Nařízení vlády č. 60/2019 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-60
Částka 23/2019
Platnost od 26.02.2019
Účinnost od 01.04.2019
Aktuální znění 01.04.2019

60

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 4. února 2019,

kterým se mění nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko

Vláda nařizuje podle § 45e odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko, se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se za slova „luňáka červeného (Milvus milvus),“ vkládají slova „orla královského (Aquila heliaca),“.

2. V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a ve vzdálenosti menší než 300 m od známých obsazených hnízd orla královského v době od 15. února do 31. července“.

3. V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a ve vzdálenosti menší než 300 m od známých obsazených hnízd orla královského v době od 15. února do 30. května“.


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr životního prostředí:

Mgr. Brabec v. r.

Souvislosti

Mění
26/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko
Odkazuje na
26/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.04.2019 Aktuální znění (exportováno 27.10.2020 22:31)
0. 26.02.2019 Vyhlášené znění