Zákon č. 93/2018 Sb.Zákon o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-93
Částka 48/2018
Platnost od 05.06.2018
Účinnost od 20.06.2018
Vyhlášené znění 05.06.2018

93

ZÁKON

ze dne 17. května 2018

o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) práva a povinnosti osob a působnost správních úřadů v oblasti dodržování podmínek pro přístup a sdílení přínosů z využívání genetických zdrojů a tradičních znalostí souvisejících s genetickými zdroji.

§ 2

Zařazení sbírky nebo její části do registru

(1) Žádost podle čl. 5 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 se podává Ministerstvu životního prostředí (dále jen „ministerstvo“).

(2) Ministerstvo rozhodne o žádosti do 90 dnů ode dne zahájení řízení.

(3) Ministerstvo informuje Českou inspekci životního prostředí (dále jen „inspekce“) o zařazení sbírky2) nebo její části do registru sbírek v Evropské unii3) (dále jen „registr“) bez zbytečného odkladu.

(4) Změny podle čl. 3 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1866 oznámí držitel sbírky ministerstvu bez zbytečného odkladu.

§ 3

Prohlášení a další skutečnosti

(1) Prohlášení podle čl. 7 odst. 1 nebo 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 se podává ministerstvu.

(2) Další skutečnosti podle čl. 7 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 se sdělují ministerstvu na jeho výzvu ve lhůtě stanovené ministerstvem.

§ 4

Kontrola sbírky nebo její části

(1) Kontrola toho, zda sbírka nebo její část zařazená do registru splňuje i po jejím zařazení kritéria stanovená pro zařazení do registru4), probíhá zpravidla na základě ročního plánu kontrol sbírek5).

(2) Zjistí-li se, že sbírka nebo její část nesplňuje kritéria pro zařazení do registru, je ministerstvo oprávněno uložit držiteli sbírky nebo její části zařazené do registru opatření k nápravě6).

(3) Informaci o provedení opatření k nápravě sdělí držitel sbírky ministerstvu bez zbytečného odkladu. Pokud držitel sbírky neprovedl řádně uložená opatření k nápravě, ministerstvo rozhodne o vyřazení sbírky nebo její části z registru. O vyřazení informuje ministerstvo inspekci bez zbytečného odkladu.

§ 5

Kontrola dodržování pravidel uživateli

Kontrola toho, zda uživatelé plní povinnosti stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 a tímto zákonem, probíhá zpravidla na základě ročního plánu kontrol uživatelů7).

§ 6

Ministerstvo

Ministerstvo

a) rozhoduje o zařazení sbírky nebo její části do registru a o jejím vyřazení,

b) přijímá prohlášení podle čl. 7 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014,

c) vydává roční plán kontrol sbírek a roční plán kontrol uživatelů,

d) ukládá opatření k nápravě podle tohoto zákona,

e) projednává přestupky podle tohoto zákona,

f) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím inspekce vydaným podle tohoto zákona,

g) je příslušným orgánem8) odpovědným za uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 a prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1866, s výjimkou působnosti svěřené tímto zákonem inspekci.

§ 7

Inspekce

Inspekce

a) spolupracuje s ministerstvem při přípravě ročního plánu kontrol sbírek a ročního plánu kontrol uživatelů,

b) kontroluje, zda sbírka nebo její část zařazená do registru splňuje kritéria pro zařazení do registru a zda uživatelé dodržují povinnosti stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 a tímto zákonem,

c) ukládá opatření k nápravě podle tohoto zákona,

d) projednává přestupky podle tohoto zákona,

e) bez zbytečného odkladu informuje ministerstvo o výsledcích vykonaných kontrol, o uložených opatřeních k nápravě a o uložených pokutách,

f) vykonává působnost příslušného orgánu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 a prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1866, s výjimkou působnosti svěřené tímto zákonem ministerstvu.

§ 8

Opatření k nápravě

(1) Ministerstvo je oprávněno uložit držiteli sbírky nebo její části zařazené do registru, která nesplňuje kritéria pro zařazení do registru4), aby zajistil splnění těchto kritérií ve lhůtě stanovené ministerstvem a informoval uživatele, kterému bude do doby splnění kritérií poskytovat genetické zdroje, o tom, že sbírka nebo její část nesplňuje kritéria pro zařazení sbírky do registru.

(2) Inspekce je oprávněna uložit uživateli, který porušil některou z povinností uživatele stanovených v čl. 4 nebo 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014, aby tuto povinnost splnil ve lhůtě stanovené inspekcí a do doby jejího splnění nevyužíval ty genetické zdroje nebo tradiční znalosti související s genetickými zdroji, při jejichž využívání k porušení této povinnosti došlo.

§ 9

Přestupky

(1) Fyzická osoba, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako uživatel dopustí přestupku tím, že

a) nepostupuje s náležitou péčí podle čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014,

b) nezíská, neuchová nebo dalším uživatelům nepředá stanovené informace nebo příslušné dokumenty podle čl. 4 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014,

c) neukončí využívání genetických zdrojů nebo tradičních znalostí souvisejících s genetickými zdroji podle čl. 4 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014,

d) neuchová informace významné pro přístup a sdílení přínosů podle čl. 4 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014,

e) v rozporu s čl. 4 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 neukončí využívání nebo požádá o výsadní práva, nebo

f) nepředloží prohlášení podle čl. 7 odst. 1 nebo 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 nebo další skutečnosti podle čl. 7 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014.

(2) Fyzická osoba, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel sbírky nebo její části zařazené do registru dopustí přestupku tím, že bez zbytečného odkladu neoznámí změny podle čl. 3 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1866.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu

a) do 50000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až e) nebo odstavce 2,

b) do 20000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f).

(4) Přestupky podle tohoto zákona projednává inspekce, s výjimkou přestupku podle odstavce 2, který projednává ministerstvo.

(5) Pokuty uložené podle tohoto zákona jsou příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky.


§ 10

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 ze dne 16. dubna 2014 o opatřeních pro dodržování pravidel, která vyplývají z Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání, ze strany uživatelů v Unii.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1866 ze dne 13. října 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014, pokud jde o registr sbírek, monitorování dodržování pravidel ze strany uživatelů a osvědčené postupy.

2) Čl. 3 odst. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014.

3) Čl. 5 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014.

4) Čl. 5 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014.

5) Čl. 5 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014.
Čl. 4 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1866.

6) Čl. 5 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014.
Čl. 4 odst. 5 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1866.

7) Čl. 9 odst. 1 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014.

8) Čl. 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 20.06.2018 Aktuální znění (exportováno 13.06.2021 10:06)
0. 05.06.2018 Vyhlášené znění