Vyhláška č. 43/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2016 Sb., o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-43
Částka 18/2019
Platnost od 15.02.2019
Účinnost od 16.02.2019
Aktuální znění 16.02.2019

43

VYHLÁŠKA

ze dne 18. prosince 2018,

kterou se mění vyhláška č. 227/2016 Sb., o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 17a zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 204/2015 Sb.:


Čl. I

V § 3 odst. 1 vyhlášky č. 227/2016 Sb., o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků, se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b) údaj o tom, zda žadatel, který je fyzickou osobou, žádá, aby výpis z evidence Rejstříku trestů byl vydán s přílohou obsahující vícejazyčný standardní formulář, a pro uvedení úředního jazyka členského státu Evropské unie, ve kterém má být výpis předložen, nebo má-li tento členský stát více úředních jazyků, úředního jazyka místa, kde má být výpis předložen, je-li tento jazyk rovněž jedním z úředních jazyků orgánů Evropské unie,“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 16. února 2019.


Ministr spravedlnosti:

JUDr. Kněžínek, Ph.D., v. r.

Souvislosti

Mění
227/2016 Sb. Vyhláška o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků
Odkazuje na
227/2016 Sb. Vyhláška o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků
269/1994 Sb. Zákon o Rejstříku trestů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 16.02.2019 Aktuální znění (exportováno 24.02.2020 01:12)
0. 15.02.2019 Vyhlášené znění