Vyhláška č. 240/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 454/2002 Sb., kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání, ve znění vyhlášky č. 413/2009 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-240
Částka 120/2018
Platnost od 25.10.2018
Účinnost od 01.11.2018
Aktuální znění 01.11.2018

240

VYHLÁŠKA

ze dne 18. října 2018,

kterou se mění vyhláška č. 454/2002 Sb., kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání, ve znění vyhlášky č. 413/2009 Sb.

Ministerstvo obrany stanoví podle § 4 odst. 6 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 454/2002 Sb., kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání, ve znění vyhlášky č. 413/2009 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

1) § 41 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky).“.

2. V § 1 odst. 1 písmeno g) zní:

g) 3 barevné fotografie o rozměru 35 mm x 45 mm, postavené na kratší stranu, odpovídající podobě uchazeče v době podání žádosti o povolání do služebního poměru, zobrazující jeho hlavu a horní část ramen v předním čelném pohledu, bez brýlí a bez pokrývky hlavy, ledaže je to odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; v takovém případě nesmí brýle uchazeče na fotografii zakrývat oči a vytvářet odlesky a pokrývka nesmí na obličeji vytvářet stíny; uchazeč na fotografii musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy,“.

3. Poznámky pod čarou č. 3 až 5 znějí:

3) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

4) Vyhláška č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

5) Vyhláška č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby.“.

4. Příloha zní:

„Příloha k vyhlášce č. 454/2002 Sb.

VZOR - OSOBNÍ DOTAZNÍK

VZOR - OSOBNÍ DOTAZNÍK“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2018.


Ministr obrany:

Mgr. Metnar v. r.

Souvislosti

Mění
454/2002 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání
Odkazuje na
357/2016 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby
186/2013 Sb. Zákon o státním občanství České republiky
217/2010 Sb. Vyhláška o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání
412/2005 Sb. Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
454/2002 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání
221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.11.2018 Aktuální znění (exportováno 28.02.2020 16:24)
0. 25.10.2018 Vyhlášené znění