Vyhláška č. 79/2017 Sb.Vyhláška o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-79
Částka 28/2017
Platnost od 17.03.2017
Účinnost od 01.09.2017
Vyhlášené znění 17.03.2017

79

VYHLÁŠKA

ze dne 23. února 2017

o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 12 odst. 6 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví strukturu a formát pro podávání oznámení o činnostech, o majetku a o příjmech a závazcích podle § 9 až 11 zákona o střetu zájmů.

§ 2

Formát oznámení

Oznámení podle § 1 se podávají na elektronickém formuláři ve formátu HTML nebo PDF, který je dostupný na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

§ 3

Struktura oznámení

(1) V oznámení podle § 1 veřejný funkcionář uvede

a) jméno, popřípadě jména a příjmení,

b) datum a místo narození,

c) právnickou osobu nebo její orgán nebo organizační složku, ve kterých jako veřejný funkcionář působí,

d) funkci, kterou veřejný funkcionář zastává, a

e) období, za které oznámení podává.

(2) V oznámení o činnostech podle § 9 zákona o střetu zájmů veřejný funkcionář uvede také

a) předmět, způsob a místo výkonu podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti,

b) obchodní firmu nebo název, identifikační číslo a sídlo podnikající právnické osoby, jejímž je společníkem nebo členem,

c) obchodní firmu nebo název, identifikační číslo a sídlo podnikající právnické osoby, ve které je členem statutárního orgánu, členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu,

d) druh orgánu podnikající právnické osoby uvedené v písmenu c), jehož je členem,

e) jméno nebo název, identifikační číslo a sídlo osoby, u které vykonává další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář,

f) zda provozuje rozhlasové nebo televizní vysílání nebo vydává periodický tisk a

g) obchodní firmu nebo název, identifikační číslo a sídlo právnické osoby provozující rozhlasové nebo televizní vysílání nebo vydávající periodický tisk, je-li jejím společníkem, členem nebo ovládající osobou.

(3) V oznámení o majetku podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona o střetu zájmů veřejný funkcionář uvede také

a) identifikaci věci nemovité a údaj o způsobu jejího nabytí; nemovitá věc evidovaná v katastru nemovitostí se označí pomocí údajů zapsaných na listu vlastnictví vedeném pro nemovitou věc příslušným katastrálním úřadem,

b) druh a emitenta cenného papíru, zaknihovaného cenného papíru nebo práva s ním spojeného,

c) obchodní firmu nebo název, identifikační číslo a sídlo obchodní korporace, ve které má podíl nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem,

d) velikost podílu vlastněného v obchodní korporaci nepředstavovaného cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem a

e) druh, cenu a způsob nabytí jiné věci movité určené podle druhu, jejíž cena, která je v daném místě a čase obvyklá, přesahuje v jednotlivém případě částku 500000 Kč.

(4) V oznámení o majetku podle § 10 odst. 1 písm. b) zákona o střetu zájmů veřejný funkcionář uvede také

a) identifikaci a údaje o pořizovací ceně a způsobu nabytí věci nemovité; nemovitá věc evidovaná v katastru nemovitostí se označí pomocí údajů zapsaných na listu vlastnictví vedeném pro nemovitou věc příslušným katastrálním úřadem,

b) druh a emitenta cenného papíru, zaknihovaného cenného papíru nebo práva s ním spojeného,

c) obchodní firmu nebo název, identifikační číslo a sídlo obchodní korporace, ve které má podíl nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem,

d) velikost podílu v obchodní korporaci nepředstavovaného cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem,

e) druh, pořizovací cenu a způsob nabytí jiné věci movité určené podle druhu, nabyté v průběhu kalendářního roku, pokud souhrn hodnot všech jiných věcí movitých, do něhož se nezapočítávají věci, jejichž cena je nižší než 50000 Kč, přesáhl částku 500000 Kč a

f) datum nabytí oznamovaného majetku, zastával-li veřejný funkcionář v kalendářním roce, za nějž se oznámení podle § 12 odst. 2 zákona o střetu zájmů podává, více funkcí.

(5) V oznámení o závazcích podle § 11 odst. 1 zákona o střetu zájmů veřejný funkcionář uvede také

a) druh a výši nesplaceného závazku, který má ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce, převyšuje-li v jednotlivém případě částku 100000 Kč, a

b) označení osoby, vůči které má nesplacený závazek podle písmene a); fyzická osoba se označí jménem, popřípadě jmény a příjmením a právnická osoba se označí obchodní firmou nebo názvem, identifikačním číslem osoby a sídlem.

(6) V oznámení o příjmech podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona o střetu zájmů veřejný funkcionář uvede také

a) druh a výši příjmů nebo jiných majetkových výhod získaných během výkonu funkce, pokud jejich souhrnná výše přesáhne v kalendářním roce 100000 Kč, a

b) označení zdroje příjmů nebo jiných majetkových výhod podle písmene a); fyzická osoba se označí jménem, popřípadě jmény a příjmením a právnická osoba se označí obchodní firmou nebo názvem, identifikačním číslem osoby a sídlem.

(7) V oznámení o závazcích podle § 11 odst. 2 písm. b) zákona o střetu zájmů veřejný funkcionář uvede také

a) druh a výši nesplacených závazků, pokud jejich souhrnná výše přesáhla k 31. prosinci kalendářního roku, za který se oznámení podává, nebo ke dni ukončení výkonu funkce, částku 100000 Kč, a

b) označení osoby, vůči které má veřejný funkcionář nesplacené závazky podle písmene a); fyzická osoba se označí jménem, popřípadě jmény a příjmením a právnická osoba se označí obchodní firmou nebo názvem, identifikačním číslem osoby a sídlem.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2017.


Ministr:

JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů
Přechodná ustanovení zavedena předpisy (uvedena na konci textu)
95/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů
Je měněn
95/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů
Je odkazován z
95/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů
Odkazuje na
95/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.06.2019 95/2019 Sb. Aktuální znění (exportováno 18.08.2019 03:16)
1. 01.09.2017 - 31.05.2019
0. 17.03.2017 Vyhlášené znění