Vyhláška č. 108/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 38/2016 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-108
Částka 54/2018
Platnost od 15.06.2018
Účinnost od 01.07.2018
Aktuální znění 01.07.2018

108

VYHLÁŠKA

ze dne 11. června 2018,

kterou se mění vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 38/2016 Sb.

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 42 k provedení § 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 250/2014 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 38/2016 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 2 v části „2. pro zvláštní část“ ve sloupci „Správní činnosti“ se slova „při přestupkovém řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku“ nahrazují slovy „při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku“.

2. V příloze č. 2 v části „2. pro zvláštní část“ ve sloupci „Správní činnosti“ se slova „při správě daní a poplatků“ nahrazují slovy „při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění“.

3. V příloze č. 2 v části „2. pro zvláštní část“ ve sloupci „Správní činnosti“ se slova „při prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky“ nahrazují slovy „při prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi“.

4. V příloze č. 2 v části „2. pro zvláštní část“ ve sloupci „Správní činnosti“ se slova „v hospodaření s odpady a nakládání s obaly“ nahrazují slovy „v hospodaření s odpady“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2018.


Ministr:

Mgr. Metnar v. r.

Souvislosti

Mění
304/2012 Sb. Vyhláška o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků
Odkazuje na
304/2012 Sb. Vyhláška o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků
312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.2018 Aktuální znění (exportováno 29.02.2020 06:07)
0. 15.06.2018 Vyhlášené znění