Vyhláška č. 26/2019 Sb.Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-26
Částka 11/2019
Platnost od 01.02.2019
Účinnost od 01.04.2019
Aktuální znění 01.04.2019

26

VYHLÁŠKA

ze dne 29. ledna 2019

o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

Ministerstvo financí stanoví podle § 13d odst. 6 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 105/2016 Sb. a zákona č. 92/2017 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví pro účely automatické výměny informací s jiným státem vyňaté účty, u nichž je nízké riziko, že jejich prostřednictvím bude ohroženo správné zjištění a stanovení daně nebo zabezpečení její úhrady.

§ 2

Vyňaté účty

Vyňatým účtem je penzijní připojištění se státním příspěvkem účastníka podle zákona upravujícího penzijní připojištění se státním příspěvkem, jestliže celková výše jeho příspěvků za kalendářní rok nepřesáhne částku odpovídající 50000 USD.


§ 3

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 108/2016 Sb., o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní, se zrušuje.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2019.


Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady 2014/107/EU ze dne 9. prosince 2014, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní.

Souvislosti

Provádí předpis
164/2013 Sb. Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
Ruší
108/2016 Sb. Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
Odkazuje na
108/2016 Sb. Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.04.2019 Aktuální znění (exportováno 16.07.2019 00:38)
0. 01.02.2019 Vyhlášené znění