgán je povinen“ a text „§ 62“ se nahrazuje textem „§ 63“.

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur

Čl. XXXVIII

V § 23 odst. 2 zákona č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se slova „a vymáhá“ zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití

Čl. XXXIX

V § 7 odst. 2 zákona č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se slova „a vymáhá“ zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o povinném značení lihu

Čl. XL

Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 10 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Osobou povinnou značit líh je také dovozce lihu, který dováží líh, který byl uveden do volného daňového oběhu mimo území České republiky a dovozce lihu jej označil prostřednictvím zahraničního dodavatele.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

2. V § 12 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ ; to neplatí, pokud je dopravován mezi daňovými sklady téhož provozovatele daňového skladu jím označený líh“.

3. V § 12 odst. 2 písmeno a) zní:

a) celním prohlášení na propuštění do příslušného celního režimu,“.

4. V § 15 odst. 2 písmeno b) zní:

b) na nějž se vztahuje povinnost značit líh a který se nachází v prostoru, ve kterém se prodávají lihoviny pro přímou osobní spotřebu nebo pro jiné přímé osobní užití fyzickou osobou, pokud se jedná o líh ve spotřebitelském balení podle § 5 odst. 1 písm. b),“.

5. V § 17 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , anebo údaj o tom, že líh bude za podmínek stanovených tímto zákonem značit pouze prostřednictvím zahraničního dodavatele a bude se jednat pouze o líh, který bude uveden do volného daňového oběhu mimo území České republiky“.

6. V § 18 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „ ; to neplatí, pokud značí líh za podmínek stanovených tímto zákonem pouze prostřednictvím zahraničního dodavatele a jedná se o líh, který byl uveden do volného daňového oběhu mimo území České republiky“.

7. V § 24 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

(2) Rozhodnutím podle odstavce 1 správce daně nahradí dosavadní rozhodnutí o registraci.

(3) V odůvodnění rozhodnutí podle odstavce 1 se odůvodňují pouze změny oproti dosavadnímu rozhodnutí o registraci.“.

8. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který včetně nadpisu zní:

㤠24a

Změna registrované osoby povinné značit líh

(1) Správce daně rozhodne o tom, že namísto dosud registrované osoby povinné značit líh bude ke dni stanovenému v tomto rozhodnutí zaregistrována osoba povinná značit líh, která je její osobou blízkou, pokud tato osoba splňuje podmínky registrace.

(2) Rozhodnutí o změně registrované osoby povinné značit líh správce daně vydá na základě přihlášky k registraci osoby povinné značit líh, která má být nově registrována. V přihlášce k registraci tato osoba uvede také den, ke kterému má dojít ke změně registrované osoby povinné značit líh. K přihlášce k registraci tato osoba připojí také souhlas dosud registrované osoby povinné značit líh se změnou registrované osoby povinné značit líh a

a) doklad prokazující existenci právního jednání, na jehož základě dojde ke dni, ke kterému má dojít ke změně registrované osoby povinné značit líh, k převodu kauce poskytnuté dosud registrovanou osobou povinnou značit líh na osobu povinnou značit líh, která má být nově registrována, pokud byla kauce poskytnuta složením částky, nebo

b) dodatek k bankovní záruce, kterou dosud registrovaná osoba povinná značit líh poskytla kauci, ve kterém je uvedena ke dni, ke kterému má dojít ke změně registrované osoby povinné značit líh, změna v osobě dlužníka na osobu povinnou značit líh, která má být nově registrována.

(3) Změnu registrované osoby povinné značit líh nelze provést, pokud dosud registrovaná osoba povinná značit líh nesplňuje podmínky registrace nebo pokud existuje důvodný předpoklad, že je přestane splňovat nejpozději ke dni předcházejícímu dni, kdy má dojít ke změně registrované osoby povinné značit líh.

(4) Byla-li dosud registrovanou osobou povinnou značit líh poskytnuta kauce složením částky, považuje se tato kauce ode dne, ke kterému dojde ke změně registrované osoby povinné značit líh, za kauci poskytnutou nově registrovanou osobou povinnou značit líh. Před tímto dnem se podmínka poskytnutí kauce nově registrovanou osobou povinnou značit líh považuje za splněnou, pokud je prokázána existence právního jednání dokladem podle odstavce 2 písm. a).

(5) Byla-li dosud registrovanou osobou povinnou značit líh poskytnuta kauce bankovní zárukou, považuje se tato kauce ode dne, ke kterému dojde ke změně registrované osoby povinné značit líh, za kauci poskytnutou nově registrovanou osobou povinnou značit líh, pokud správce daně přijal dodatek k bankovní záruce podle odstavce 2 písm. b). Před tímto dnem se podmínka poskytnutí kauce nově registrovanou osobou povinnou značit líh považuje za splněnou, pokud správce daně přijal dodatek k bankovní záruce podle odstavce 2 písm. b).

(6) Nově registrovaná osoba povinná značit líh ručí za nedoplatek dosud registrované osoby povinné značit líh, který vznikl do devadesátého dne po dni, ke kterému došlo ke změně registrované osoby povinné značit líh, pokud je vznik tohoto nedoplatku důsledkem nesplnění daňové povinnosti, která vyplývá ze skutečností, které nastaly přede dnem, ke kterému došlo ke změně registrované osoby povinné značit líh.“.

9. V § 26 odst. 2 písmeno d) zní:

d) osobě povinné značit líh bylo zrušeno nebo zaniklo povolení nebo oprávnění k nakládání s lihem podle zákona o spotřebních daních, pokud je podle tohoto zákona podmínkou registrace.“.

10. V § 26 odstavec 3 zní:

(3) Pokud byla zrušena registrace z moci úřední, může osoba povinná značit líh podat přihlášku k registraci nejdříve po uplynutí 3 let od zrušení registrace; to neplatí, byla-li registrace zrušena z důvodu

a) zániku povolení pro jednorázové přijímání vybraných výrobků podle zákona o spotřebních daních okamžikem jednorázového přijetí vybraných výrobků, nebo

b) zrušení povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků podle zákona o spotřebních daních, pokud oprávněný příjemce po dobu 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bez vážných nebo objektivních důvodů nepřijímá vybrané výrobky.“.

11. V § 27 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a správce daně nejpozději 5 měsíců přede dnem uplynutí doby podle odstavce 1 přijal dodatek ke stávající bankovní záruce“.

12. V § 27 odst. 2 písm. b) se za slovo „kterou“ vkládají slova „nejpozději 5 měsíců přede dnem uplynutí doby podle odstavce 1“.

13. V § 30 odst. 4 větě první se slova „výroby nebo dovozu lihu osobou povinnou“ nahrazují slovy „činnosti osoby povinné“ a slova „výroby nebo dovozu lihu“ se nahrazují slovem „činnosti“.

14. V § 32 odstavec 1 zní:

(1) Osoba povinná značit líh, která převzala kontrolní pásky (dále jen „držitel“), nesmí kontrolní pásky předat jiné osobě; to neplatí, pokud kontrolní pásky

a) předá zahraničnímu dodavateli za účelem provedení označení lihu,

b) vrátí správci daně, nebo

c) předá držiteli poštovní licence podle zákona upravujícího poštovní služby za účelem jejich předání nebo vrácení podle písmene a) nebo b).“.

15. V nadpisu § 33 se slova „označeného zahraničním dodavatelem“ nahrazují slovy „značeného prostřednictvím zahraničního dodavatele“.

16. V § 33 odst. 1 se slova „který byl označen zahraničním dodavatelem“ nahrazují slovy „jehož označení provedl zahraniční dodavatel“ a číslo „9“ se nahrazuje číslem „60“.

17. V § 33 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „zahraničním dodavatelem“ nahrazují slovy „prostřednictvím zahraničního dodavatele“.

18. V § 34 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „V případě, že se jedná o přepravu prostřednictvím držitele poštovní licence podle § 32 odst. 1 písm. c), musí být příslušný dokument podle odstavce 1 součástí zásilky.“.

19. V § 35 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Držitel je povinen postupovat obdobně, dojde-li k porušení kontrolní pásky, kterou byl označen líh, který nebyl uveden do volného daňového oběhu.“.

20. V § 38 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , včetně lihu uvedeného do volného daňového oběhu mimo území České republiky, který byl označen prostřednictvím držitelova zahraničního dodavatele“.

21. V § 38 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f) identifikaci osoby odlišné od držitele, která je vlastníkem lihu uvedeného držitelem do volného daňového oběhu.“.

22. V § 39 odst. 2 se číslo „24“ nahrazuje číslem „60“.

23. V § 41 odst. 2 písm. c) se za slovo „konkurzu“ vkládají slova „na osobu povinnou značit líh a“ a za slovo „povinnosti“ se vkládají slova „osoby povinné značit líh a“.

24. V § 42 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Ustanovení odstavce 2 se nepoužije v případě převodu

a) obchodního závodu osoby povinné značit líh nebo distributora lihu, jejichž registrace byla zrušena nebo zanikla, pokud se jedná o líh ve spotřebitelském balení, jehož inventuru přede dnem převodu za přítomnosti správce daně provedla osoba povinná značit líh nebo distributor lihu, jejichž registrace byla zrušena nebo zanikla; ustanovení o oznamovací povinnosti držitele a distributora lihu se v tomto případě použijí obdobně,

b) lihu ve spotřebitelském balení v souvislosti s ukončením činnosti konečného prodejce lihu v souladu s živnostenským zákonem, pokud se jedná o líh ve spotřebitelském balení, jehož inventuru za přítomnosti správce daně provedl konečný prodejce přede dnem jeho převodu; ustanovení o oznamovací povinnosti distributora lihu se v tomto případě použijí obdobně.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

25. § 47 včetně nadpisu zní:

㤠47

Kauce

(1) Distributor lihu je povinen poskytnout kauci, a to ve výši

a) 500000 Kč, opravňující v jednom kalendářním roce k nabytí nejvýše 25000 litrů lihu ve spotřebitelském balení, který je označen kontrolními páskami,

b) 1000000 Kč, opravňující v jednom kalendářním roce k nabytí nejvýše 50000 litrů lihu ve spotřebitelském balení, který je označen kontrolními páskami, nebo

c) 5000000 Kč, opravňující v jednom kalendářním roce k nabytí více než 50000 litrů lihu ve spotřebitelském balení, který je označen kontrolními páskami.

(2) Kauce se poskytuje

a) složením částky na zvláštní účet správce daně s tím, že kauce musí být na tomto účtu po celou dobu registrace distributora lihu, nebo

b) bankovní zárukou, kterou přijal správce daně, k zajištění nedoplatků, které jsou evidovány u správce daně nebo u jiných orgánů veřejné moci k devadesátému dni ode dne

1. zrušení nebo zániku registrace distributora lihu, nebo

2. snížení kauce.

(3) Bankovní záruka musí být poskytnuta na dobu určitou, která nesmí být kratší než 2 roky.

(4) Kauce se sníží k prvnímu dni kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém distributor lihu oznámil správci daně novou výši kauce podle odstavce 1, pokud distributor lihu nevzal oznámení zpět. Dodatek ke stávající bankovní záruce, kterým je snižována výše bankovní záruky k zajištění nedoplatků, může správce daně přijmout nejdříve po uplynutí 5 měsíců ode dne snížení kauce.“.

26. V § 48 odst. 1 větě první se za slova „registrace distributora lihu“ vkládají slova „anebo ke snížení kauce“, za slovo „částka“ se vkládají slova „nebo částka, o niž byla kauce snížena,“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „anebo ode dne snížení kauce“.

27. V § 48 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „anebo ode dne snížení kauce“.

28. V § 48 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slova „k zániku registrace distributora lihu“ vkládají slova „anebo ke snížení kauce“ a za slova „nebo zániku registrace distributora lihu“ se vkládají slova „anebo ode dne snížení kauce“.

29. V § 48 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „anebo ode dne snížení kauce“.

30. V § 48 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Výstavce bankovní záruky hradí nedoplatky do celkové výše

a) kauce, pokud došlo ke zrušení nebo zániku registrace distributora lihu, nebo

b) částky, o niž byla kauce snížena, pokud došlo ke snížení kauce.“.

31. Za § 49 se vkládá nový § 49a, který včetně nadpisu zní:

㤠49a

Změna registrovaného distributora lihu

(1) Správce daně rozhodne o tom, že namísto dosud registrovaného distributora lihu bude ke dni stanovenému v tomto rozhodnutí zaregistrován distributor lihu, který je jeho osobou blízkou, pokud tento distributor lihu splňuje podmínky registrace.

(2) Rozhodnutí o změně registrovaného distributora lihu správce daně vydá na základě přihlášky k registraci distributora lihu, který má být nově registrován. V přihlášce k registraci distributor lihu uvede také den, ke kterému má dojít ke změně registrovaného distributora lihu. K přihlášce k registraci distributor lihu připojí také souhlas dosud registrovaného distributora lihu se změnou registrovaného distributora lihu a

a) doklad prokazující existenci právního jednání, na jehož základě dojde ke dni, ke kterému má dojít ke změně registrovaného distributora lihu, k převodu kauce poskytnuté dosud registrovaným distributorem lihu na distributora lihu, který má být nově registrován, pokud byla kauce poskytnuta složením částky, nebo

b) dodatek k bankovní záruce, kterou dosud registrovaný distributor lihu poskytl kauci, ve kterém je uvedena ke dni, ke kterému má dojít ke změně registrovaného distributora lihu, změna v osobě dlužníka na distributora lihu, který má být nově registrován.

(3) Změnu registrovaného distributora lihu nelze provést, pokud dosud registrovaný distributor lihu nesplňuje podmínky registrace nebo pokud existuje důvodný předpoklad, že je přestane splňovat nejpozději ke dni předcházejícímu dni, kdy má dojít ke změně registrovaného distributora lihu.

(4) Byla-li dosud registrovaným distributorem lihu poskytnuta kauce složením částky, považuje se tato kauce ode dne, ke kterému dojde ke změně registrovaného distributora lihu, za kauci poskytnutou nově registrovaným distributorem lihu. Před tímto dnem se podmínka poskytnutí kauce nově registrovaným distributorem lihu považuje za splněnou, pokud je prokázána existence právního jednání dokladem podle odstavce 2 písm. a).

(5) Byla-li dosud registrovaným distributorem lihu poskytnuta kauce bankovní zárukou, považuje se tato kauce ode dne, ke kterému dojde ke změně registrovaného distributora lihu, za kauci poskytnutou nově registrovaným distributorem lihu, pokud správce daně přijal dodatek k bankovní záruce podle odstavce 2 písm. b). Před tímto dnem se podmínka poskytnutí kauce nově registrovaným distributorem lihu považuje za splněnou, pokud správce daně přijal dodatek k bankovní záruce podle odstavce 2 písm. b).

(6) Nově registrovaný distributor lihu ručí za nedoplatek dosud registrovaného distributora lihu, který vznikl do devadesátého dne po dni, ke kterému došlo ke změně registrovaného distributora lihu, pokud je vznik tohoto nedoplatku důsledkem nesplnění daňové povinnosti, která vyplývá ze skutečností, které nastaly přede dnem, ke kterému došlo ke změně registrovaného distributora lihu.“.

32. V § 52 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a správce daně nejpozději 5 měsíců přede dnem uplynutí doby podle odstavce 1 přijal dodatek ke stávající bankovní záruce“.

33. V § 52 odst. 2 písm. b) se za slovo „kterou“ vkládají slova „nejpozději 5 měsíců přede dnem uplynutí doby podle odstavce 1“.

34. Na konci textu § 53 se doplňují slova „a o snížení kauce“.

35. V § 54 odst. 2 se slova „majetku nebo pro“ nahrazují slovem „majetku,“ a za slovo „hospodářský“ se vkládají slova „ , trestný čin ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty, trestný čin ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti, trestný čin obecného ohrožení nebo pro trestný čin obecného ohrožení z nedbalosti“.

36. V § 57 odst. 2 písm. h) se za slovo „zrušení“ vkládají slova „nebo zániku“.

37. V § 57 odst. 3 se za slovo „zrušena“ vkládají slova „nebo zanikla“ a za slovo „zrušení“ se vkládají slova „nebo zániku“.

38. V § 58 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Zjistí-li orgán příslušný k prověřování plnění povinností při značení lihu nebo při nakládání s lihem, který není uvedený v odstavcích 1 a 2, že byla porušena povinnost při značení lihu nebo při nakládání s lihem, sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci daně a obecnímu živnostenskému úřadu.“.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.

39. V § 58 odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

40. V § 58 odst. 6 a 7 se slova „3 písm. a) až c)“ nahrazují číslem „4“.

41. V § 58 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8) Není-li rozhodnuto o propadnutí nebo zabrání věci podle odstavce 4, správce daně vrátí tuto věc osobě, u níž byla zajištěna. Nelze-li tuto věc této osobě vrátit, vrátí ji vlastníkovi nebo držiteli. Správce daně, který rozhodl o zajištění věci, sepíše o jejím vrácení protokol.“.

42. V § 61 odst. 1 písm. d) úvodní části ustanovení se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

43. V § 62 odst. 1 písm. c) se slova „označené zahraničním dodavatelem“ nahrazují slovy „ , jehož označení provedl zahraniční dodavatel“.

44. V § 63 odst. 1 písm. d) se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo „odcizení“ se vkládají slova „nebo porušení“.

45. V § 64 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako distributor lihu dopustí přestupku tím, že nabyde líh ve spotřebitelském balení v rozsahu překračujícím omezení podle § 47 odst. 1 písm. a) nebo b).“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

46. V § 64 odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova „anebo odstavce 2“.

47. V § 64 odst. 4 se za text „b)“ vkládají slova „anebo odstavce 2“.

Čl. XLI

Technický předpis

Tato část zákona byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

ČÁST TŘICÁTÁ

Změna zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví

Čl. XLII

Zákon č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví, ve znění zákona č. 170/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odstavec 2 zní:

(2) V rozhodnutí pro vnitrostátní trh určený celní úřad stanoví lhůtu v délce nejvýše 1 roku, ve které mají orgány celní správy přijmout opatření na vnitrostátním trhu, a počátek běhu této lhůty.“.

2. V § 19 odst. 3 se text „38 odst. 3“ nahrazuje textem „36 odst. 2“.

3. V § 39 odstavec 1 zní:

(1) K řízení o přestupcích podle tohoto zákona je příslušný celní úřad. K řízení o přestupku právnické nebo podnikající fyzické osoby je místně příslušný ten celní úřad, v jehož územním obvodu má právnická nebo podnikající fyzická osoba podezřelá ze spáchání přestupku sídlo. Nenachází-li se sídlo právnické nebo podnikající fyzické osoby na území České republiky, je k řízení o přestupku právnické nebo podnikající fyzické osoby místně příslušný ten celní úřad, v jehož územním obvodu byl přestupek spáchán.“.

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna celního zákona

Čl. XLIII

Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 80/2019 Sb. a zákona č. 283/2020 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se věty druhá a třetí nahrazují větami „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice.“.

2. V § 3 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „s výjimkou povolení ručitele a povolení vztahujícího se k užívání jistoty“.

3. V § 16 odst. 2 se slovo „Unie1)“ nahrazuje slovy „unie1) nebo na tiskopise celního prohlášení pro osoby požívající výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy“.

4. V § 24 odst. 1 se slova „se doměří“ nahrazují slovy „lze doměřit“ a slova „ , jako společný celní dluh“ se zrušují.

5. V § 26 odst. 1 písm. b) se slova „nebo finanční záruky“ zrušují.

6. V § 26 odst. 1 písmeno c) zní:

c) finanční záruky, která je bankovní zárukou nebo byla poskytnuta pojišťovnou.“.

7. Na konci textu § 30 se doplňují slova „s výjimkou ustanovení o povolení ručitele“.

8. § 31 včetně nadpisu zní:

㤠31

Zajištění cla jinou osobou

(1) Zajištuje-li clo jiná osoba namísto dlužníka, odpovídá tato osoba za dluh s dlužníkem společně a nerozdílně.

(2) Zajišťuje-li clo jiná osoba namísto dlužníka, musí být doklad prokazující tuto skutečnost připojen k

a) záruční listině pro jednotlivou operaci, pokud jiná osoba namísto dlužníka zajišťuje clo ve formě ručení s použitím této listiny, nebo

b) celnímu prohlášení, pokud jiná osoba namísto dlužníka zajišťuje clo jinak než podle písmene a).“.

9. Za § 32 se vkládá nový § 32a, který včetně nadpisu zní:

㤠32a

Zvláštní ustanovení o řízení ve věci povolení ručitele a povolení vztahujícího se k užívání jistoty

V odvolacím řízení ve věci povolení ručitele a povolení vztahujícího se k užívání jistoty může odvolací orgán také napadené rozhodnutí zrušit a vrátit věc k novému projednání správci cla prvního stupně s odůvodněním obsahujícím právní názor, kterým je správce cla prvního stupně vázán.“.

10. V části čtvrté hlavě II se za díl 2 vkládá nový díl 3, který včetně nadpisu zní:

„Díl 3

Vymáhání cla

§ 36a

Zvláštní ustanovení o pořadí úhrady cla

Ustanovení daňového řádu o přednostním uspokojení exekučních nákladů a úhradě hotových výdajů se při placení cla nepoužijí.“.

11. § 51 včetně nadpisu zní:

㤠51

Příslušnost

(1) K řízení o přestupcích podle tohoto zákona je příslušný správce cla. K řízení o přestupku právnické nebo podnikající fyzické osoby je místně příslušný ten správce cla, v jehož územním obvodu má právnická nebo podnikající fyzická osoba podezřelá ze spáchání přestupku sídlo.

(2) Nenachází-li se sídlo právnické nebo podnikající fyzické osoby na území České republiky, je k řízení o přestupku právnické nebo podnikající fyzické osoby místně příslušný ten správce cla, v jehož územním obvodu byl přestupek spáchán.“.

12. V § 56 odst. 2 písmena b) a c) znějí:

b) obchodu se zbožím mezi Českou republikou a jinými členskými státy Evropské unie včetně údajů o obchodu s energetickými produkty a jejich agregáty podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) a

c) pohybu a stavu kontejnerů užívaných námořními přepravci.“.

13. V § 56 odst. 2 se písmeno d) zrušuje.

14. V § 57 odstavec 1 zní:

(1) Zpravodajská jednotka podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) je povinna po dosažení prahu pro vykazování vykazovat údaje o obchodu se zbožím mezi Českou republikou a jinými členskými státy Evropské unie.“.

15. V § 57 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „s výjimkou zpravodajské jednotky, v jejímž případě došlo pouze k jednorázovému dosažení prahu pro vykazování“.

16. V § 58 odst. 3 písm. b) se slovo „odeslání“ nahrazuje slovy „vývozu zboží do jiného členského státu Evropské unie“ a slova „přijetí zboží“ se nahrazují slovy „dovozu zboží z jiného členského státu Evropské unie“.

17. V § 58 odstavec 4 zní:

(4) Zpravodajská jednotka vykazuje údaje do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhla prahu pro vykazování údajů, a celý kalendářní rok následující, nebo do dne zrušení registrace zpravodajské jednotky k dani z přidané hodnoty, pokud k němu došlo dříve.“.

18. V § 59 odst. 2 se slovo „odeslání“ nahrazuje slovy „vývoz do jiného členského státu Evropské unie“ a slovo „přijetí“ se nahrazuje slovy „dovoz z jiného členského státu Evropské unie“.

19. V § 59 odst. 3 písm. a) se slovo „odeslání“ nahrazuje slovy „vývozu zboží do jiného členského státu Evropské unie“ a slova „přijetí zboží“ se nahrazují slovy „dovozu zboží z jiného členského státu Evropské unie“.

20. Za § 69 se vkládá nový § 69a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3 zní:

㤠69a

Povolení pro přístup k systému TIR

(1) Správce cla povolí osobě s místem pobytu nebo sídlem v České republice v souladu s mezinárodní smlouvou upravující mezinárodní přepravu zboží na podkladě karnetů TIR (dále jen „Úmluva TIR“)3) používat karnety TIR, pokud

a) je způsobilá provozovat silniční nákladní dopravu v souladu s živnostenským zákonem,

b) nemá evidován nedoplatek s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,

1. u orgánů Finanční správy České republiky,

2. u orgánů Celní správy České republiky,

3. na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a

4. na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

c) v posledních 3 letech neporušila závažným způsobem celní nebo daňové právní předpisy,

d) prokáže znalost provádění Úmluvy TIR a

e) prokáže, že předložila prohlášení podle Úmluvy TIR sdružení, kterému je správcem cla v souladu s Úmluvou TIR povoleno vydávat karnety TIR a být ručitelem.

(2) Splnění podmínek podle odstavce 1 písm. b) bodů 3 a 4 se prokazuje potvrzeními, která nejsou ke dni podání žádosti o povolení pro přístup k systému TIR starší než 60 dnů.

(3) Splnění podmínek podle odstavce 1 písm. d) a e) se prokazuje potvrzením vydaným sdružením, kterému je správcem cla povoleno v souladu s Úmluvou TIR vydávat karnety TIR a být ručitelem, které není ke dni podání žádosti o povolení pro přístup k systému TIR starší než jeden rok.

(4) Podmínky pro vydání povolení pro přístup k systému TIR musí osoba podle odstavce 1 splňovat po celou dobu trvání povolení.

(5) Pro povolení pro přístup k systému TIR se použijí ustanovení přímo použitelného předpisu Evropské unie1) upravující řízení ve věci povolení.

3) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 61/2008 Sb. m. s., kterým se nahrazuje vyhláška ministra zahraničních věcí č. 144/1982 Sb., o Celní úmluvě o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR).“.

21. V § 70 odst. 1 písm. d) se slova „celním zástupcem, který jedná na základě přímého zastoupení“ nahrazují slovy „jinou osobou“.

Čl. XLIV

Přechodná ustanovení

1. Řízení nebo jiné postupy podle zákona č. 242/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které byly zahájeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 242/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Osoba, které bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona povoleno přistupovat k systému TIR, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za držitele povolení pro přístup k systému TIR podle zákona č. 242/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Čl. XLV

Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. 207/2020 Sb., se mění takto:

1. § 10a zní:

㤠10a

(1) Ministerstvo stanoví částku celkových výdajů sektoru veřejných institucí pro rok, na který se předkládá návrh státního rozpočtu, na základě salda, které je vždy meziročně vyšší alespoň o 0,5 procentního bodu.

(2) V roce 2021 použije ministerstvo pro účely stanovení celkových výdajů sektoru veřejných institucí na rok 2022 saldo pro rok 2021, které prognózuje nejpozději v září roku 2021, zvýšené o 0,5 procentního bodu. Ustanovení § 9 se nepoužije.

(3) Dosáhne-li saldo alespoň výše aktuálního střednědobého rozpočtového cíle plynoucího pro Českou republiku z přímo použitelných předpisů Evropské unie2), postupuje ministerstvo podle § 10.

(4) Saldem se pro účely odstavců 1 až 3 rozumí saldo hospodaření sektoru veřejných institucí očištěné o vliv hospodářského cyklu a o vliv jednorázových a přechodných operací, vyjádřené v procentech nominálního hrubého domácího produktu prognózovaného ministerstvem pro daný rok. Saldo se zaokrouhluje na jedno desetinné místo.“.

2. § 11a zní:

㤠11a

(1) Ministerstvo navýší pro účely § 11 částku celkových výdajů sektoru veřejných institucí o částku odpovídající meziročnímu zlepšení salda hospodaření sektoru veřejných institucí, upraveného o vliv hospodářského cyklu a o vliv jednorázových a přechodných operací, o 0,5 % nominálního hrubého domácího produktu.

(2) Postupovalo-li ministerstvo v předchozím roce podle § 10 při stanovení celkových výdajů sektoru veřejných institucí, postupuje v aktuálním roce při výpočtu nápravné složky podle § 11.“.

3. Za § 11a se vkládá nový § 11b, který zní:

㤠11b

V letech 2021 a 2022 nepostupuje ministerstvo podle § 11 a 11a.“.

4. V § 12 odst. 1 a 2 se slova „podle § 10“ zrušují.

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

Čl. XLVI

V § 9 odst. 2 zákona č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se slova „a vymáhá“ zrušují.

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o rozpočtovém určení daní

Čl. XLVII

Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 377/2007 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 295/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 391/2015 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 260/2017 Sb. a zákona č. 540/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 písm. b) až g) se číslo „8,92“ nahrazuje číslem „9,78“.

2. V § 4 odst. 1 písm. b) až f) a i) se číslo „23,58“ nahrazuje číslem „25,84“.


ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. XLVIII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, nejdříve však dnem 1. ledna 2021, s výjimkou

a) ustanovení čl. XII bodu 17, čl. XXXII bodu 4 a čl. XLV, která nabývají účinnosti dnem následujícím po jeho vyhlášení,

b) ustanovení čl. XXXI bodů 4 a 7 a čl. XXXII bodů 1, 5, 8, 11 a 12, která nabývají účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení,

c) ustanovení čl. XI bodu 63, čl. XXXI bodů 5 a 8, čl. XXXII bodů 2, 6, 9 a 13 a čl. XLIII bodů 1, 14, 16, 18 a 19, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022, a

d) ustanovení čl. XXXI bodů 6 a 9 a čl. XXXII bodů 3, 7, 10 a 14, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2023.


v z. Filip v. r.

Babiš v. r.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
242/2016 Sb. Celní zákon
307/2013 Sb. Zákon o povinném značení lihu
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních
477/2001 Sb. Zákon o obalech
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
289/1995 Sb. Lesní zákon
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích
Mění
25/2017 Sb. Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
23/2017 Sb. Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
242/2016 Sb. Celní zákon
355/2014 Sb. Zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
307/2013 Sb. Zákon o povinném značení lihu
83/2013 Sb. Zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
85/2012 Sb. Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů
17/2012 Sb. Zákon o Celní správě České republiky
157/2009 Sb. Zákon o nakládání s těžebním odpadem
227/2006 Sb. Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních
276/2003 Sb. Zákon o Antarktidě
285/2002 Sb. Transplantační zákon
477/2001 Sb. Zákon o obalech
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích
256/2001 Sb. Zákon o pohřebnictví
458/2000 Sb. Energetický zákon
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
247/2000 Sb. Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
243/2000 Sb. Zákon o rozpočtovém určení daní
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
61/2000 Sb. Zákon o námořní plavbě
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
289/1995 Sb. Lesní zákon
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích
61/1988 Sb. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
44/1988 Sb. Horní zákon
Je odkazován z
242/2016 Sb. Celní zákon
307/2013 Sb. Zákon o povinném značení lihu
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních
477/2001 Sb. Zákon o obalech
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
289/1995 Sb. Lesní zákon
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích
Odkazuje na
540/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní
450/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
403/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
386/2020 Sb. Zákon, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy
343/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění
299/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
283/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
229/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
159/2020 Sb. Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
33/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony
364/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů
314/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
303/2019 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 18a odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a zamítnutí návrhu na zrušení zákona č. 125/2019 Sb.
277/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
256/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
206/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů
125/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
111/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
90/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
80/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
32/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
6/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
4/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
306/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
283/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
174/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
92/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
371/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
293/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
260/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů
254/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
246/2017 Sb. Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů
225/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
200/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
183/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
170/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
62/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
40/2017 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ustanovení č. 235/2004 Sb., o DPH
33/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
25/2017 Sb. Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
24/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti
23/2017 Sb. Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
462/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
454/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
453/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
321/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku
298/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
271/2016 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 4 odst. 3 č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
243/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona
242/2016 Sb. Celní zákon
188/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her
148/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
125/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
113/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb
105/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní
47/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
391/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
382/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
377/2015 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření
375/2015 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů
315/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
221/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
157/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
127/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
84/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
23/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
15/2015 Sb. Zákon o hranicích vojenských újezdů
360/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
355/2014 Sb. Zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
332/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
331/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
267/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
262/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
247/2014 Sb. Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
234/2014 Sb. Zákon o státní službě
201/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
196/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
162/2014 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části § 35ba odst. 1 písm. a) č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
64/2014 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
344/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
307/2013 Sb. Zákon o povinném značení lihu
256/2013 Sb. Katastrální zákon
241/2013 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů
215/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
160/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
105/2013 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
83/2013 Sb. Zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
80/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
44/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
503/2012 Sb. Zákon o Státním pozemkovém úřadu
500/2012 Sb. Zákon o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
428/2012 Sb. Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
403/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony
401/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
399/2012 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření
192/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
85/2012 Sb. Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů
17/2012 Sb. Zákon o Celní správě České republiky
470/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
466/2011 Sb. Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony
458/2011 Sb. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
428/2011 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření
420/2011 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
375/2011 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě
370/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
355/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
353/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
329/2011 Sb. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
188/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
119/2011 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 348/2010 Sb., kterým se mění č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření, a č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
73/2011 Sb. Zákon o Úřadu práce ČR
348/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
346/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
199/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
362/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010
326/2009 Sb. Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability
304/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
303/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím statutu poslanců Evropského parlamentu
289/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
280/2009 Sb. Daňový řád
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
221/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
216/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
157/2009 Sb. Zákon o nakládání s těžebním odpadem
87/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
2/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
482/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
306/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
126/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
61/2008 Sb. m. s. Nahrazení vyhlášky č. 144/1982 Sb., o Celní úmluvě o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR
362/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
159/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů
67/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
29/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony voblasti ochrany před domácím násilím, zákon č. 586/1992 Sb., o daních zpříjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
264/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
262/2006 Sb. Zákoník práce
245/2006 Sb. Zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních
227/2006 Sb. Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech
223/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
203/2006 Sb. Zákon o některých druzích podpory kultury
189/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění
179/2006 Sb. Zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
112/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi
109/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
57/2006 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
56/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
552/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
545/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
530/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
441/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ze znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
357/2005 Sb. Zákon o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některých osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů
342/2005 Sb. Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích
217/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
179/2005 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky
676/2004 Sb. Zákon o povinném značení lihu
669/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
628/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské společnosti
562/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
436/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti
360/2004 Sb. Zákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS)
359/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti se stanovením platu a dalších náležitostí poslanců Evropského parlamentu, zvolených na území České republiky
280/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
257/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
49/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce
47/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
19/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
438/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
362/2003 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních
276/2003 Sb. Zákon o Antarktidě
162/2003 Sb. Zákon o zoologických zahradách
575/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
308/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
285/2002 Sb. Transplantační zákon
260/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
210/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
198/2002 Sb. Zákon o dobrovolnické službě
128/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb., zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
50/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
483/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
477/2001 Sb. Zákon o obalech
453/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích
256/2001 Sb. Zákon o pohřebnictví
239/2001 Sb. Zákon o České konsolidační agentuře
120/2001 Sb. Exekuční řád
117/2001 Sb. Zákon o veřejných sbírkách
492/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
458/2000 Sb. Energetický zákon
340/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
247/2000 Sb. Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
243/2000 Sb. Zákon o rozpočtovém určení daní
241/2000 Sb. Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
132/2000 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
121/2000 Sb. Autorský zákon
103/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
100/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
72/2000 Sb. Zákon o investičních pobídkách
61/2000 Sb. Zákon o námořní plavbě
27/2000 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách
17/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
3/2000 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. č. 144/1999 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
289/1995 Sb. Lesní zákon
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě
587/1992 Sb. Zákon o spotřebních daních
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích
61/1988 Sb. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
44/1988 Sb. Horní zákon
144/1982 Sb. Celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
4. 01.01.2023 Budoucí znění
3. 01.01.2022 - 31.12.2022 Budoucí znění
2. 01.02.2021 - 31.12.2021 Aktuální znění (exportováno 13.06.2021 10:22)
1. 01.01.2021 - 31.01.2021
0. 31.12.2020 Dělená účinnost Vyhlášené znění