Nařízení vlády č. 467/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-467
Částka 192/2020
Platnost od 23.11.2020
Účinnost od 24.11.2020
Aktuální znění 24.11.2020

467

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. listopadu 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 21 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 93/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 292/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb., zákona č. 181/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 366/2019 Sb. a zákona č. 285/2020 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb., nařízení vlády č. 93/2012 Sb., nařízení vlády č. 9/2013 Sb., nařízení vlády č. 32/2016 Sb., nařízení vlády č. 246/2018 Sb. a nařízení vlády č. 41/2020 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na nový řádek doplňují věty

„Směrnice Komise (EU) 2020/739 ze dne 3. června 2020, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES, pokud jde o zařazení SARS-CoV-2 na seznam biologických činitelů, o nichž je známo, že vyvolávají u člověka nakažlivé nemoci, a kterou se mění směrnice Komise (EU) 2019/1833.
Směrnice Komise (EU) 2019/1833 ze dne 24. října 2019, kterou se mění přílohy I, III, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES, pokud jde o úpravy čistě technického rázu.“.

2. V § 54 odst. 5 se věta pátá nahrazuje větou „Pro pracoviště, na němž se vykonává práce s olovem, látkami uvedenými v § 16, azbestem a vědomá činnost s biologickými činiteli skupiny 2, 3 nebo 4, se zřizuje hygienická smyčka, kterou je oddělený prostor, jehož neexponovaná část musí být oddělena dveřmi a průchozí sprchou mezi šatnou pro pracovní a civilní oděv.“.

3. V příloze č. 7 části A se ve sloupci „Biologický činitel“ slovo „Viry2)“ nahrazuje slovem „Viry“.

4. V příloze č. 7 části A se řádek „Lidský coronavirus“ nahrazuje řádky

Koronavirus související s těžkým akutním respiračním syndromem (virus SARS)3
Koronavirus 2 související s těžkým akutním respiračním syndromem (SARS-CoV-2)b)3
Koronavirus z Blízkého východu související s těžkým respiračním syndromem (virus MERS)3
Ostatní Coronaviridae známé jako patogenní2

“.

5. V příloze č. 7 části A se řádek „SARS coronavirus“ zrušuje.

6. V příloze č. 7 části A se v tabulce ve sloupci „Biologický činitel“ slovo „Parazitib)“ nahrazuje slovem „Parazitic)“.

7. V příloze č. 7 části A se v tabulce v řádku „Trypanosoma cruzi“ ve sloupci „Skupina“ číslo „3“ nahrazuje textem „3**“.

8. V příloze č. 7 části A Vysvětlivky k tabulce znějí:

a) Požadavky na ochranu zdraví při práci související s klasifikací parazitů se vztahují pouze na stadia životního cyklu parazitů, ve kterých mohou být pro člověka na pracovišti nakažliví.

b) Laboratorní činnost, při které nedochází k pomnožování materiálu zahrnujícího SARS-CoV-2, by měla být prováděna v zařízení s použitím postupů odpovídajících požadavkům alespoň podle skupiny biologického činitele 2. Laboratorní činnost, při které dochází k pomnožování materiálu zahrnujícího SARS-CoV-2, by měla být prováděna v zabezpečené laboratoři, která odpovídá požadavkům podle skupiny biologického činitele 3, kde se vzduch v porovnání s vnější atmosférou udržuje v podtlaku.

c) Biologičtí činitelé skupiny 3 označení v seznamu biologických činitelů jako skupina 3** mohou pro zaměstnance představovat omezené riziko nákazy, neboť se za běžných podmínek nepřenášejí vzduchem, a proto se na pracoviště použijí požadavky jako u práce s biologickým činitelem skupiny 2.

A - Možné alergické účinky.

D - Seznam zaměstnanců exponovaných těmto činitelům musí být uložen na dobu delší než 10 let po ukončení poslední známé expozice.

T - Tvorba toxinů.

V - Je dostupné účinné očkování.

H - V současnosti neexistuje žádný průkaz nemoci člověka způsobené ostatními retroviry opičího původu. Jako preventivní opatření pro práci s těmito retroviry je doporučená úroveň zajištění jako pro skupinu biologických činitelů skupiny 3.“.

9. V příloze č. 7 část B včetně poznámky pod čarou č. 29 zní:

„ČÁST B

Tabulka č. 1: Požadavky na pracoviště zdravotnického a veterinárního zařízení

PožadavkyPodle skupiny biologického činitele
234
1.Oddělení pracoviště od jakýchkoliv jiných činností v téže budověnedoporučenoano
2.Vzduch přiváděný na pracoviště a odváděný z něho filtrovat HEPA filtrema) nebo podobně účinným zařízenímneano - odváděný vzduchano - odváděný i přiváděný vzduch
3.Omezení přístupu na pracoviště jen na určené zaměstnanceanoanoano, přes hygienickou smyčku
4.Možnost neprodyšně utěsnit pracoviště při provádění dezinfekce, včetně fumigacenedoporučenoano
5.Specifikované dezinfekční postupyanoanoano
6.Udržovat pracoviště v podtlaku oproti okolíneanoano
7.Účinná kontrola vektorů (například hlodavců, hmyzu)anoanoano
8.Povrchy nepropouštějící vodu a snadno omyvatelnéano, pro pracovní plochy a podlahyano, pro pracovní plochy, podlahy a jiné povrchy určené podle hodnocení rizikano, pro pracovní plochy, podlahy, stropy a stěny
9.Povrchy odolné vůči kyselinám, zásadám, rozpouštědlům, dezinfekčním prostředkůmdoporučenoanoano
10.Bezpečné uskladnění biologického činiteleanoanoano, uskladnění s chráněným přístupem (pod zámkem)
11.Pozorovací okénko nebo jiné srovnatelné zařízení umožňující pozorovat osoby nebo zvířata přítomné v prostorudoporučenodoporučenoano
12.Vybavení laboratoře vlastním provozním přístrojovým zařízenímnedoporučenoano
13.Zacházení s infikovaným materiálem včetně všech zvířat v bezpečnostní skříňce (hazard boxu), izolátoru nebo jiném prostoru vhodném pro tuto prácikde je to vhodnéano,jde-li o infekci přenosnou vzduchemano
14.Validovaný postup inaktivace pro bezpečnou likvidaci uhynulých zvířatdoporučenoano, na místě nebo mimo pracovištěano, na místě pracoviště
15.Zaměstnanci se před opuštěním uzavřeného prostoru musí osprchovatnedoporučenoano

Vysvětlivka k tabulce č. 1:

a) HEPA filtr: vysoce účinný filtr pro odlučování částic ze vzduchu.

Tabulka č. 2: Požadavky na pracoviště v laboratořích a v místnostech pro laboratorní zvířata a na pracoviště průmyslových procesů

PožadavkyPodle skupiny biologického činitele
234
1.S životaschopnými mikroorganismy manipulovat v systému, který fyzicky odděluje tento proces od pracovního a ostatního prostředíanoanoano
2.Se vzduchem odsávaným z uzavřeného systému zacházet tak, abybyl minimalizován únikbyl zamezen únikbyl zamezen únik
3.Odběr vzorků, přidávání materiálů do uzavřeného systému a přenos životaschopných mikroorganismů do jiného uzavřeného systému provádět tak, abybyl minimalizován únikbyl zamezen únikbyl zamezen únik
4.Tekuté kultury ve větším množství nepřemísťovat z uzavřeného systému, pokud nejsouinaktivovány validovanými chemickými nebo fyzikálními prostředkyinaktivovány validovanými chemickými nebo fyzikálními prostředkyinaktivovány validovanými chemickými nebo fyzikálními prostředky
5.Těsnění a uzávěry nádob pro kultury upravit tak, aby byl únik biologických činitelůminimalizovánzamezenzamezen
6.Uzavřené systémya) umístit v kontrolovaném prostorudoporučenodoporučenoano, a to uvnitř prostoru k tomu účelu vybudovanému
a) umístit značku pro biologické rizikodoporučenoanoano
b) přístup omezit pouze na jmenovitě určené zaměstnanceanoanoano, přes hygienickou smyčku
c) zaměstnance vybavit pracovním oděvemanoanoano, kompletní převlečení
d) zřídit dekontaminační zařízení a umývárny pro zaměstnanceanoanoano
e) zaměstnanci se před opuštěním kontrolovaného prostoru musí osprchovatnedoporučenoano
f) odpadní vodu z výlevek a sprch shromažďovat a před vypuštěním desinfikovatnedoporučenoano
g) kontrolovaný prostor dostatečně větrat tak, aby kontaminace vzduchu byla snížena na co nejnižší úroveňanoanoano
h) v kontrolovaném prostoru udržovat podtlak vůči okolíneanoano
i) vzduch přiváděný do kontrolovaného prostoru a odváděný z něho filtrovat HEPA filtry nebo jiným obdobně účinným zařízenímnedoporučenoano
j) kontrolovaný prostor upravit po technické stránce tak, aby byl při případném úniku zachycen celý obsah uzavřeného systémunedoporučenoano
k) pracoviště musí být možno neprodyšně uzavřít při provádění dezinfekce, včetně fumigacenedoporučenoano
l) odpadní vodu před konečným vypuštěníminaktivovat validovanými chemickými nebo fyzikálními prostředkyinaktivovat validovanými chemickými nebo fyzikálními prostředkyinaktivovat validovanými chemickými nebo fyzikálními prostředky
m)odpad dekontaminovat certifikovaným zařízením29)doporučenoanoano

V případě zaměstnavatelů, kteří jsou poskytovateli zdravotních služeb, pokud se jedná o dočasná pracoviště zřízená pro účely poskytování zdravotní péče pacientům s onemocněním COVID-19, se požadavky podle této části nepoužijí.

Vysvětlivka k tabulce č. 2:

a) Uzavřený systém: Systém, který fyzicky odděluje proces od okolního prostředí (například inkubátory, nádrže).

29) Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů.“.

10. V příloze č. 10 v tabulce č. 2 se řádek „Práce s alergeny, chemickými karcinogeny a mutageny zejména pokud se vstřebávají kůží, práce s azbestem, práce s biologickými činiteli pokud jsou zařazeny do třetí a čtvrté kategorie podle zákona o ochraně veřejného zdraví10)“ nahrazuje řádkem

Práce s alergeny, chemickými karcinogeny a mutageny, zejména pokud se vstřebávají kůží, práce s azbestem, práce s biologickými činiteli, pokud jsou zařazeny do třetí a čtvrté kategorie podle zákona o ochraně veřejného zdraví10)oddělené šatny pro pracovní a civilní oděv55

“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 24. listopadu 2020.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr zdravotnictví:

doc. MUDr. Blatný, Ph.D., v. r.

Souvislosti

Mění
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Odkazuje na
285/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
366/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
32/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
181/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
310/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
292/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
222/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
206/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
203/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
202/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
148/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
99/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
93/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
460/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony
298/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
264/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona
47/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
377/2015 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření
298/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
205/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
182/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
101/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
303/2013 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
155/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
399/2012 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření
396/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
385/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě
306/2012 Sb. Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
167/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
466/2011 Sb. Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony
375/2011 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě
367/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
365/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
364/2011 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
341/2011 Sb. Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
185/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
180/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
73/2011 Sb. Zákon o Úřadu práce ČR
427/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
326/2009 Sb. Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability
320/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
286/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů
382/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
306/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
305/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
294/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
126/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
121/2008 Sb. Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství
116/2008 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
262/2006 Sb. Zákoník práce
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví
207/1992 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 24.11.2020 Aktuální znění (exportováno 05.03.2021 11:43)
0. 23.11.2020 Vyhlášené znění