Nařízení vlády č. 97/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-97
Částka 50/2018
Platnost od 05.06.2018
Účinnost od 21.07.2018
Aktuální znění 21.07.2018

97

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. května 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 215 odst. 2 a § 284 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 336/2014 Sb., zákona č. 148/2016 Sb. a zákona č. 204/2017 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. a nařízení vlády č. 133/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

2. V § 1 odst. 4 se písmena f) a g) zrušují.

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno f).

3. V § 70 odst. 1 se za slovo „derivátů“ vkládají slova „podle § 13 a § 49 odst. 3“.

4. Část čtvrtá se včetně nadpisu zrušuje.

5. V § 98 odst. 1 písm. a) se slova „fond kvalifikovaných investorů a“ zrušují.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 21. července 2018.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Souvislosti

Mění
243/2013 Sb. Nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování
Odkazuje na
243/2013 Sb. Nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování
240/2013 Sb. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 21.07.2018 Aktuální znění (exportováno 28.02.2020 20:44)
0. 05.06.2018 Vyhlášené znění