Nařízení vlády č. 258/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-258
Částka 96/2020
Platnost od 02.06.2020
Účinnost od 01.07.2020
Aktuální znění 01.07.2020

258

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. května 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb., zákona č. 254/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 147/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 122/2012 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 263/2017 Sb., zákona č. 181/2018 Sb. a zákona č. 32/2019 Sb.:


Čl. I

Příloha k nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 Sb. a nařízení vlády č. 156/2019 Sb., se mění takto:

1. V části IV. Vojenská hodnost četař se v písmeni k) slovo „miřič“ nahrazuje slovem „mířič“.

2. V části VI. Vojenská hodnost rotmistr písm. j) bodě 3 se za slova „specializovaných prací“ vkládají slova „ve Vojenském zpravodajství,“ a za slovo „pluku,“ se vkládají slova „vojenském útvaru plukovního typu,“.

3. V části VI. Vojenská hodnost rotmistr se písmena o) až q) označují jako písmena n) až p).

4. V části VIII. Vojenská hodnost praporčík písm. b) bodě 1 se za slovo „letectva,“ vkládají slova „specializovaném zařízení Vojenského zpravodajství,“, slovo „leteckému“ se nahrazuje slovem „leteckém“ a za slovo „křídlu,“ se vkládají slova „vojenském útvaru plukovního typu“.

5. Na konci části VIII. Vojenská hodnost praporčík se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno s), které zní:

s) vykonávání úzce specifikovaných činností u odboru Společného operačního centra Velitelství pro operace spojených s obsluhou utajovaných informačních systémů a souvisejících s výměnou informací mezi orgány krizového řízení NATO, EU a krizových štábů zřizovaných v České republice (druhý příslušník stálé směny).“.

6. V části IX. Vojenská hodnost nadpraporčík písm. b) bodě 2 se slova „signálového zpravodajství“ zrušují.

7. V části IX. Vojenská hodnost nadpraporčík písm. b) bodě 4 se za slovo „pracovišti“ vkládají slova „ve Vojenském zpravodajství nebo“.

8. V části IX. Vojenská hodnost nadpraporčík písm. i) bodě 8 se za slova „činností u“ vkládá slovo „odboru“, slova „Ministerstva obrany“ se nahrazují slovy „Velitelství pro operace“ a slova „pomocník vedoucího směny“ se nahrazují slovy „první příslušník stálé směny“.

9. Na konci části IX. Vojenská hodnost nadpraporčík se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

l) komplexní řízení a velení vyššímu praporčickému, základnímu nebo poddůstojnickému kurzu úseku kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků odboru profesní přípravy nebo výcvikovému kurzu úseku základní přípravy odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy Velitelství výcviku-Vojenské akademii (náčelník kurzu).“.

10. Na konci části X. Vojenská hodnost štábní praporčík se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d) komplexní řízení a velení úseku kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků odboru profesní přípravy nebo úseku základní přípravy odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy Velitelství výcviku-Vojenské akademii (náčelník úseku).“.

11. V části XII. Vojenská hodnost nadporučík písmeni j) se slova „podsystému zpravodajské služby“ nahrazují slovy „Vojenského zpravodajství“.

12. V části XIII. Vojenská hodnost kapitán písm. l) bodě 5 se slova „zpravodajské služby“ a slova „signálového zpravodajství“ zrušují.

13. V části XIV. Vojenská hodnost major se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až z) se označují jako písmena c) až y).

14. V části XIV. Vojenská hodnost major písm. f) bodě 1 se za slova „duchovní služby v“ vkládají slova „Hradní stráži nebo“.

15. V části XIV. Vojenská hodnost major se na konci písmene i) doplňuje bod 4, který zní:

4. činností spojených se zajišťováním diplomatických vztahů České republiky s jiným státem nebo skupinou států anebo s mezinárodními orgány a organizacemi v politické, ekonomické, bezpečnostní nebo vojenské oblasti (zástupce vojenského a leteckého přidělence, zástupce přidělence obrany),“.

16. V části XV. Vojenská hodnost podplukovník písm. a) bod 4 zní:

4. oddělení organizačního útvaru Ministerstva obrany, Vojenského zpravodajství, Agentury finanční, Ředitelství zahraničních aktivit, Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky, Centra ochrany proti zbraním hromadného ničení, oddělení ekonomickému a provoznímu Vojenského historického ústavu, ekonomickému oddělení nebo oddělení akvizic Agentury komunikačních a informačních systémů, oddělení rozpočtu a financování nebo oddělení akvizic Agentury logistiky (náčelník oddělení, vedoucí oddělení),“.

17. V části XV. Vojenská hodnost podplukovník se na konci písmene a) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 14, který zní:

14. stálé směně Velitelství pro operace (vedoucí směny),“.

18. V části XV. Vojenská hodnost podplukovník písmeno c) zní:

c) koordinace řízení duchovní služby v působnosti Ministerstva obrany nebo Hlavního velitelství Vojenské policie, metodické řízení duchovní služby a zabezpečení odborné přípravy vojenských kaplanů, koordinace a organizování činností vojenských kaplanů působících v operacích, včetně zahraničních operací (kaplan),“.

19. V části XV. Vojenská hodnost podplukovník písmeni i) se slova „podíl na“ zrušují, slova „(skupinou států) nebo“ se nahrazují slovy „nebo skupinou států anebo“ a za slova „přidělenec obrany“ se vkládají slova „ , vojenský a letecký přidělenec“.

20. V části XV. Vojenská hodnost podplukovník písm. l) bodě 2 se slova „sekci dozoru a kontroly Ministerstva obrany“ nahrazují slovy „Inspekci ministra obrany“.

21. V části XV. Vojenská hodnost podplukovník písm. l) bod 3 zní:

3. vysoce odborné specializované právní podpory v rámci Inspekce ministra obrany nebo Inspektorátu náčelníka Generálního štábu, Ředitelství speciálních sil Ministerstva obrany nebo Velitelství pro operace, je-li tato podpora zaměřena na oblast mezinárodního válečného nebo humanitárního práva (vedoucí starší právník-specialista),“.

22. V části XV. Vojenská hodnost podplukovník písm. m) bod 5 zní:

5. odboru specializovaného zařízení Vojenského zpravodajství (zástupce ředitele odboru-vedoucí oddělení),“.

23. V části XV. Vojenská hodnost podplukovník písm. m) bodě 6 se za slova „zástupce vedoucího oddělení“ vkládají slova „, zástupce vedoucího oddělení-vedoucí skupiny“.

24. V části XV. Vojenská hodnost podplukovník písm. m) se body 10 a 12 zrušují.

Dosavadní bod 11 se označuje jako bod 10 a dosavadní body 13 až 23 se označují jako body 11 až 21.

25. V části XV. Vojenská hodnost podplukovník písm. p) bodě 1 se slova „zpravodajské služby“ nahrazují slovy „Vojenského zpravodajství“.

26. V části XV. Vojenská hodnost podplukovník písmeno s) zní:

s) zajišťování vztahů České republiky s mezinárodními orgány a organizacemi v oblasti zabezpečování a sdílení zpravodajských informací z bezpečnostní a vojenské oblasti (vojenský poradce),“.

27. V části XV. Vojenská hodnost podplukovník se na konci písmene u) doplňuje bod 3, který zní:

3. úzce specializovaných činností v odboru Společného operačního centra Velitelství pro operace spojených s obsluhou utajovaných informačních systémů a souvisejících s výměnou informací mezi orgány krizového řízení NATO, EU a krizových štábů zřizovaných v České republice (vedoucí směny),“.

28. V části XVI. Vojenská hodnost plukovník písm. b) bodě 7 se slova „bezpečnostní ředitel Vojenského zpravodajství-ředitel odboru,“ zrušují.

29. V části XVI. Vojenská hodnost plukovník písm. b) bodě 14 se slova „organizačnímu celku signálového zpravodajství“ nahrazují slovy „specializovanému zařízení“.

30. V části XVI. Vojenská hodnost plukovník písm. b) se bod 17 zrušuje.

Dosavadní body 18 až 30 se označují jako body 17 až 29.

31. V části XVI. Vojenská hodnost plukovník se na konci písmene b) doplňuje bod 30, který zní:

30. Finanční správě Armády České republiky (ředitel správy),“.

32. V části XVI. Vojenská hodnost plukovník písm. e) bodě 1 se slova „(skupinou států) nebo“ nahrazují slovy „nebo skupinou států anebo“.

33. V části XVI. Vojenská hodnost plukovník písm. e) bodě 2 se za slova „Ministerstva obrany“ vkládají slova „nebo Vojenského zpravodajství“ a za slova „zástupce ředitele sekce“ se vkládají slova „ , zástupce ředitele sekce-ředitel odboru“.

34. V části XVI. Vojenská hodnost plukovník se na konci písmene e) doplňuje bod 3, který zní:

3. vztahů České republiky s mezinárodními orgány a organizacemi v oblasti zabezpečování a sdílení zpravodajských informací z bezpečnostní a vojenské oblasti (vojenský poradce),“.

35. V části XVI. Vojenská hodnost plukovník písm. h) bodě 8 se slova „organizačnímu celku signálového zpravodajství“ nahrazují slovy „specializovanému zařízení“.

36. V části XVI. Vojenská hodnost plukovník písm. h) bod 11 zní:

11. štábu Velitelství pro operace nebo velitelství sil (zástupce náčelníka štábu),“.

37. Na konci části XVI. Vojenská hodnost plukovník se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:

m) řízení a koordinace ochrany informací ve Vojenském zpravodajství, výkon funkce bezpečnostního ředitele a plnění povinností odpovědné osoby v oblasti ochrany informací a bezpečnostní způsobilosti (bezpečnostní ředitel Vojenského zpravodajství).“.

38. V části XVII. Vojenská hodnost brigádní generál písm. a) bod 1 zní:

1. Agentuře logistiky nebo Agentuře personalistiky Armády České republiky (ředitel agentury),“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr obrany:

Mgr. Metnar v. r.

Souvislosti

Mění
60/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti
Odkazuje na
60/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti
221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.2020 Aktuální znění (exportováno 12.08.2020 08:45)
0. 02.06.2020 Vyhlášené znění