Zákon č. 285/2018 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 173/2018 Sb., a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-285
Částka 143/2018
Platnost od 13.12.2018
Účinnost od 01.01.2019
Aktuální znění 01.01.2019

285

ZÁKON

ze dne 15. listopadu 2018,

kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 173/2018 Sb., a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Čl. I

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 173/2018 Sb., se mění takto:

1. Nadpis § 91 zní:

„Ukládání pokuty příkazem na místě“.

2. V § 91 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Správní orgán může příkazem na místě uložit pouze pokutu, pokud nestačí domluva a obviněný nebo osoba jednající za obviněného, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, souhlasí se zjištěným stavem věci, s právní kvalifikací skutku, s uložením pokuty a její výší a s vydáním příkazového bloku.“.

3. V § 91 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Napomenutí nebo pokutu“ nahrazují slovem „Pokutu“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o silničním provozu

Čl. II

V § 125c odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb. a zákona č. 193/2018 Sb., v úvodní části ustanovení se slova „se uloží pokuta“ nahrazují slovy „lze uložit pokutu“.


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.


Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.

Souvislosti

Mění
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
Odkazuje na
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2019 Aktuální znění (exportováno 22.02.2020 08:54)
0. 13.12.2018 Vyhlášené znění