Vyhláška č. 250/2020 Sb.Vyhláška o způsobu stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení a pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-250
Částka 91/2020
Platnost od 19.05.2020
Účinnost od 01.07.2020
Aktuální znění 01.07.2020

250

VYHLÁŠKA

ze dne 7. května 2020

o způsobu stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení a pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 237 odst. 3 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, k provedení § 51 odst. 6 písm. c) a § 75 odst. 5 písm. d):


§ 1

Tato vyhláška upravuje způsob stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení, pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie (dále jen „rezerva na vyřazování“).

§ 2

Tvorba rezervy na vyřazování

(1) Rezerva na vyřazování je vytvářena ve zdaňovacím období podle § 3 zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů v případě

a) jaderného zařízení bez jaderného reaktoru ve výši podílu odhadu celkových nákladů na vyřazování z provozu a počtu let, která uplynou od doby nabytí právní moci o vydání povolení podle § 9 odst. 1 písm. e) atomového zákona do ukončení provozu,

b) výzkumného jaderného zařízení ve výši podílu odhadu celkových nákladů na vyřazování z provozu a počtu let, která uplynou od doby nabytí právní moci o vydání povolení podle § 9 odst. 1 písm. c) atomového zákona do trvalého ukončení využívání jaderného reaktoru jako zdroje ionizujícího záření pro účely výzkumu, vzdělávání, výroby radionuklidů, neutronové radiografie, testování materiálů nebo poskytování zdravotních služeb,

c) jaderného zařízení s jaderným reaktorem neuvedeného v písmenu b) ve výši podílu odhadu celkových nákladů na vyřazování z provozu a počtu let, která uplynou od doby nabytí právní moci o vydání povolení podle § 9 odst. 1 písm. c) atomového zákona do ukončení výroby elektrické energie,

d) pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie ve výši podílu odhadu celkových nákladů na vyřazování z provozu a počtu let, které uplynou od doby nabytí právní moci o vydání povolení podle § 9 odst. 2 písm. b) atomového zákona do ukončení provozu.

(2) V případě jaderného zařízení nebo pracoviště podle odstavce 1 písm. a), b) a d) je při aktualizaci odhadu celkových nákladů na vyřazování z provozu rezerva na vyřazování vytvářena od zdaňovacího období, ve kterém došlo k předchozí aktualizaci celkových nákladů, ve výši podílu rozdílu aktualizovaných celkových nákladů na vyřazování z provozu a již vytvořených peněžních prostředků a počtu let zbývajících do konce období stanoveného v odstavci 1.

(3) V případě jaderného zařízení podle odstavce 1 písm. c) je při aktualizaci odhadu celkových nákladů na vyřazování z provozu rezerva na vyřazování vytvářena od zdaňovacího období, ve kterém došlo k aktualizaci celkových nákladů, ve výši podílu rozdílu aktualizovaných celkových nákladů a již vytvořených peněžních prostředků a rozdílu počtu let stanovených podle odstavce 1 a počtu let, po která byla rezerva na vyřazování tvořena. Pokud v okamžiku ukončení výroby elektrické energie nebude vytvořena rezerva na vyřazování v rozsahu nezbytném pro potřeby přípravy a realizace vyřazování z provozu, bude pokračovat tvorba rezervy na vyřazování obdobně podle odstavce 1 písm. c) tak, aby nejpozději do 10 let od tohoto okamžiku byly peněžní prostředky vedené na vázaném účtu k dispozici pro potřeby přípravy a realizace vyřazování z provozu v plné výši.

(4) Do počtu let rozhodných pro tvorbu rezervy na vyřazování se zahrnuje rok, ve kterém bylo vydáno povolení uvedené v odstavci 1, a nezahrnuje se rok, ve kterém nastane okamžik, do nějž má být podle odstavce 1 rezerva na vyřazování vytvořena. Při vypořádání rezervy na vyřazování se postupuje tak, že prostředky rezervy na vyřazování mohou být čerpány nejpozději ve zdaňovacím období ukončení vyřazování z provozu.

§ 3

Odhad nákladů na vyřazování z provozu musí zahrnovat náklady na všechny činnosti související s přípravou a realizací vyřazování z provozu, včetně nákladů na tvorbu dokumentace pro povolovanou činnost podle § 9 odst. 1 písm. g) nebo § 9 odst. 2 písm. d) atomového zákona, na projektovou přípravu a na správní poplatky.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.


Ministr:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
263/2016 Sb. Zákon atomový zákon
Odkazuje na
18/1997 Sb. Atomový zákon
593/1992 Sb. Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.2020 Aktuální znění (exportováno 12.08.2020 17:40)
0. 19.05.2020 Vyhlášené znění