Vyhláška č. 91/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-91
Částka 35/2017
Platnost od 29.03.2017
Účinnost od 13.04.2017
Aktuální znění 13.04.2017

91

VYHLÁŠKA

ze dne 23. března 2017,

kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

Ministerstvo vnitra stanoví v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 92 odst. 1 písm. c) bodu 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb., v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 59 písm. c) bodu 2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 74 písm. d) bodu 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, podle § 70 písm. a) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, a v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 69 písm. b) bodu 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky):


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky č. 152/2000 Sb.

Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb., vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb., vyhlášky č. 442/2009 Sb., vyhlášky č. 233/2012 Sb. a vyhlášky č. 452/2013 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 ve vzoru 3 se slova „jméno, příjmení, věk“ nahrazují slovy „jméno, příjmení, pohlaví, věk“.

2. V příloze č. 1 ve vzoru 3, jde-li o jeho přílohu, se slova „Rodné číslo“ nahrazují slovy „Datum narození“.

3. V příloze č. 1 ve vzoru 7 se slova „Rodné číslo: .....................“ zrušují.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Ve volbách do zastupitelstev krajů vyhlášených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použije vyhláška č. 152/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky č. 233/2000 Sb.

Čl. III

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 80/2002 Sb., vyhlášky č. 188/2002 Sb., vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb., vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb., vyhlášky č. 321/2009 Sb., vyhlášky č. 442/2009 Sb. a vyhlášky č. 452/2013 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 ve vzoru 4 se slova „Jméno, příjmení, věk“ nahrazují slovy „Jméno, příjmení, pohlaví, věk“ a ve vzoru 6 se slova „jméno, příjmení, věk“ nahrazují slovy „jméno, příjmení, pohlaví, věk“.

2. V příloze č. 1 ve vzoru 4, jde-li o jeho přílohu, a vzoru 6, jde-li o jeho přílohu č. 2, se slova „rodné číslo“ nahrazují slovy „datum narození“.

3. V příloze č. 1 ve vzoru 10 a vzoru 11 se slova „Rodné číslo: .....................“ zrušují.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Ve volbách do Poslanecké sněmovny a ve volbách do Senátu vyhlášených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použije vyhláška č. 233/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

ČÁST TŘETÍ

Změna vyhlášky č. 59/2002 Sb.

Čl. V

V příloze č. 1 k vyhlášce Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 565/2002 Sb., ve vzoru 6 se slova „jméno, příjmení, věk“ nahrazují slovy „jméno, příjmení, pohlaví, věk“.

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Ve volbách do zastupitelstev obcí vyhlášených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použije vyhláška č. 59/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna vyhlášky č. 409/2003 Sb.

Čl. VII

Vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb., vyhlášky č. 442/2009 Sb., vyhlášky č. 452/2013 Sb. a vyhlášky č. 63/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se slova „uvedené v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu3)“ zrušují.

2. V příloze č. 1 ve vzoru 2 se slova „a zápis v evidenci obyvatel“ zrušují.

Čl. VIII

Přechodné ustanovení

Ve volbách do Evropského parlamentu vyhlášených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použije vyhláška č. 409/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

ČÁST PÁTÁ

Změna vyhlášky č. 294/2012 Sb.

Čl. IX

Vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění vyhlášky č. 452/2013 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 se slova

„Jméno, příjmení a datum narození členů volebního výboru s uvedením adresy místa jejich trvalého pobytu, popřípadě adresy pro doručování nebo adresy elektronické pošty a podpis.
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
Jméno, příjmení, datum narozeníčlen volebního výboru, adresa místa trvalého pobytu, popřípadě adresa pro doručování, adresa elektronické poštypodpis“

nahrazují slovy

„Datum, kdy poprvé bylo možné petici podepsat, jde-li o kandidátní listinu podávanou navrhujícím občanem.
.....................................................................................................................................................................................................................“.

2. V příloze č. 1 se slova „Potvrzení o zřízení volebního účtu“ zrušují.

3. V příloze č. 1 se slova „ , k volebnímu výboru a jeho členům“ zrušují.

4. V příloze č. 1 se slova

Příloha ke kandidátní listině“.

nahrazují slovy

Příloha ke kandidátní listině“.

Čl. X

Přechodné ustanovení

Ve volbě prezidenta republiky vyhlášené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použije vyhláška č. 294/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.


ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

Čl. XI

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr:

Chovanec v. r.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
294/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky
409/2003 Sb. Vyhláška k provedení zákona o volbách do Evropského parlamentu
59/2002 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do zastupitelstev obcí
233/2000 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do Parlamentu ČR
152/2000 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do zastupitelstev krajů
Mění
294/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky
409/2003 Sb. Vyhláška k provedení zákona o volbách do Evropského parlamentu
59/2002 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do zastupitelstev obcí
233/2000 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do Parlamentu ČR
152/2000 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do zastupitelstev krajů
Je odkazován z
294/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky
409/2003 Sb. Vyhláška k provedení zákona o volbách do Evropského parlamentu
59/2002 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do zastupitelstev obcí
233/2000 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do Parlamentu ČR
152/2000 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do zastupitelstev krajů
Odkazuje na
294/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky
275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky
409/2003 Sb. Vyhláška k provedení zákona o volbách do Evropského parlamentu
62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu
59/2002 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do zastupitelstev obcí
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí
233/2000 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do Parlamentu ČR
204/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
152/2000 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do zastupitelstev krajů
130/2000 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, kandidátky, uzavírací klauzule, preferenční hlasy
243/1999 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části § 85 třetí věty č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR
247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 13.04.2017 Aktuální znění (exportováno 29.02.2020 05:59)
0. 29.03.2017 Vyhlášené znění