Zákon č. 90/2017 Sb.Zákon, kterým se mění volební zákony a některé další zákony

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-90
Částka 35/2017
Platnost od 29.03.2017
Účinnost od 13.04.2017
Aktuální znění 13.04.2017

90

ZÁKON

ze dne 8. března 2017,

kterým se mění volební zákony a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky

Čl. I

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 418/2004 Sb., zákona č. 323/2006 Sb., zákona č. 480/2006 Sb., zákona č. 261/2008 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 195/2010 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č. 59/2014 Sb., zákona č. 114/2016 Sb. a zákona č. 322/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 5 písm. a) se číslo „4“ nahrazuje číslem „2“.

2. V § 6a odst. 2 větě první se slova „podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě“ zrušují.

3. V § 11 odst. 2 se písmeno h) zrušuje.

Dosavadní písmena i) až m) se označují jako písmena h) až l).

4. V § 11 odst. 3 se na konci písmene h) čárka nahrazuje tečkou a písmeno i) se zrušuje.

5. V § 12 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f) datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí.“.

6. V § 12 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

g) datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí.“.

7. V § 14c se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise zasílá starosta delegovaným a jmenovaným zástupcům do datové schránky, případně na adresu, kterou mu sdělili jako adresu pro doručování, na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti, nebo na adresu místa jejich trvalého pobytu a současně toto oznámení vyvěsí na úřední desce obecního úřadu; oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.“.

8. V § 14e odst. 3 se za slova „podle § 14c“ vkládá text „odst. 1“.

9. V § 14e odstavec 4 zní:

(4) Delegování členů a náhradníků podle odstavce 3 se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě; o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, a jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží; v případě nezávislého kandidáta jeho jméno a příjmení. Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta. Seznam podepíše zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice, osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků podle odstavce 3 zmocněncem pověřena, nebo nezávislý kandidát.“.

10. V § 32 odst. 1 písm. c) se za slovo „kandidátů,“ vkládá slovo „pohlaví,“.

11. V § 32 odst. 2 a v § 61 odst. 2 písm. b) se slova „rodné číslo“ nahrazují slovy „datum narození“.

12. § 45 se včetně nadpisu zrušuje.

13. V § 55 odst. 1 se za text „§ 14c“ vkládá text „odst. 1“ a slova „§ 33 odst. 1 věty poslední“ se nahrazují slovy „§ 33 odst. 1 věty druhé“.

14. V § 61 odst. 1 písm. a) se za slovo „kandidáta,“ vkládá slovo „pohlaví,“.

15. V § 61 odst. 2 písm. d) se slova „rodného čísla“ nahrazují slovy „data narození“.

16. § 72a se včetně nadpisu zrušuje.

17. V § 80 odstavec 2 zní:

(2) Pro doplňovací volby platí ustanovení tohoto zákona s tím, že lhůty podle § 1 odst. 3, § 14c odst. 1 písm. c) a d), § 14e odst. 3 a § 61 odst. 2 písm. e) se zkracují o jednu třetinu. Lhůty podle § 14c odst. 1 písm. f), § 60 odst. 4 a § 62 odst. 1 až 3 a 6 se zkracují o 20 dnů; lhůta podle § 62 odst. 7 se zkracuje na 8 dnů.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Ve volbách do Poslanecké sněmovny a ve volbách do Senátu vyhlášených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 247/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o volbách do zastupitelstev krajů

Čl. III

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č. 114/2016 Sb. a zákona č. 322/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 2 písm. d) se slova „základní nebo náhradní vojenské služby,7) vyžaduje-li to bezpečnost státu“ nahrazují slovy „služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí“.

Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.

2. V § 10 odst. 2 se písmeno h) zrušuje.

Dosavadní písmena i) až l) se označují jako písmena h) až k).

3. V § 10 odst. 3 se slova „(§ 42 odst. 2), vyhotovit a podepsat zápis o výsledku voleb do zastupitelstva kraje (§ 42 odst. 3 a 5) a zaslat souhrnné informace o výsledku voleb na úrovni kraje na adresu zmocněnců politických stran (§ 42 odst. 7)“ nahrazují slovy „(§ 42 odst. 1) a vyhotovit a podepsat zápis o výsledku voleb do zastupitelstva kraje (§ 42 odst. 2 a 4)“.

4. V § 11 odst. 2 se text „[§ 42 odst. 5 písm. b)]“ nahrazuje textem „[§ 42 odst. 4 písm. b)]“.

5. V § 11 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f) datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí.“.

6. V § 11 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

g) datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí.“.

7. V § 15 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise zasílá starosta delegovaným a jmenovaným zástupcům do datové schránky, případně na adresu, kterou mu sdělili jako adresu pro doručování, na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti, nebo na adresu místa jejich trvalého pobytu a současně toto oznámení vyvěsí na úřední desce obecního úřadu; oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.“.

8. V § 17 odst. 2 se za slova „podle § 15“ vkládá text „odst. 1“.

9. V § 17 odstavec 3 zní:

(3) Delegování členů a náhradníků podle odstavce 2 se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě; o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, a jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží. Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta. Seznam podepíše zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků podle odstavce 2 zmocněncem pověřena.“.

10. V § 21 odst. 1 písm. c) se za slovo „kandidátů,“ vkládá slovo „pohlaví,“.

11. V § 21 odst. 2 se slova „rodné číslo“ nahrazují slovy „datum narození“.

12. V § 26a odst. 2 větě první se slova „podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě“ zrušují.

13. V § 41 odst. 4 se věta druhá zrušuje.

14. V § 42 se odstavce 1 a 7 zrušují.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 1 až 5.

15. V § 42 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Ve volbách do zastupitelstev krajů vyhlášených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 130/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o volbách do zastupitelstev obcí

Čl. V

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č. 114/2016 Sb. a zákona č. 322/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 2 písm. d) se slova „vojenské základní nebo náhradní služby,9) vyžaduje-li to plnění povinností z této služby vyplývajících, nebo služba vojáka z povolání v zahraničí.10)“ nahrazují slovy „služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.“.

Poznámky pod čarou č. 9 a 10 se zrušují.

2. V § 9 odst. 2 se písmeno h) zrušuje.

Dosavadní písmena i) až l) se označují jako písmena h) až k).

3. V § 9 odst. 3 se na konci písmene f) čárka nahrazuje tečkou a písmeno g) se zrušuje.

4. V § 12 se na konci odstavců 4 a 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f) datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí.“.

5. V § 12 odst. 6 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

f) datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí,“.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g).

6. V § 15 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a zapisuje je do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí“.

7. V § 15 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise zasílá starosta delegovaným a jmenovaným zástupcům do datové schránky, případně na adresu, kterou mu sdělili jako adresu pro doručování, na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti, nebo na adresu místa jejich trvalého pobytu a současně toto oznámení vyvěsí na úřední desce obecního úřadu; oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.“.

8. V § 17 odst. 2 se za slova „podle § 15“ vkládá text „odst. 1“.

9. V § 17 odstavec 3 zní:

(3) Delegování členů a náhradníků podle odstavce 2 se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě; o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, případně přechodného pobytu, jde-li o cizince podle § 4 odst. 1, a jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo jiné volební strany, ledaže jde o nezávislého kandidáta, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží; v případě nezávislého kandidáta jeho jméno a příjmení. Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta. Seznam podepíše zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo jiné volební strany, ledaže jde o nezávislého kandidáta, osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků podle odstavce 2 zmocněncem pověřena, nebo nezávislý kandidát.“.

10. V § 22 odst. 1 písm. d) se za slovo „kandidátů,“ vkládá slovo „pohlaví,“.

11. V § 26 odst. 2 se věta třetí nahrazuje větou „Identifikační údaje, údaje o vazbách na ostatní územní prvky a lokalizační údaje o volebních okrscích zapisuje do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí editor těchto údajů, kterým je starosta, a to prostřednictvím informačního systému územní identifikace.“.

12. V § 43 odst. 4 se věta druhá zrušuje.

13. § 44 se zrušuje.

14. § 49 se včetně nadpisu zrušuje.

15. V § 58 odstavec 3 zní:

(3) Pro nové volby se použijí ustanovení tohoto zákona obdobně s výjimkou vytvoření pracoviště Českého statistického úřadu u krajského úřadu podle § 9 odst. 2 písm. a).“.

Čl. VI

Přechodná ustanovení

1. Ve volbách do zastupitelstev obcí vyhlášených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 491/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Údaje uvedené v § 12 odst. 4 písm. f), § 12 odst. 5 písm. f) a v § 12 odst. 6 písm. f) zákona č. 491/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze pro účely vedení stálého seznamu voličů podle § 14 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, poprvé využít dne 1. ledna 2019.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o volbách do Evropského parlamentu

Čl. VII

Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č. 114/2016 Sb. a zákona č. 322/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 9 se na konci odstavců 4 a 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f) datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí.“.

2. V § 9 odst. 6 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

g) datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí,“.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).

3. V § 16 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise zasílá starosta delegovaným a jmenovaným zástupcům do datové schránky, případně na adresu, kterou mu sdělili jako adresu pro doručování, na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti, nebo na adresu místa jejich trvalého pobytu a současně toto oznámení vyvěsí na úřední desce obecního úřadu; oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.“.

4. V § 18 odst. 3 se za slova „podle § 16“ vkládá text „odst. 1“.

5. V § 18 odstavec 4 zní:

(4) Delegování členů a náhradníků podle odstavce 3 se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě; o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, případně přechodného pobytu, jde-li o občana jiného členského státu, a jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží. Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta. Seznam podepíše zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků podle odstavce 3 zmocněncem pověřena.“.

6. V § 30 odstavec 2 zní:

(2) Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně do okamžiku uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo uzavření zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nevydá, obdrží-li od Ministerstva vnitra sdělení, že volič požádal o zápis do seznamu voličů v jiném členském státě.“.

Čl. VIII

Přechodné ustanovení

Ve volbách do Evropského parlamentu vyhlášených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 62/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o volbě prezidenta republiky

Čl. IX

Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č. 114/2016 Sb., zákona č. 222/2016 Sb. a zákona č. 322/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 4 písm. a) se číslo „4“ nahrazuje číslem „2“.

2. V § 8 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:

c) údaje z informačního systému evidence občanských průkazů,

d) údaje z informačního systému evidence cestovních dokladů.“.

3. V § 8 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

f) čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů,

g) datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí.“.

4. V § 8 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f) datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí.“.

5. V § 8 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:

(6) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou

a) jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu,

b) číslo, popřípadě série občanského průkazu,

c) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil,

d) datum skončení platnosti a datum skartace občanského průkazu,

e) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu.

(7) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. d) jsou

a) jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu,

b) číslo cestovního pasu,

c) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil,

d) datum skončení platnosti cestovního pasu,

e) číslo, druh, datum vydání a datum skončení platnosti ztraceného, odcizeného nebo neplatného cestovního pasu a datum a místo ohlášení jeho ztráty nebo odcizení.“.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 8 a 9.

6. V § 14 odstavec 2 zní:

(2) Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise zasílá starosta delegovaným a jmenovaným zástupcům do datové schránky, případně na adresu, kterou mu sdělili jako adresu pro doručování, na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti, nebo na adresu místa jejich trvalého pobytu a současně toto oznámení vyvěsí na úřední desce obecního úřadu; oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.“.

7. V § 18 odstavec 3 zní:

(3) Delegování členů a náhradníků podle odstavce 2 se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě; o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, a jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí, anebo jméno a příjmení občana, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, popřípadě jméno a příjmení osoby, která byla k tomuto úkonu písemně pověřena a která kopii písemného pověření k seznamu přiloží. Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta. Seznam podepíše osoba oprávněná jednat jménem politické strany nebo politického hnutí, občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, nebo osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků podle odstavce 2 pověřena.“.

8. V § 22 odst. 3 se slova „podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo dodané prostřednictvím datové schránky“ zrušují.

9. V § 22 odst. 5 větě první se za slovo „doručení“ vkládá slovo „podepsaného“.

10. V § 22 odst. 5 větě druhé se slova „podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo dodané prostřednictvím datové schránky“ zrušují.

11. V § 25 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ ; jde-li o kandidátní listinu podávanou navrhujícím občanem, uvede se i datum, kdy poprvé bylo možné petici podepsat“.

12. V § 25 odstavce 3 a 4 znějí:

(3) Podává-li kandidátní listinu navrhující občan, připojí petici podepsanou alespoň 50000 občany oprávněnými volit prezidenta republiky. Součástí petice jsou očíslované podpisové archy. V záhlaví petice a v záhlaví na každém jejím očíslovaném podpisovém archu se uvede skutečnost, že petice je určena na podporu kandidatury kandidáta na volbu prezidenta, jeho jméno a příjmení, rok narození a rok konání volby prezidenta. Každý občan, podporující kandidaturu kandidáta, uvede na podpisový arch své jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo údaj, že trvalý pobyt na území České republiky nemá, a číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu s údajem, o jaký druh dokladu se jedná, a připojí vlastnoruční podpis.

(4) Ministerstvo vnitra zjistí celkový počet občanů oprávněných volit prezidenta republiky podepsaných na petici. Do celkového počtu se nezapočítá občan, jehož podpis je uveden na podpisovém archu, který není opatřen záhlavím v souladu s odstavcem 3, nebo pokud chybí některý z údajů podle odstavce 3 věty čtvrté nebo je uveden neúplně.“.

13. V § 25 odst. 6 se za slovo „občany“ vkládají slova „ , u nichž zjistilo nesprávné údaje,“.

14. V § 26 odst. 2 písm. d) se slovo „příloha“ nahrazuje slovem „petice“.

15. V § 26 odst. 5 se slova „a dokument úřední osoba podepíše uznávaným elektronickým podpisem“ zrušují.

16. V § 27 odst. 1 větě první se slova „elektronickým podáním podepsaným uznávaným elektronickým podpisem kandidáta nebo dodaným prostřednictvím datové schránky“ nahrazují slovy „v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky“.

17. V § 33 odst. 1 větě druhé se slova „podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo“ zrušují.

Čl. X

Přechodné ustanovení

Ve volbě prezidenta republiky vyhlášené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 275/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o Ústavním soudu

Čl. XI

Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., zákona č. 77/1998 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 48/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 114/2003 Sb., zákona č. 83/2004 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 404/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 25a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

d) údaje z agendového informačního systému evidence občanských průkazů,

e) údaje z agendového informačního systému evidence cestovních dokladů.“.

2. V § 25a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

g) čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů.“.

3. V § 25a odst. 3 se na konci textu písmene f) doplňují slova „ , popřípadě více státních občanství“.

4. V § 25a odst. 3 se na konci textu písmene q) doplňují slova „ , a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí“.

5. V § 25a se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou

a) jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu,

b) číslo, popřípadě série občanského průkazu,

c) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil,

d) datum skončení platnosti a datum skartace občanského průkazu,

e) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu.

(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. e) jsou

a) jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu,

b) číslo cestovního pasu,

c) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil,

d) datum skončení platnosti cestovního pasu,

e) číslo, druh, datum vydání a datum skončení platnosti ztraceného, odcizeného nebo neplatného cestovního pasu a datum a místo ohlášení jeho ztráty nebo odcizení.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 7 a 8.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o soudech a soudcích

Čl. XII

Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 441/2003 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 349/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 221/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 397/2006 Sb., zákona č. 184/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 294/2010 Sb., zákona č. 215/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 185/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb. a zákona č. 250/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 175a se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

g) čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů.“.

2. V § 175b odst. 1 se na konci textu písmene r) doplňují slova „ , a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí“.

3. V § 175d se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , datum narození, adresa místa trvalého pobytu“.

4. V § 175d se na konci textu písmene g) doplňují slova „a datum skartace občanského průkazu“.

5. V § 175d se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

j) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.“.

6. V § 175e písm. a) se slova „a rodné číslo“ nahrazují slovy „ , rodné číslo, datum narození a adresa místa trvalého pobytu“.

7. V § 175e se na konci textu písmene f) doplňují slova „a datum skartace cestovního dokladu“.

8. V § 175e se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

i) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.“.


ČÁST OSMÁ

ÚČINNOST

Čl. XIII

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky
62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí
130/2000 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, kandidátky, uzavírací klauzule, preferenční hlasy
247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky
Mění
275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky
62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu
6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí
130/2000 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, kandidátky, uzavírací klauzule, preferenční hlasy
247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky
182/1993 Sb. Zákon o Ústavním soudu
Je odkazován z
38/2019 Sb. Zákon, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní
31/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
72/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
296/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky
62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí
130/2000 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, kandidátky, uzavírací klauzule, preferenční hlasy
247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky
Odkazuje na
322/2016 Sb. Zákon, kterým se mění volební zákony a další související zákony
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
222/2016 Sb. Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
114/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ostatní volební zákony
15/2015 Sb. Zákon o hranicích vojenských újezdů
185/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
59/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
58/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
344/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
303/2013 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky
222/2012 Sb. Zákon, kterým se mění volební zákony a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
142/2012 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů
215/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
294/2010 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 6/2002 Sb., zákon o soudech a soudcích
195/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
320/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
217/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
41/2009 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
7/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
314/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
261/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
184/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
480/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
397/2006 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 106 odst. 1 č. 6/2002 Sb., zákon o soudech a soudcích
342/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony
323/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
267/2006 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců
264/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
233/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
221/2006 Sb. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství
79/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
349/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
626/2004 Sb. Zákon o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování
418/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
441/2003 Sb. Zákon o ochranných známkách
192/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu
349/2002 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 6/2002 Sb., zákon o soudech a soudcích
230/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
171/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
37/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., a zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 273/2001 Sb.
6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí
64/2001 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR
204/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
130/2000 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, kandidátky, uzavírací klauzule, preferenční hlasy
243/1999 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části § 85 třetí věty č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR
247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky
182/1993 Sb. Zákon o Ústavním soudu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 13.04.2017 Aktuální znění (exportováno 20.03.2019 02:46)
0. 29.03.2017 Vyhlášené znění