Vyhláška č. 14/2018 Sb.Vyhláška o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-14
Částka 10/2018
Platnost od 29.01.2018
Účinnost od 01.02.2018
Vyhlášené znění 29.01.2018

14

VYHLÁŠKA

ze dne 24. ledna 2018

o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování

Česká národní banka stanoví podle § 263 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, k provedení § 118 odst. 4, § 119 odst. 4 a § 122 odst. 5 tohoto zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje

a) podrobnosti náležitostí žádosti o udělení povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování, její formáty a další technické náležitosti,

b) podrobnosti náležitostí oznámení o změnách údajů uvedených v žádosti o povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování, včetně příloh, na jejichž základě bylo povolení uděleno, jeho formáty a další technické náležitosti a

c) rozsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací provozovatelem platebního systému s neodvolatelností zúčtování České národní bance.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) dokladem o bezúhonnosti vydaným cizím státem doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců, vydaný cizím státem,

1. jehož je fyzická osoba státním občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců, nebo

2. v němž má nebo v posledních 3 letech měla právnická osoba sídlo, jakož i cizím státem, ve kterém právnická osoba má nebo v posledních 3 letech měla pobočku, pokud právní řád tohoto státu upravuje trestní odpovědnost právnických osob,

b) doklady k posouzení důvěryhodnosti doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem, prohlášení o plné svéprávnosti fyzické osoby, prohlášení obsahující údaje nezbytné k opatření výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzické osoby a údaje a doklady o dosavadní činnosti osoby za období posledních 10 let, zejména o

1. uložení správního trestu v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce nebo podnikatelskou činností,

2. prohlášení o úpadku nebo o tom, že úpadek byl zamítnut pro nedostatek majetku,

3. pozastavení nebo odnětí povolení k podnikatelské nebo jiné činnosti,

4. odmítnutí souhlasu soudu nebo správního orgánu s volbou osoby do funkce ve volených orgánech nebo do funkce, do kterých byla osoba jmenována nebo jinak povolána, nebo s nabytím kvalifikované účasti nebo k ovládnutí osoby, jestliže byl takový souhlas vyžadován,

5. vyloučení z profesní komory, spolku nebo asociace sdružujících osoby působící na finančním trhu,

c) regulovanou institucí banka, spořitelní a úvěrní družstvo, obchodník s cennými papíry, pojišťovna, zajišťovna, platební instituce, instituce elektronických peněz, správce informací o platebním účtu nebo jiná osoba vykonávající činnost na finančním trhu, nad níž je vykonáván dohled ve státě jejího sídla,

d) finančními výkazy

1. výroční zprávy a účetní závěrky za poslední 3 účetní období nebo za období, po které žadatel vykonává podnikatelskou činnost, jestliže je toto období kratší než 3 účetní období; v případě, že je žadatel součástí konsolidačního celku, též konsolidované výroční zprávy a účetní závěrky za stejné období; má-li být podle zákona upravujícího účetnictví účetní závěrka ověřena auditorem, rozumí se tím takto ověřená účetní závěrka, 2. doklady o příjmech za poslední 3 roky, majetku a dluzích, pokud se jedná o fyzickou osobu,

e) informačním systémem funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost; každý informační systém zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo možné jejich zpracování a zpřístupnění, provozní údaje a dále nástroje umožňující výkon informačních činností,

f) obchodním plánem skutečně zamýšlený a reálnými ekonomickými propočty podložený plán na první 3 roky činnosti, v rozsahu údajů účetní závěrky podle zákona upravujícího účetnictví, spolu s komentářem k jeho jednotlivým položkám, který vždy obsahuje základní východiska, na nichž je obchodní plán postaven, a odůvodnění provázanosti kvantitativních údajů plánu a reálnosti plánovaných výsledků činnosti,

g) strategickým záměrem záměr, který obsahuje

1. období, po které má být držena kvalifikovaná účast nebo po které má být platební systém s neodvolatelností zúčtování ovládán,

2. předpokládané změny výše kvalifikované účasti v krátkodobém a dlouhodobém výhledu,

3. předpokládanou míru zapojení do řízení platebního systému s neodvolatelností zúčtování,

4. podpory platebního systému s neodvolatelností zúčtování vlastními zdroji, pokud to bude potřebné k rozvoji činností nebo pro řešení zhoršené finanční situace,

5. předpokládané změny v činnosti platebního systému s neodvolatelností zúčtování způsobu financování dalšího rozvoje, politice vyplácení podílů na zisku, pravidlech přístupu k rizikům, obsazení vedoucích osob, strategickém rozvoji a způsobu rozdělování fondů a politiky úhrady ztrát, pokud kvalifikovaná účast přesahuje 20% podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech,

h) údaji o osobě

1. u právnické osoby obchodní firma, nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

2. u fyzické osoby jméno a příjmení, rodné číslo, nebo, nebylo-li přiděleno rodné číslo, datum narození, adresa bydliště ve tvaru ulice, číslo popisné, obec, část obce, poštovní směrovací číslo a stát; u podnikatele zapsaného do obchodního rejstříku také obchodní firma, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

i) údaji o osobách s úzkým propojením

1. údaje o osobě za každou osobu s úzkým propojením; je-li osoba s úzkým propojením zahraniční osobou se sídlem v jiném členském státě, též uvedení, zda se jedná o osobu, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu působit jako regulovaná instituce, nebo zda se jedná o ovládající osobu takové osoby,

2. popis struktury skupiny a způsobu propojení s grafickým znázorněním vztahů mezi jednotlivými úzce propojenými osobami s uvedením předmětu jejich činnosti,

3. je-li osobou s úzkým propojením osoba se sídlem ve státě, který není členským státem, též analýza obsahující porovnání příslušných právních předpisů k prokázání, zda právní předpisy tohoto státu a způsob jejich uplatňování včetně jejich vymahatelnosti nebrání účinnému výkonu dohledu nad žadatelem,

j) údaji o odborné praxi

1. informace o druhu odborné praxe,

2. uvedení údajů o osobě, u níž je nebo byla odborná praxe vykonávána,

3. označení pracovního zařazení a v případě významu praxe pro činnost platebního systému s neodvolatelností zúčtování také popis vykonávané činnosti včetně rozsahu pravomocí a odpovědností spojených s touto činností a počtu řízených osob,

4. vymezení doby, po kterou byla činnost podle bodu 3 vykonávána, a

5. souhlas s výkonem pracovního zařazení vyžadovaný jinými právními předpisy, pokud byl takový souhlas třeba,

k) údaji o vzdělání

1. název a druh nebo typ vzdělávací instituce, studijní program, zaměření studijního programu, doba trvání studijního programu, způsob a datum ukončení studia, případné získané akademické tituly,

2. přehled kurzů, stáží a studijních pobytů s významem pro činnost platebního systému s neodvolatelností zúčtování s uvedením roku jejich absolvování, zaměření, délky trvání a případně získaných akademických titulů.

Podrobnosti náležitostí žádosti o povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování

§ 3

(1) Podrobnostmi náležitostí žádosti o povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování podle zákona o platebním styku jsou informace o žadateli a informace související s činností provozovatele platebního systému s neodvolatelností zúčtování a doklady, které tyto informace obsahují.

(2) Informacemi o žadateli a doklady, které tyto informace obsahují, jsou

a) společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy,

b) výše počátečního kapitálu,

c) finanční výkazy, jde-li o již vzniklou právnickou osobu, a

d) seznam návrhů na vyslovení neplatnosti rozhodnutí nejvyššího orgánu žadatele, o kterých nebylo ke dni podání žádosti pravomocně ukončeno soudní řízení, pokud byly takové návrhy podány a pokud jde o návrhy, které by mohly mít podstatný vliv na další fungování žadatele.

(3) Informacemi souvisejícími s činností platebního systému s neodvolatelností zúčtování a doklady, které tyto informace obsahují, jsou

a) obchodní plán,

b) strategie rozvoje činnosti zamýšleného platebního systému s neodvolatelností zúčtování, zejména ve vztahu k navrhovanému obchodnímu plánu a ke střednědobým finančním cílům,

c) popis pravidel přístupu k rizikům, který obsahuje alespoň

1. návrh organizačního uspořádání s vymezením působnosti a rozhodovacích pravomocí, v rámci kterého se současně vymezí funkce, jejichž výkon je neslučitelný, a postupy pro zamezení vzniku možného střetu zájmů,

2. zásady strategického a operativního řízení,

3. zásady systému vnitřní kontroly,

4. popis omezení systémového rizika,

5. popis omezení rizika likvidity,

6. předpokládaný počet zaměstnanců, kteří budou zabezpečovat plánované činnosti platebního systému s neodvolatelností zúčtování, a postupy pro organizační zabezpečení jednotlivých činností včetně určení komunikačních kanálů, kterými budou přijímána oznámení podaná Českou národní bankou podle § 126 odst. 5 zákona o platebním styku,

7. návrh technického zabezpečení jednotlivých činností, včetně vhodného účetního systému a statisticko-evidenčních systémů a bezpečnostních zásad včetně bezpečnostních zásad pro informační systém,

8. kontrolní a bezpečnostní opatření za účelem minimalizace bezpečnostních a provozních rizik včetně zabezpečení a prověření prostředků pro přenos informací, minimalizace rizika poškození dat, rizika podvodů, rizika neautorizovaného přístupu a rizika úniku nebo neoprávněného užití osobních údajů a jiných citlivých informací týkajících se účastníků platebního systému s neodvolatelností zúčtování,

9. analýzu jednotlivých typů krizových situací obsahující postupy pro jejich řešení a zahrnující vymezení odpovědnosti při takové situaci,

d) popis předmětu, rozsahu a způsobu výkonu jiné podnikatelské činnosti, pokud platební systém s neodvolatelností zúčtování vykonává nebo hodlá vykonávat jinou podnikatelskou činnost, než je provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování, předpokládané dopady této podnikatelské činnosti na činnost žadatele, zejména z hlediska věcného, personálního a organizačního zajištění další podnikatelské činnosti, analýza jednotlivých typů krizových situací při provádění jiné podnikatelské činnosti, které mohou mít nepříznivý dopad na řádný provoz platebního systému s neodvolatelností zúčtování, a postupy pro řešení takových situací,

e) pravidla platebního systému s neodvolatelností zúčtování a

f) seznam předpokládaných účastníků platebního systému s neodvolatelností zúčtování, který obsahuje vždy obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby každého účastníka platebního systému s neodvolatelností zúčtování.

(4) Informacemi o vedoucích osobách a osobách navrhovaných do vedení provozovatele platebního systému s neodvolatelností zúčtování a doklady, které tyto informace obsahují, jsou

a) seznam vedoucích osob s uvedením jejich funkce,

b) údaje o osobě za každou vedoucí osobu,

c) údaje o odborné praxi a údaje o vzdělání každé vedoucí osoby, která skutečně řídí činnost v oblasti provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování, a

d) doklady k posouzení důvěryhodnosti pro každou vedoucí osobu.

(5) Informacemi o osobách s kvalifikovanou účastí na žadateli a o osobách s úzkým propojením s žadatelem a doklady, které tyto informace obsahují, jsou

a) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a osob, které jednáním ve shodě s jinou osobou mají kvalifikovanou účast na žadateli, včetně graficky znázorněných vztahů mezi těmito osobami, s údaji o těchto osobách, s uvedením výše podílu na žadateli, nebo uvedení a popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení žadatele, strategický záměr, u osob jednajících ve shodě také skutečnost, na jejímž základě dochází k jednání ve shodě,

b) seznam osob, které jsou členem statutárního orgánu každé osoby podle písmene a),

c) doklady k posouzení důvěryhodnosti pro každou osobu uvedenou v písmenu a) a každou osobu, která je členem statutárního orgánu každé osoby podle písmene a),

d) doklad o oprávnění k podnikání každé osoby podle písmene a), který nesmí být starší 3 měsíců,

e) finanční výkazy každé osoby podle písmene a) a

f) údaje o osobách s úzkým propojením s žadatelem.

(6) Je-li osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli podle odstavce 5 písm. a) osoba, která je regulovanou institucí, žadatel za tuto osobu předkládá

a) doklad podle odstavce 5 písm. d) a

b) originál stanoviska orgánu, který vykonává dohled nad osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli ve státě jejího sídla, o tom, že mu nejsou známy žádné překážky z hlediska důvěryhodnosti této osoby, které by bránily tomu, aby se tato osoba účastnila v České republice na podnikání žadatele.

§ 4

Je-li žadatelem o povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování osoba podle § 118 odst. 2 zákona o platebním styku, součástí žádosti jsou

a) doklad obdobný výpisu z obchodního rejstříku prokazující existenci žadatele, který nesmí být starší 3 měsíců, a určení osoby, která je oprávněna za žadatele jednat, rozsah a způsob tohoto jednání, není-li to zřejmé z předloženého dokladu, a

b) pravidla platebního systému s neodvolatelností zúčtování.

§ 5

Podrobnosti náležitostí oznámení o změně údaje v žádosti o povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování

Podrobností náležitosti oznámení změny údaje uvedené v žádosti o udělení povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování je specifikace údaje, k jehož změně dochází, doplněná podle povahy změny o aktualizované informace a doklady podle § 3 odst. 2 až 6, případně § 4, které jsou změnou dotčeny.

§ 6

Formáty a další technické náležitosti žádostí a oznámení

Žádosti a oznámení podle § 3 až 5 se předkládají v datovém formátu Portable Document Format (přípona pdf) nebo v jiném obdobném formátu.

§ 7

Poskytování informací České národní bance

(1) Provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování poskytuje České národní bance

a) rozvahu provozovatele platebního systému s neodvolatelností zúčtování,

b) výkaz zisku a ztráty provozovatele platebního systému s neodvolatelností zúčtování a oznámení o změně údajů v žádosti o povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování v rozsahu podle § 5.

(2) Provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování poskytuje informace podle odstavce 1 České národní bance za kalendářní rok nejpozději do 30. dubna následujícího roku, a to v písemné podobě.


§ 8

Společná ustanovení

(1) Pokud je žadatel zastoupen, je součástí žádosti listina prokazující oprávnění zástupce zastupovat žadatele.

(2) Pokud povaha věci vylučuje předložení informace nebo dokladu vyžadovaných touto vyhláškou a není-li tato informace z žádosti dostatečně zjevná, uvede žadatel tuto skutečnost v žádosti společně s důvody, pro které nelze informaci nebo doklad předložit, a tyto důvody přiměřeně doloží.

(3) Žadatel nemusí předkládat informace nebo doklady vyžadované touto vyhláškou, jsou-li v aktuální podobě dostupné ve veřejných rejstřících nebo jiných informačních systémech veřejné správy1).

(4) Nevydává-li cizí stát podle § 2 písm. a) doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, považuje se za rovnocenný doklad čestné prohlášení ne starší 3 měsíců učiněné osobou před příslušným soudem, správním úřadem nebo před notářem státu, jehož je osoba státním občanem, nebo ve kterém má sídlo, nebo státu, ve kterém se v posledních 3 letech přede dnem, ke kterému se prokazuje bezúhonnost, osoba zdržovala nepřetržitě po dobu více než 3 měsíce, podle § 2 písm. a) bodů 1 a 2.

§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2018.


Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.

Poznámky pod čarou

1) Například zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Souvislosti

Provádí předpis
370/2017 Sb. Zákon o platebním styku

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.02.2018 Aktuální znění (exportováno 16.06.2021 20:22)
0. 29.01.2018 Vyhlášené znění