Vyhláška č. 208/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-208
Částka 105/2018
Platnost od 27.09.2018
Účinnost od 01.10.2018
Aktuální znění 01.10.2018

208

VYHLÁŠKA

ze dne 20. září 2018,

kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 193/2018 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 367/2001 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 490/2005 Sb., vyhlášky č. 527/2006 Sb., vyhlášky č. 317/2011 Sb., vyhlášky č. 288/2012 Sb., vyhlášky č. 26/2014 Sb., vyhlášky č. 9/2015 Sb. a vyhlášky č. 338/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 51b odst. 1 se písmeno o) zrušuje.

Dosavadní písmena p) a q) se označují jako písmena o) a p).

2. V § 51c odst. 1 se písmeno k) zrušuje.

Dosavadní písmeno l) se označuje jako písmeno k).

3. V § 51d odst. 1 se text „l)“ nahrazuje textem „k)“.

4. Za § 51d se vkládá nový § 51e, který včetně nadpisu zní:

„Sypký materiál

(K § 43 odst. 7 zákona)

§ 51e

Za sypký materiál lze považovat seskupení oddělitelných pevných, volně ložených zrn, která se mohou při přepravě vlivem působení setrvačných sil a vibrací volně pohybovat v ložném prostoru vozidla.“.

5. V příloze č. 10 bodě 1 se slova „Způsob úhrady nákladů spojených s nízkorychlostním kontrolním vážením .............. “ zrušují.

6. V příloze č. 10 bodě 2 se slova „Způsob úhrady nákladů spojených s vysokorychlostním kontrolním vážením ............... “ zrušují.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2018.


Ministr:

Ing. Ťok v. r.

Souvislosti

Mění
104/1997 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
Odkazuje na
104/1997 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.10.2018 Aktuální znění (exportováno 27.10.2020 13:45)
0. 27.09.2018 Vyhlášené znění