Vyhláška č. 161/2018 Sb.Vyhláška o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-161
Částka 83/2018
Platnost od 09.08.2018
Účinnost od 01.09.2018
Vyhlášené znění 09.08.2018

161

VYHLÁŠKA

ze dne 31. července 2018

o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 161c odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 101/2017 Sb.:


§ 1

Rozsah předávaných údajů

(1) Právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře nebo školní družiny zřizovaná krajem, obcí nebo svazkem obcí (dále jen „právnická osoba“) předává zvlášť pro každý druh školy a školní družinu předpokládané změny v počtu hodin přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků zajišťujících vzdělávání v rozsahu Rámcového vzdělávacího programu a pedagogických pracovníků školní družiny vzhledem ke stavu k 30. září minulého kalendářního roku, jejichž mzdové nároky jsou financovány podle § 161c odst. 3 školského zákona, v členění podle skupin profesí.

(2) Údaje podle odstavce 1 předloží právnická osoba podle očekávaných změn v organizaci vzdělávání a poskytování školských služeb v následujícím školním roce zejména vzhledem k výsledkům zápisu k předškolnímu vzdělávání, zápisu k základnímu vzdělávání a přijímacího řízení, případně i ke změnám ve školském rejstříku.

§ 2

Způsob a termíny předkládání údajů

(1) Právnická osoba předává údaje elektronicky do databáze spravované ministerstvem na formuláři, jehož vzor ministerstvo zveřejní nejpozději do 28. února daného kalendářního roku na svých internetových stránkách. Do této databáze mají v rozsahu nezbytném pro plnění jejich úkolů přístup také krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

(2) Právnická osoba předává údaje v období od 31. května nejpozději do 10. června daného kalendářního roku k rozhodnému dni 30. září daného kalendářního roku. Připadne-li poslední den pro předání údajů na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem pro předání údajů nebližší příští pracovní den.

(3) K předávaným údajům uvede právnická osoba své identifikační číslo, telefonické spojení a adresu elektronické pošty, druh školy nebo údaj o tom, že se jedná o školní družinu, a jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, která údaje připravila.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2018.


Ministr:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
561/2004 Sb. Školský zákon
Odkazuje na
561/2004 Sb. Školský zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.09.2018 Aktuální znění (exportováno 16.06.2021 20:32)
0. 09.08.2018 Vyhlášené znění