Vyhláška č. 297/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 390/2015 Sb., o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-297
Částka 148/2018
Platnost od 20.12.2018
Účinnost od 01.01.2019
Aktuální znění 01.01.2019

297

VYHLÁŠKA

ze dne 11. prosince 2018,

kterou se mění vyhláška č. 390/2015 Sb., o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 53 odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:


Čl. I

Ve vyhlášce č. 390/2015 Sb., o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba, § 2 včetně nadpisu zní:

㤠2

Způsob určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba

Hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba je činnost zemědělského podnikatele, který je evidován v evidenci zemědělského podnikatele podle § 2f zákona o zemědělství, pokud se v součtu za poslední uzavřené účetní období jeho výnosy ze zemědělské výroby podílí na celkových výnosech z podnikání více než 50 % a tato skutečnost je prokázána zprávou auditora. Zprávu auditora za předchozí kalendářní rok předloží zemědělský podnikatel Ministerstvu zemědělství každoročně do 30. června.“.

Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.


Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.

Souvislosti

Mění
390/2015 Sb. Vyhláška o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba
Odkazuje na
390/2015 Sb. Vyhláška o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba
165/2012 Sb. Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
252/1997 Sb. Zákon o zemědělství

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2019 Aktuální znění (exportováno 21.09.2019 05:27)
0. 20.12.2018 Vyhlášené znění