Vyhláška č. 109/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-109
Částka 54/2018
Platnost od 15.06.2018
Účinnost od 01.07.2018
Aktuální znění 01.07.2018

109

VYHLÁŠKA

ze dne 11. června 2018,

kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 42 k provedení § 21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:


Čl. I

Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 41/2006 Sb., vyhlášky č. 273/2007 Sb., vyhlášky č. 44/2012 Sb., vyhlášky č. 39/2016 Sb. a vyhlášky č. 173/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písmeno h) zní:

h) při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,“.

2. V příloze v části „Ministerstvo financí“ v oddíle „při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu“ text ve sloupci čtvrtém zní:

„Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

- sestavování rozpočtu a závěrečného účtu,

- zpracování rozpočtu v třídění podle rozpočtové skladby,

- sledování a hodnocení plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle rozpočtové skladby,

- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,

- provádění kontroly vlastního hospodaření, hospodaření organizačních složek a zřízených a založených právnických osob,

- interní audit,

- správa odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně.“.

3. V příloze v části „Ministerstvo financí“ se slova „při správě daní, poplatků a jiných peněžitých plnění do veřejných rozpočtů“ nahrazují slovy „při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění“.

4. V příloze v části „Ministerstvo financí“ se za slova „postup správce daně a práva a povinnosti osob zúčastněných na správě daní při správě daní obecně,“ vkládají slova „s výjimkou správy odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně,“.

5. V příloze v části „Ministerstvo vnitra“ se za slova „zajišťování agendy zvláštních skutečností,“ vkládají slova „včetně ochrany utajovaných informací v rozsahu stupně utajení „Vyhrazené“ v souvislosti s touto agendou,“.

6. V příloze v části „Ministerstvo vnitra“ se slova „nařízení vlády č. 51/2004 Sb., o plánování obrany státu, ve znění pozdějších předpisů.“ nahrazují slovy „nařízení vlády č. 139/2017 Sb., o plánování obrany státu.“.

7. V příloze v části „Ministerstvo vnitra“ se slova „Ochrana utajovaných informací: Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů. - výkon státní správy ve věcech ochrany utajovaných informací v přenesené působnosti územního samosprávného celku.“ zrušují.

8. V příloze v části „Ministerstvo zemědělství“ se za slova „zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů,“ vkládají slova „zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,“.

9. V příloze v části „Ministerstvo zemědělství“ se za slova „ochrana včel při použití přípravků na ochranu rostlin“ doplňuje tečka a slova „- evidence zemědělských podnikatelů podle § 2f a násl. zákona o zemědělství. Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností: - evidence zemědělských podnikatelů podle § 2f a násl. zákona o zemědělství.“ se zrušují.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Zvláštní odborná způsobilost při správě daní, poplatků a jiných peněžitých plnění do veřejných rozpočtů prokázaná podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za zvláštní odbornou způsobilost při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Úředník, který prokázal zvláštní odbornou způsobilost při správě daní, poplatků a jiných peněžitých plnění do veřejných rozpočtů podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném do nabytí účinnosti této vyhlášky, může vykonávat správní činnosti spočívající v ukládání odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně, aniž by prokázal zvláštní odbornou způsobilost při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2018.


Ministr:

Mgr. Metnar v. r.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
512/2002 Sb. Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
Mění
512/2002 Sb. Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
Je odkazován z
512/2002 Sb. Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
Odkazuje na
139/2017 Sb. Nařízení vlády o plánování obrany státu
280/2009 Sb. Daňový řád
522/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných informací
412/2005 Sb. Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
420/2004 Sb. Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
51/2004 Sb. Nařízení vlády o plánování obrany státu
512/2002 Sb. Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
323/2002 Sb. Vyhláška o rozpočtové skladbě
312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole
256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
243/2000 Sb. Zákon o rozpočtovém určení daní
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
131/2000 Sb. Zákon o hlavním městě Praze
129/2000 Sb. Zákon o krajích
128/2000 Sb. Zákon o obcích
63/1998 Sb. Nařízení o nezabavitelných částkách
252/1997 Sb. Zákon o zemědělství
85/1996 Sb. Zákon o advokacii
565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.2018 Aktuální znění (exportováno 15.08.2020 15:50)
0. 15.06.2018 Vyhlášené znění