Zákon č. 177/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-177
Částka 77/2019
Platnost od 16.07.2019
Účinnost od 01.11.2019
Aktuální znění 01.11.2019

177

ZÁKON

ze dne 18. června 2019,

kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 249/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „včetně smlouvy, která se týká zajišťování obrany České republiky, uzavřené právnickou osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. k), ke které zakladatelskou funkci vykonává Ministerstvo obrany,“.

2. V § 3 odst. 2 se písmeno h) zrušuje.

Dosavadní písmena i) až r) se označují jako písmena h) až q).

3. V § 7 odst. 3 se slova „§ 3 odst. 2 písm. r)“ nahrazují slovy „§ 3 odst. 2 písm. q)“.

4. V § 8 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Smlouva, kterou se doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší smlouva uveřejněná v registru smluv přede dnem 18. srpna 2017, může být rovněž uzavřena písemně nebo jiným způsobem umožňujícím uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv.“.

5. V § 8 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

(7) Do 31. prosince 2023 lze elektronický obraz textového obsahu smlouvy vložit do registru také v otevřeném formátu umožňujícím úplné strojové zpracování textového obsahu.

(8) Byla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna v registru smluv přede dnem 18. srpna 2017, hledí se na ni pro účel podle tohoto zákona vždy tak, že splňuje podmínku uzavření v písemné formě.“.


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.

Souvislosti

Mění
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv
Odkazuje na
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.11.2019 Aktuální znění (exportováno 10.07.2020 05:23)
0. 16.07.2019 Vyhlášené znění