Nařízení vlády č. 44/2018 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-44
Částka 23/2018
Platnost od 23.03.2018
Účinnost od 01.04.2018
Minulé znění 01.05.2020 - 28.02.2021

44

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. března 2018

o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) bližší podmínky poskytování plateb pro oblasti, které od roku 2018 nesplňují podmínky pro vymezení oblastí se značným přírodním znevýhodněním2) (dále jen „přechodně podporovaná oblast“).

§ 2

Členění přechodně podporované oblasti

(1) Přechodně podporovaná oblast se člení na

a) typ XOA a

b) typ XOB.

(2) Katastrální území, která spadají do přechodně podporovaných oblastí podle odstavce 1, jsou uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 3

Žadatel o poskytnutí platby

(1) O poskytnutí platby pro přechodně podporovanou oblast (dále jen „platba“) může požádat fyzická nebo právnická osoba, která

a) je zemědělským podnikatelem podle § 2e až 2ha zákona o zemědělství a

b) zemědělsky obhospodařuje v přechodně podporované oblasti nejméně 1 ha zemědělské půdy vedené na ni v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství (dále jen „evidence využití půdy“), na kterou lze platbu podle § 5 odst. 3 poskytnout.

(2) O poskytnutí platby může požádat též organizační složka státu podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, která splňuje podmínky podle odstavce 1 písm. b).

(3) Osoba podle odstavce 1 nebo organizační složka státu podle odstavce 2 (dále jen „žadatel“) doručí Fondu žádost o poskytnutí platby do 15. května příslušného kalendářního roku, a to na formuláři vydaném Fondem pro příslušný kalendářní rok v rámci jednotné žádosti3).

§ 4

Žádost o poskytnutí platby

(1) Žádost o poskytnutí platby (dále jen „žádost“) obsahuje

a) náležitosti stanovené v § 3 odst. 2 zákona o zemědělství,

b) seznam dílů půdních bloků vedených v evidenci využití půdy, na které žadatel požaduje platbu, včetně

1. jejich výměry; jde-li o díl půdního bloku, který se celou výměrou nenachází na území jednoho typu přechodně podporované oblasti, uvedou se v žádosti jednotlivé výměry částí dílu půdního bloku nacházejících se v příslušném typu přechodně podporované oblasti, a

2. zařazení dílu půdního bloku do příslušného typu přechodně podporované oblasti,

c) zákres dílů půdních bloků podle písmene b) v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10000 nebo podrobnějším a

d) prohlášení žadatele o tom, že se zavazuje dodržovat pravidla podmíněnosti uvedená v přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů, po celý kalendářní rok na veškeré jím obhospodařované zemědělské půdě.

(2) Minimální výměra, na kterou lze podat žádost, činí 1 ha zemědělské půdy podle § 5 odst. 3. V případě, že se zemědělská půda obsažená v žádosti žadatele nachází ve více než jednom typu přechodně podporované oblasti podle § 2 odst. 1, vztahuje se minimální výměra k součtu jednotlivých typů přechodně podporovaných oblastí.

(3) Je-li žádost doručena po lhůtě uvedené v § 3 odst. 3, Fond platbu za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie4) sníží nebo žádost zamítne.

(4) Žádost může podat žadatel, kterému byla přiznána platba podle nařízení vlády č. 72/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, nebo kterému byla přiznána platba podle tohoto nařízení.

§ 5

Platba

(1) Platba je poskytována Fondem na díl půdního bloku vedený v evidenci využití půdy, který se nachází v přechodně podporované oblasti.

(2) Fond platbu za příslušný kalendářní rok vypočte jako součin žadatelem obhospodařované výměry zemědělské půdy podle odstavce 3 v daném typu přechodně podporované oblasti a sazby uvedené v odstavci 4. Při výpočtu výše platby se zohlední pouze díl půdního bloku uvedený v žádosti.

(3) Platbu lze poskytnout na zemědělskou půdu, na které je v evidenci využití půdy veden druh zemědělské kultury

a) travní porost; jde-li o zemědělskou půdu, která byla ke dni 30. září 2014 vedena v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury travní porost, nebo

b) trvalý travní porost.

(4) Sazba na 1 ha zemědělské půdy uvedené v odstavci 3 činí

a) v roce 2018

1. 70 EUR v oblasti typu XOA,

2. 56 EUR v oblasti typu XOB,

b) v roce 2019

1. 47 EUR v oblasti typu XOA,

2. 38 EUR v oblasti typu XOB,

c) v roce 2020

1. 25 EUR v oblasti typu XOA,

2. 25 EUR v oblasti typu XOB.

(5) Fond poskytne platbu v měně České republiky; sazba platby podle odstavce 4 se přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v posledním Úředním věstníku Evropské unie ke dni 31. prosince kalendářního roku předcházejícímu roku, za který se platba poskytuje. Není-li k tomuto datu směnný kurz stanoven, použije se nejbližší předcházející.

(6) Jestliže se díl půdního bloku nachází jen zčásti na katastrálním území uvedeném v příloze č. 1 k tomuto nařízení, platba se poskytne na tuto část dílu půdního bloku.

(7) Minimální výměra, na kterou lze platbu poskytnout, činí 1 ha zemědělské půdy podle odstavce 3 nacházející se v přechodně podporované oblasti.

(8) Fond platbu vypočtenou podle odstavce 2 upraví tak, že přesahuje-li výměra zemědělské půdy, na kterou lze platbu poskytnout,

a) 300 ha, sníží platbu na přesahující výměru o 10 %,

b) 500 ha, sníží platbu na přesahující výměru o 18 %,

c) 900 ha, sníží platbu na přesahující výměru o 22 %,

d) 1800 ha, sníží platbu na přesahující výměru o 27 %, a

e) 2500 ha, sníží platbu na přesahující výměru o 30 %.

(9) Fond pro účely úpravy výše platby podle odstavce 8 sčítá výměru zemědělské půdy podle § 5 odst. 3 tak, že stanoví výměru přechodně podporované oblasti typu XOA podle § 2 odst. 1 písm. a) a k této výměře připočte výměru přechodně podporované oblasti typu XOB podle § 2 odst. 1 písm. b).

§ 6

Podmínky poskytnutí platby

(1) Fond platbu poskytne v plné výši, jestliže

a) žadatel zemědělsky hospodaří v přechodně podporované oblasti nejméně na 1 ha zemědělské půdy podle § 5 odst. 3,

b) žadatel v kalendářním roce, za který má být platba poskytnuta, dodržuje pravidla podmíněnosti uvedená v přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb.,

c) díl půdního bloku, na který je požadováno poskytnutí platby, je v evidenci využití půdy veden na žadatele minimálně ode dne doručení žádosti Fondu do 30. září příslušného kalendářního roku a zároveň se na tomto dílu půdního bloku nachází po celé uvedené období druh zemědělské kultury podle § 5 odst. 3 a

d) žadatel na výměře zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury travní porost a trvalý travní porost, na kterou je požadováno poskytnutí platby v příslušném kalendářním roce, zajistí zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Fond platbu poskytne, jestliže žadatel v kalendářním roce, za který má být platba poskytnuta, splňuje intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení každý den kontrolního období od 1. června do 30. září příslušného kalendářního roku (dále jen „kontrolní období“), a to nejméně 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy podle § 5 odst. 3.

(3) Intenzita chovu hospodářských zvířat podle odstavce 2 se za každý den kontrolního období vypočte jako podíl počtu žadatelem chovaných hospodářských zvířat přepočteného na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení k příslušnému dni kontrolního období zjištěného z informačního systému ústřední evidence podle plemenářského zákona nebo při kontrole na místě, popřípadě podle odstavce 4 nebo 5, a výměry zemědělské půdy vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury podle § 5 odst. 3 obhospodařované tímto žadatelem k příslušnému dni kontrolního období.

(4) Chová-li žadatel v kontrolním období koně, doručí Fondu do 31. října příslušného kalendářního roku za toto kontrolní období

a) elektronický opis registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému ústřední evidence podle plemenářského zákona a

b) elektronickou deklaraci chovu koní, která je vytvořena na základě údajů z registru koní, a obsahuje údaje o počtu chovaných koní přepočtených na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení a kategorii chovaných koní.

(5) Nedoručí-li žadatel Fondu opis registru koní v hospodářství a deklaraci chovu koní podle odstavce 4, koně se při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat nezohlední, pokud není kontrolou na místě zjištěno jinak.

§ 7

Oznámení o převodu obchodního závodu

(1) Dojde-li po podání žádosti k převodu obchodního závodu podle čl. 8 nařízení Komise (EU) č. 809/2014, doručí nabyvatel oznámení o tomto převodu Fondu na formuláři vydaném Fondem nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo k převodu dílů půdních bloků v evidenci využití půdy na nabyvatele.

(2) Fond nerozhodne o snížení nebo neposkytnutí platby, jestliže dojde k nesplnění podmínky uvedené v § 6 odst. 2, 4 nebo 5, pokud nesplnění této podmínky trvá nejvýše 15 dnů přede dnem nebo po dni, ve kterém byla zemědělská půda převedena v evidenci využití půdy na nabyvatele.

§ 8

Poskytnutí snížené platby

(1) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel intenzitu chovu hospodářských zvířat podle § 6 odst. 2 a Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat v kontrolním období byla vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy podle § 5 odst. 3 obhospodařované žadatelem, sníží platbu o

a) 10 %, nedodržel-li žadatel stanovenou intenzitu chovu jednou,

b) 25 %, nedodržel-li žadatel stanovenou intenzitu chovu dvakrát, nebo

c) 50 %, nedodržel-li žadatel stanovenou intenzitu chovu třikrát.

(2) Zjistí-li Fond, že žadatel v rámci jednotné žádosti3) neuvedl veškerou plochu v souladu s čl. 72 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou v žádosti a souhrnem celkové plochy uvedené v žádosti a v žádosti nevykázané je

a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 1 %5),

b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 2 %5), nebo

c) vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 3 %5).

§ 9

Neposkytnutí platby

(1) Fond platbu neposkytne, zjistí-li, že žadatel

a) nesplnil podmínku uvedenou v § 6 odst. 2 a Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat činila alespoň jednou v kontrolním období méně než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhy zemědělské kultury podle § 5 odst. 3, nebo

b) nejméně čtyřikrát nedodržel intenzitu chovu hospodářských zvířat v rozsahu stanoveném v § 6 odst. 2 a Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat v kontrolním období byla vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhy zemědělské kultury podle § 5 odst. 3.

(2) Fond dále platbu neposkytne na výměru nabytou podle § 7, pokud nabyvatel Fondu nedoručí oznámení o převodu obchodního závodu na Fondem vydaném formuláři, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo k převodu dílů půdních bloků v evidenci využití půdy.

(3) Fond platbu na příslušnou část dílu půdního bloku neposkytne, zjistí-li, že na ní byl uplatněn postup podle § 3g odst. 4 zákona o zemědělství.

§ 10

Vrácení platby

Fond rozhodne o vrácení platby nebo její části za příslušný kalendářní rok, zjistí-li, že žadatel, jemuž byla platba poskytnuta, nesplňoval podmínky pro její poskytnutí.

§ 11

Společné ustanovení

Jestliže nebyly dodrženy podmínky stanovené tímto nařízením v důsledku zásahu vyšší moci6), ustanovení o snížení, neposkytnutí nebo vrácení platby podle § 8 až 10 se nepoužijí.

§ 12

Údaje rozhodné pro vymezení přechodně podporované oblasti

Údaji rozhodnými pro členění přechodně podporované oblasti jsou hranice katastrálních území platné k 31. prosinci 2012.

§ 13

Zaokrouhlování

Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematické zaokrouhlování na 2 desetinná místa.

§ 14

Posuzování zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury travní porost při změně hranic dílu půdního bloku

Za zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury travní porost podle § 5 odst. 3 písm. a) se považuje díl půdního bloku, na kterém byl v evidenci využití půdy veden druh zemědělské kultury travní porost ke dni 30. září 2014 z více než 50 %.

§ 14a

Lhůty pro podání žádostí o poskytnutí platby pro rok 2020

(1) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí platby podle § 3 odst. 3 doručit Fondu do 15. června 2020.

(2) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí platby doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, použije se § 4 odst. 3 obdobně.

§ 14b

Posuzování splnění podmínky intenzity chovu hospodářských zvířat za rok 2020

V případě žádosti o poskytnutí platby pro rok 2020 se za nesplnění podmínky uvedené v § 6 odst. 2 vedoucí k postupu podle § 8 odst. 1 nebo § 9 odst. 1 nepovažuje, pokud k nesplnění podmínky dojde v období od 1. června do 15. června 2020.


§ 15

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2018.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 64/2020 Sb. Čl. XVIII

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 44/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 44/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 217/2020 Sb. Čl. XXVIII

Řízení o žádostech pro rok 2020 zahájená podle nařízení vlády č. 44/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 44/2018 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Milek v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 44/2018 Sb.

Seznam katastrálních území spadajících do přechodně podporované oblasti podle § 2

KÓD NUTS4NÁZEV OKRESUKÓD OBCENÁZEV OBCEKÓD KUNÁZEV KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍTYP OBLASTI
CZ0201Benešov532690Ctiboř618004CtibořXOB
CZ0201Benešov529648Dolní Kralovice629332Dolní KraloviceXOB
CZ0201Benešov529648Dolní Kralovice629341Libčice u Dolních KralovicXOB
CZ0201Benešov530093Loket786993Bezděkov u Dolních KralovicXOB
CZ0201Benešov530093Loket787019Všebořice u Dolních KralovicXOB
CZ0201Benešov530409Petroupim719706PetroupimXOB
CZ0201Benešov530689Struhařov757055MyslíčXOB
CZ0201Benešov530689Struhařov757063Skalice u BenešovaXOB
CZ0201Benešov530689Struhařov757071Struhařov u BenešovaXOB
CZ0201Benešov530816Trhový Štěpánov624543DalkoviceXOA
CZ0201Benešov571415Xaverov652717XaverovXOB
CZ0202Beroun531456Liteň685232Běleč u LitněXOB
CZ0202Beroun531456Liteň685267LiteňXOB
CZ0202Beroun531855Tmaň767620TmaňXOA
CZ0641Blansko581453Bukovinka616117BukovinkaXOB
CZ0641Blansko582603Vavřinec777251Suchdol v Moravském krasuXOB
CZ0641Blansko582603Vavřinec777269Vavřinec na MoravěXOB
CZ0641Blansko582603Vavřinec777277Veselíce na MoravěXOB
CZ0641Blansko582646Velké Opatovice613029Brťov u Velkých OpatovicXOA
CZ0643Brno-venkov584193Zálesná Zhoř790583Zálesná ZhořXOB
CZ0311České Budějovice535800Libníč683035LibníčXOB
CZ0311České Budějovice545384Žimutice628115TřitimXOA
CZ0321Domažlice553450Blížejov687863Malonice nad ZubřinouXOA
CZ0321Domažlice553671Horšovský Týn747327Borovice u Horšovského TýnaXOA
CZ0321Domažlice566144Kanice662992Kanice u DomažlicXOB
CZ0321Domažlice554073Osvračín716391OsvračínXOB
CZ0321Domažlice554154Puclice736678Doubrava u PuclicXOB
CZ0321Domažlice554154Puclice736686Malý MalahovXOB
CZ0321Domažlice554154Puclice736694PucliceXOB
CZ0321Domažlice554201Semněvice615978Pocinovice u SemněvicXOB
CZ0321Domažlice554201Semněvice747343SemněviceXOB
CZ0321Domažlice554201Semněvice615986Šlovice u BukovceXOB
CZ0321Domažlice554294Staňkov753572Staňkov-městoXOB
CZ0321Domažlice554294Staňkov798711Staňkov-vesXOB
CZ0321Domažlice554294Staňkov675920VránovXOB
CZ0321Domažlice554413Velký Malahov779644JivjanyXOB
CZ0321Domažlice554413Velký Malahov779652OstromečXOB
CZ0321Domažlice554413Velký Malahov779661Velký MalahovXOB
CZ0631Havlíčkův Brod568694Hněvkovice640077Budeč nad ŽelivkouXOB
CZ0631Havlíčkův Brod568694Hněvkovice640085HabrovčiceXOB
CZ0631Havlíčkův Brod568694Hněvkovice640093Hněvkovice u Ledče nad SázavouXOB
CZ0631Havlíčkův Brod568694Hněvkovice640107ChotěměřiceXOB
CZ0631Havlíčkův Brod568694Hněvkovice640115Nová Ves u Dolních KralovicXOB
CZ0631Havlíčkův Brod568694Hněvkovice640131Zahájí u HněvkovicXOB
CZ0631Havlíčkův Brod568902Kožlí672076Bohumilice u KožlíXOB
CZ0631Havlíčkův Brod568902Kožlí672092SechovXOB
CZ0531Chrudim571776Luže601594BěláXOA
CZ0531Chrudim571776Luže630527DolyXOA
CZ0531Chrudim571822Míčov-Sušice693898RudovXOB
CZ0531Chrudim571822Míčov-Sušice693910ZbyslavecXOB
CZ0531Chrudim572454Vápenný Podol776939NerozhoviceXOA
CZ0531Chrudim573876Zderaz719234ZderazXOA
CZ0632Jihlava587389Knínice667137KníniceXOB
CZ0322Klatovy578070Lomec629499Lomec u KlatovXOB
CZ0322Klatovy578070Lomec629502NovákoviceXOB
CZ0205Kutná Hora534307Pertoltice719455Laziště u PertolticXOA
CZ0205Kutná Hora534366Řendějov745120ŘendějovXOB
CZ0205Kutná Hora534293Soběšín716936SoběšínXOB
CZ0205Kutná Hora534561Vlastějovice783331Březina nad SázavouXOB
CZ0205Kutná Hora534561Vlastějovice783358Kounice nad SázavouXOB
CZ0205Kutná Hora534561Vlastějovice783366MilošoviceXOB
CZ0205Kutná Hora534561Vlastějovice783382VlastějoviceXOB
CZ0205Kutná Hora534609Zbizuby791555VraniceXOB
CZ0712Olomouc501646Dolany780987Véska u OlomouceXOA
CZ0712Olomouc552313Domašov u Šternberka630829Domašov u ŠternberkaXOB
CZ0712Olomouc500496Olomouc669288Svatý KopečekXOA
CZ0712Olomouc505218Šumvald613835BřevenecXOA
CZ0805Opava568261Budišovice615552BudišoviceXOB
CZ0805Opava505927Opava724637PodvihovXOA
CZ0805Opava568333Štáblovice763110ŠtábloviceXOB
CZ0806Ostrava-město569500Horní Lhota643297Horní Lhota u OstravyXOB
CZ0314Písek562122Boudy695483BoudyXOB
CZ0314Písek549568Lety680788ŠerkovXOA
CZ0324Plzeň-jih557587Blovice647578Hradišťská LhotkaXOA
CZ0324Plzeň-jih540463Bolkov741884Bolkov u RoupovaXOB
CZ0324Plzeň-jih540293Otěšice716472OtěšiceXOB
CZ0324Plzeň-jih558257Příchovice735965Zálesí u PříchovicXOA
CZ0324Plzeň-jih558346Soběkury751596HorušanyXOA
CZ0324Plzeň-jih558605Ždírec795551SmederovXOB
CZ0324Plzeň-jih558605Ždírec795577Ždírec u BlovicXOB
CZ0325Plzeň-sever566489Brodeslavy671924BrodeslavyXOB
CZ0325Plzeň-sever558699Bučí615145BučíXOB
CZ0325Plzeň-sever566632Černíkovice632970Černíkovice u DřevceXOB
CZ0325Plzeň-sever558745Česká Bříza621251Česká BřízaXOB
CZ0325Plzeň-sever578771Kočín667650Kočín u KralovicXOB
CZ0325Plzeň-sever559067Kožlany632961BučekXOB
CZ0325Plzeň-sever559067Kožlany672068KožlanyXOB
CZ0325Plzeň-sever559172Líšťany685194Luhov u LíšťanXOA
CZ0325Plzeň-sever559334Pernarec719277KrukaniceXOA
CZ0325Plzeň-sever559334Pernarec675717SkupečXOA
CZ0325Plzeň-sever530271Sedlec746762Sedlec u KralovicXOB
CZ0325Plzeň-sever566969Výrov787698Výrov u KralaovicXOB
CZ0209Praha-východ538809Strančice761460Otice u SvojšovicXOB
CZ0209Praha-východ538809Strančice734225Předboř u PrahyXOB
CZ0209Praha-východ538809Strančice756067StrančiceXOB
CZ0209Praha-východ538809Strančice761478SvojšoviceXOB
CZ0209Praha-východ538809Strančice787094VšechromyXOB
CZ0209Praha-východ538833Sulice759431SuliceXOB
CZ0209Praha-východ538892Tehov765309Tehov u ŘíčanXOB
CZ0209Praha-východ539031Všestary787396Všestary u ŘíčanXOB
CZ020APraha-západ599735Březová-Oleško794023Březová u ZvoleXOB
CZ020APraha-západ599735Březová-Oleško794040Oleško u ZvoleXOB
CZ020APraha-západ539660Slapy749605Přestavlky u SlapXOB
CZ020APraha-západ539660Slapy749613Slapy nad VltavouXOB
CZ0714Přerov513199Dolní Újezd753483Skoky u StaměřicXOA
CZ020BPříbram564664Bukovany615838Bukovany u KozárovicXOB
CZ020BPříbram598381Dubenec633364Dubenec u PříbraměXOB
CZ020BPříbram540404Jince603180BěřínXOB
CZ020BPříbram540404Jince660281JinceXOB
CZ020BPříbram540404Jince740047RejkoviceXOB
CZ020BPříbram598461Kňovice667153KňoviceXOB
CZ020BPříbram599204Korkyně669512KorkyněXOB
CZ020BPříbram599204Korkyně676616KřížovXOB
CZ020BPříbram540579Křepenice675938KřepeniceXOB
CZ020BPříbram513521Lešetice680435LešeticeXOB
CZ020BPříbram564222Nestrašovice761320NestrašoviceXOB
CZ020BPříbram540960Ohrazenice709310Ohrazenice u JinecXOB
CZ020BPříbram541010Ouběnice717037Ostrov u OuběnicXOB
CZ020BPříbram541010Ouběnice717045Ouběnice u DobříšeXOB
CZ020BPříbram541133Prosenická Lhota733326Luhy u Prosenické LhotyXOB
CZ020BPříbram541133Prosenická Lhota733342Prosenická LhotaXOB
CZ020BPříbram541273Sádek745839SádekXOA
CZ020CRakovník565202Hracholusky647594Hracholusky nad BerounkouXOA
CZ020CRakovník541834Jesenice653110BedlnoXOB
CZ020CRakovník541834Jesenice653128Chotěšov u RakovníkaXOB
CZ020CRakovník541834Jesenice658693Jesenice u RakovníkaXOB
CZ020CRakovník541834Jesenice658707KosobodyXOB
CZ020CRakovník541834Jesenice795071PodbořánkyXOB
CZ020CRakovník541834Jesenice658715SosenXOB
CZ020CRakovník565369Krakovec672360Krakovec u RakovníkaXOA
CZ020CRakovník542008Lašovice679216LašoviceXOB
CZ020CRakovník544248Pavlíkov718327PavlíkovXOB
CZ020CRakovník544248Pavlíkov748951SkřivanXOB
CZ020CRakovník544248Pavlíkov772453TytryXOB
CZ020CRakovník542415Slabce741914Rousínov u RakovníkaXOB
CZ020CRakovník542415Slabce749117SkupáXOB
CZ020CRakovník542415Slabce760811SvinařovXOB
CZ020CRakovník598496Šípy762601MilíčovXOB
CZ020CRakovník598496Šípy762610ŠípyXOB
CZ0326Rokycany540803Chlum651524Chlum nad BerounkouXOB
CZ0326Rokycany560006Mlečice732958Prašný ÚjezdXOA
CZ0326Rokycany566942Raková739065Raková u RokycanXOB
CZ0326Rokycany566802Terešov766453TerešovXOA
CZ0316Strakonice529982Chlum651494Chlum u BlatnéXOB
CZ0316Strakonice536865Rovná742112Rovná u StrakonicXOB
CZ0316Strakonice536849Řepice742121ŘepiceXOB
CZ0316Strakonice551759Sousedovice752517SousedoviceXOA
CZ0533Svitavy572560Banín600857BanínXOB
CZ0533Svitavy578282Kunčina705641Nová Ves u Moravské TřebovéXOA
CZ0715Šumperk540161Líšnice685127VyšehorkyXOA
CZ0715Šumperk540471Mohelnice745294ŘepováXOA
CZ0715Šumperk540871Rohle702366Nedvězí u ZábřehaXOA
CZ0327Tachov560928Kladruby612669Brod u StříbraXOB
CZ0327Tachov560928Kladruby665355Kladruby u StříbraXOB
CZ0327Tachov560928Kladruby665363Láz u KladrubXOB
CZ0327Tachov560928Kladruby665371MilevoXOB
CZ0327Tachov560928Kladruby665380Pozorka u KladrubXOB
CZ0327Tachov560928Kladruby612677Tuněchody u StříbraXOB
CZ0327Tachov541559Kočov667668KlíčovXOB
CZ0327Tachov541559Kočov667676KočovXOB
CZ0327Tachov541664Záchlumí790290Záchlumí u StříbraXOB
CZ0327Tachov541460Zhoř792896Zhoř u StříbraXOB
CZ0634Třebíč590274Babice600644BolíkoviceXOB
CZ0646Vyškov593486Podivice723827Podivice na MoravěXOB
CZ0646Vyškov593567Ruprechtov743640RuprechtovXOB

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 44/2018 Sb.

Přepočítávací koeficienty hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky

Druh a kategorie hospodářských zvířatKoeficient přepočtu na velké dobytčí jednotky (VDJ)
Skot ve věku nad 2 roky1,00
Skot ve věku nad 6 měsíců do 2 let včetně0,60
Skot ve věku do 6 měsíců včetně0,40
Ovce ve věku nad 1 rok0,15
Kozy ve věku nad 1 rok0,15
Koně ve věku nad 6 měsíců1,00
Koně ve věku do 6 měsíců včetně0,40

Pozn.: 1 rokem se rozumí 365 dní, 1 měsícem se rozumí 30 dní. U skotu a koní ve věku do 6 měsíců včetně se počítá stáří ode dne následujícího po dni narození.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 641/2014 ze dne 16. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost, v platném znění.

2) Čl. 31 odst. 5 nařízení (EU) č. 1305/2013.

3) Čl. 72 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.
Čl. 11 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
Čl. 13 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014.

4) Čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

5) Čl. 16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

6) Čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
Čl. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

Souvislosti

Provádí předpis
256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
252/1997 Sb. Zákon o zemědělství
Přechodná ustanovení zavedena předpisy (uvedena na konci textu)
55/2021 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a další související nařízení vlády
217/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020
64/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
Je měněn
55/2021 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a další související nařízení vlády
217/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020
64/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
57/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními
Je odkazován z
55/2021 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a další související nařízení vlády
217/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020
64/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
57/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními
44/2018 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními
Odkazuje na
55/2021 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a další související nařízení vlády
217/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020
64/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
44/2018 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními
48/2017 Sb. Nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
72/2015 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními
50/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády
256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
252/1997 Sb. Zákon o zemědělství

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
5. 01.03.2021 55/2021 Sb. Aktuální znění (exportováno 08.03.2021 04:18)
4. 01.05.2020 - 28.02.2021 217/2020 Sb.
3. 15.03.2020 - 30.04.2020 64/2020 Sb.
2. 01.03.2019 - 14.03.2020 57/2019 Sb.
1. 01.04.2018 - 28.02.2019
0. 23.03.2018 Vyhlášené znění