Nařízení vlády č. 251/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-251
Částka 92/2020
Platnost od 22.05.2020
Účinnost od 01.07.2020
Aktuální znění 01.07.2020

251

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 11. května 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra

Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, se mění takto:

1. V § 7 odst. 1 se za slova „útvaru Policie České republiky“ vkládají slova „ , středisku Probační a mediační služby“ a za slovo „nejlepších“ se vkládá slovo „realizovaných“.

2. V § 8 odst. 1 se slova „nebo středisku Probační a mediační služby České republiky“ nahrazují slovy „ , středisku Probační a mediační služby nebo právnické osobě věnující se prevenci kriminality“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:

Hamáček v. r.

Souvislosti

Mění
271/2017 Sb. Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra
Odkazuje na
271/2017 Sb. Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.2020 Aktuální znění (exportováno 09.08.2020 07:40)
0. 22.05.2020 Vyhlášené znění