Vyhláška č. 278/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství, ve znění vyhlášky č. 324/2003 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-278
Částka 105/2020
Platnost od 19.06.2020
Účinnost od 01.07.2020
Aktuální znění 01.07.2020

278

VYHLÁŠKA

ze dne 15. června 2020,

kterou se mění vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství, ve znění vyhlášky č. 324/2003 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 44 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon):


Čl. I

Vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství, ve znění vyhlášky č. 324/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se na konci písmene f) čárka nahrazuje tečkou a písmeno g) se zrušuje.

2. V § 1 odst. 2 se na konci písmene h) čárka nahrazuje tečkou a písmeno i) se zrušuje.

3. § 2 včetně nadpisu zní:

㤠2

Odborné lesnické vzdělání

Při posuzování podmínek pro udělení licence se odborné lesnické vzdělání dokládá

a) vysokoškolským diplomem o absolvování studia v oblasti vzdělávání lesnictví a dřevařství v magisterském studijním programu lesní inženýrství,

b) vysokoškolským diplomem o absolvování studia v oblasti vzdělávání lesnictví a dřevařství v bakalářském studijním programu lesnictví,

c) vysvědčením o absolvování a diplomem absolventa vyššího odborného vzdělávání získaného ve studijním oboru lesnictví, vyšší odborné lesnictví anebo v akreditovaném vzdělávacím programu oboru vzdělání lesnictví, nebo

d) vysvědčením o maturitní zkoušce na střední škole, obor vzdělání lesnictví.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.


Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.

Souvislosti

Mění
100/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství
Odkazuje na
100/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství
289/1995 Sb. Lesní zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.2020 Aktuální znění (exportováno 13.08.2020 13:58)
0. 19.06.2020 Vyhlášené znění