Vyhláška č. 605/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 166/2014 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky a zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-605
Částka 244/2020
Platnost od 31.12.2020
Účinnost od 01.01.2021
Vyhlášené znění 31.12.2020

605

VYHLÁŠKA

ze dne 21. prosince 2020,

kterou se mění vyhláška č. 166/2014 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky a zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 8 odst. 3 a § 24 odst. 5 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 436/2003 Sb. a zákona č. 602/2020 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 166/2014 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky a zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel, se mění takto:

1. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně nadpisu zní:

㤠15a

Prokazování příslušnosti příslušníka Policie České republiky povolaného k plnění úkolů Vězeňské služby

(1) Vnějším označením příslušníka Policie České republiky povolaného k plnění úkolů Vězeňské služby je rukávová páska provedená ve fialové barvě s textem „VĚZEŇSKÁ SLUŽBA“ v bílé barvě viditelně umístěná na pravém rukávu jeho předepsaného stejnokroje.

(2) Vzor rukávové pásky příslušníka Policie České republiky povolaného k plnění úkolů Vězeňské služby je vyobrazen v příloze č. 11 k této vyhlášce.“.

2. Za přílohu č. 10 se doplňuje nová příloha č. 11, která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 11 k vyhlášce č. 166/2014 Sb.

Rukávová páska příslušníka Policie České republiky povolaného k plnění úkolů Vězeňské služby

Rukávová páska příslušníka Policie České republiky povolaného k plnění úkolů Vězeňské služby

“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.


Ministryně spravedlnosti:

Mgr. Benešová v. r.

Souvislosti

Mění
166/2014 Sb. Vyhláška kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky a zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel
Odkazuje na
166/2014 Sb. Vyhláška kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky a zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel
555/1992 Sb. Zákon o Vězeňské a justiční stráži České republiky

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2021 Aktuální znění (exportováno 17.06.2021 11:09)
0. 31.12.2020 Vyhlášené znění