Nařízení vlády č. 323/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-323
Částka 157/2018
Platnost od 20.12.2018
Účinnost od 01.01.2019
Aktuální znění 01.01.2019

323

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. prosince 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

Vláda nařizuje podle § 70 odst. 2 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon:


Čl. I

Nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky, se mění takto:

1. V příloze č. 1 části I bodě 16 větě první se za slovo „podpoložky“ vkládají slova „kombinované nomenklatury“.

2. V příloze č. 1 části I bodě 20 se věta poslední nahrazuje větou „Pro přepočet cizí měny na koruny české se použije kurz, který zpravodajská jednotka používá v případě pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie nebo dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie pro přepočet ve vztahu k povinnosti přiznat daň z přidané hodnoty nebo přiznat uskutečnění plnění podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.“.

3. V příloze č. 1 části II Poznámkách ke kódům 11 až 19 písm. A) se slova „a k protiplnění dochází až následně“ nahrazují slovy „a osobami k této dani neregistrovanými“.

4. V příloze č. 1 části II Poznámce ke kódům 94 až 99 se slovo „Poznámka“ nahrazuje slovem „Poznámky“, dosavadní text se označuje jako písmeno A) a doplňuje se písmeno B), které zní:

B) Pokud je zboží v průběhu dočasného přijetí nebo odeslání za účelem pronájmu zboží bez změny vlastníka na dobu kratší než 2 roky zakoupeno nebo prodáno, stane se předmětem vykazování ke dni změny vlastnického práva.“.

5. V příloze č. 1 části IV bodě 1 se věta poslední nahrazuje větou „Pro přepočet cizí měny na koruny české se použije kurz, který zpravodajská jednotka používá v případě pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie nebo dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie pro přepočet ve vztahu k povinnosti přiznat daň z přidané hodnoty nebo přiznat uskutečnění plnění podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.“.

6. V příloze č. 1 části IV se bod 13 zrušuje.

7. V příloze č. 3 bodě 1 se částka „8000000 Kč“ nahrazuje částkou „12000000 Kč“.

8. V příloze č. 3 bodě 2 se věta poslední nahrazuje větou „Pro přepočet cizí měny na koruny české se použije kurz, který zpravodajská jednotka používá v případě pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie nebo dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie pro přepočet ve vztahu k povinnosti přiznat daň z přidané hodnoty nebo přiznat uskutečnění plnění podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.“.

9. V příloze č. 4 se na konci textu bodu 1 doplňují slova „ , popřípadě pouze v řádku, v němž je doplněný nebo opravený údaj uveden.“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Souvislosti

Mění
244/2016 Sb. Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
Odkazuje na
244/2016 Sb. Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
242/2016 Sb. Celní zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2019 Aktuální znění (exportováno 24.10.2020 00:08)
0. 20.12.2018 Vyhlášené znění