Vyhláška č. 155/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-155
Částka 81/2018
Platnost od 09.08.2018
Účinnost od 01.09.2018
Aktuální znění 01.09.2018

155

VYHLÁŠKA

ze dne 31. července 2018,

kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo obrany stanoví podle § 166 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:


Čl. I

Vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění vyhlášky č. 198/2010 Sb. a vyhlášky č. 165/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

2. V § 2 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

(2) V případech stanovených v § 3 odst. 3 písm. b) a c) a § 4 odst. 2 hradí Ministerstvo obrany stravování žáka v plné výši finanční hodnoty stravní dávky.

(3) Žákovi, který podíl na úhradě stravování podle odstavce 1 neuhradí, se stravování neposkytne.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.

3. V § 3 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:

(3) Stravování se žákovi neposkytuje v době jeho nepřítomnosti na vyučování v objektech školy nebo v objektech školského zařízení, s výjimkou doby, po kterou

a) žák koná praktické vyučování, na které byl vyslán školou v rámci svého vzdělávání,

b) se žák účastní akcí, při kterých je mu poskytována přeprava nebo náhrada jízdních výdajů podle § 15, nebo

c) je žákovi poskytována zdravotní péče11) v lůžkové části posádkového zdravotnického zařízení vojenského poskytovatele zdravotních služeb.

11) § 6 odst. 1 vyhlášky č. 156/2015 Sb., o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli, oborech ambulantní péče, u kterých voják z povolání může uplatnit svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb, a podmínkách organizace plnění úkolů vojenských fakultních nemocnic (o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli).“.

4. Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.

5. V § 4 odst. 2 se slovo „útvaru,“ nahrazuje slovy „útvaru nebo“ a slova „nebo vojenského záchranného útvaru“ se zrušují.

6. V § 4 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 12 zní:

(4) Pokud žák koná praktické vyučování u vojenského útvaru, poskytují se mu ke stravní dávce stanovené v odstavci 3 podle náročnosti vykonávaného praktického vyučování rovněž přídavky potravin B až F podle právního předpisu upravujícího způsob zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a zabezpečování ubytování vojáků z povolání12); podmínky pro poskytování přídavků potravin B až F stanovené právním předpisem podle části věty před středníkem se pro žáka použijí přiměřeně.

12) Vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů.“.

7. V § 5 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Žákovi, který uhradil podíl na stravování podle § 2 odst. 1, se náhrada v penězích vyplácí za jednotlivá jídla, která měla být vydána, ve výši 60 % finanční hodnoty stravní dávky pro žáka podle § 6 odst. 1; současně s náhradou v penězích se žákovi vrátí rovněž jím uhrazený podíl na úhradě stravování.“.

8. V § 5 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Žákovi, kterému vznikl nárok na poskytnutí stravování podle § 2 odst. 2, avšak nebylo možné mu vydat jednotlivá jídla, se vyplatí náhrada v penězích ve výši 100 % finanční hodnoty stravní dávky pro žáka podle § 6 odst. 1.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

9. V § 11 větě první se za text „písm.“ vkládají slova „b) a“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2018.


Ministr obrany:

Mgr. Metnar v. r.

Souvislosti

Mění
105/2008 Sb. Vyhláška o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol
Odkazuje na
156/2015 Sb. Vyhláška o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli
105/2008 Sb. Vyhláška o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol
266/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání
221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.09.2018 Aktuální znění (exportováno 10.07.2020 05:35)
0. 09.08.2018 Vyhlášené znění