Nařízení vlády č. 241/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-241
Částka 121/2018
Platnost od 25.10.2018
Účinnost od 09.11.2018
Aktuální znění 09.11.2018

241

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. října 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.

Vláda nařizuje podle § 108 odst. 3 a k provedení § 34 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 267/2015 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 2 se v textu pod tabulkou ve větě čtvrté slova „a v ochranném pásmu drah“ nahrazují slovy „v ochranném pásmu drah a pro hluk z tramvajových a trolejbusových drah“.

2. V příloze č. 3 části A se v textu pod tabulkou č. 1 v bodě 2 za slovo „drahách,“ vkládají slova „není-li dále uvedeno jinak, na“.

3. V příloze č. 3 části A se v textu pod tabulkou č. 1 na konci bodu 3 doplňuje věta „Použije se pro hluk z dopravy na tramvajových a trolejbusových drahách vedených po silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy.“.

4. V příloze č. 3 části A v tabulce č. 2 v prvním řádku tabulky se slovo „železniční“ zrušuje.

5. V příloze č. 3 části A v tabulce č. 2 v druhém řádku tabulky se za slova „komunikace I. a II. tř.“ vkládají slova „a tramvajové a trolejbusové dráhy vedené po silnicích I. a II. tř. a místních komunikacích I. a II. tř.“.

6. V příloze č. 3 části A v tabulce č. 2 ve třetím řádku tabulky se slova „a účelové komunikace“ nahrazují slovy „ , účelové komunikace a tramvajové a trolejbusové dráhy vedené po silnicích III. tř. a místních komunikacích III. tř.“.

7. V příloze č. 3 části A v tabulce č. 2 ve čtvrtém řádku tabulky se slova „Železniční dráhy v ochranném pásmu dráhy“ nahrazují slovy „Železniční, speciální a tramvajové dráhy v ochranném pásmu dráhy“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.

Souvislosti

Mění
272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Je odkazován z
30/2019 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Odkazuje na
272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 09.11.2018 Aktuální znění (exportováno 28.02.2020 17:21)
0. 25.10.2018 Vyhlášené znění