Vyhláška č. 210/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-210
Částka 105/2018
Platnost od 27.09.2018
Účinnost od 01.04.2019
Vyhlášené znění 27.09.2018

210

VYHLÁŠKA

ze dne 14. září 2018,

kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 17 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 229/2014 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů, se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se za slovo „zajistit“ vkládá slovo „celoročně“, slova „ , a to minimálně v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku“ se zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „V období od 1. listopadu do 31. března následujícího kalendářního roku může obec přizpůsobit nastavení četnosti svozu klimatickým podmínkám a množství produkovaných biologických odpadů.“.

2. V § 2 odst. 2 se slova „Tato povinnost“ nahrazují slovy „Povinnost podle odstavce 1“.

3. V § 2 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) Obec je povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků. Jedlé oleje a tuky nesmí být soustřeďovány společně s jinými biologicky rozložitelnými odpady. Povinnost podle tohoto odstavce nelze splnit postupem podle odstavce 6.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2019, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 3, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.


Ministr:

Mgr. Brabec v. r.

Souvislosti

Mění
321/2014 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
Odkazuje na
321/2014 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
185/2001 Sb. Zákon o odpadech

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.01.2020 Aktuální znění (exportováno 21.02.2020 20:48)
1. 01.04.2019 - 31.12.2019
0. 27.09.2018 Dělená účinnost Vyhlášené znění