Vyhláška č. 461/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-461
Částka 166/2017
Platnost od 22.12.2017
Účinnost od 01.07.2018
Aktuální znění 01.07.2018

461

VYHLÁŠKA

ze dne 18. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 131 písm. f) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 139/2015 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění vyhlášky č. 463/2009 Sb., vyhlášky č. 491/2012 Sb., vyhlášky č. 149/2013 Sb. a vyhlášky č. 365/2014 Sb., se mění takto:

1. Za § 5a se vkládá nový § 5b, který zní:

㤠5b

(1) Vyrozumění o zahájení exekuce a základní informaci o průběhu exekučního řízení a zasílaných písemnostech, výzvu ke splnění vymáhané povinnosti, exekuční příkaz nebo příkaz k úhradě nákladů exekuce vyhotoví exekutor s použitím vzorů uvedených v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) Základní informace o průběhu exekučního řízení a zasílaných písemnostech je určena pouze povinnému, kterému ji exekutor zasílá spolu s vyrozuměním o zahájení exekuce. V exekučním řízení ke zřízení exekutorského zástavního práva se základní informace o průběhu exekučního řízení a zasílaných písemnostech povinnému nezasílá.

(3) Vyžaduje-li to konkrétní exekuční řízení, může exekutor písemnost vyhotovit odchylně od vzorů uvedených v příloze č. 5 k této vyhlášce.“.

2. Za přílohu č. 4 se vkládá příloha č. 5, která zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 418/2001 Sb.

Vzory písemností v exekučním řízení

Seznam vzorů písemností:

1. vzor vyrozumění o zahájení exekuce a základní informace o průběhu exekučního řízení a zasílaných písemnostech,

2. vzor výzvy ke splnění vymáhané povinnosti,

3. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů,

4. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce přikázáním pohledávky povinného z účtu u peněžního ústavu,

5. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu,

6. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky,

7. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce postižením jiných majetkových práv (vydání nebo dodání movitých věcí),

8. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce postižením jiných majetkových práv (postižení účasti povinného ve veřejné obchodní společnosti, komplementáře v komanditní společnosti nebo účasti povinného ve společnosti s ručením omezeným, v družstvu a komanditisty v komanditní společnosti, není-li jejich podíl převoditelný),

9. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce postižením jiných majetkových práv (postižení účasti povinného ve společnosti s ručením omezeným, v družstvu a komanditisty v komanditní společnosti, je-li jejich podíl převoditelný),

10. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce prodejem movitých věcí,

11. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí,

12. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce postižením obchodního závodu,

13. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce správou nemovité věci,

14. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce pozastavením řidičského oprávnění,

15. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce vyklizením,

16. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce odebráním věci,

17. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce rozdělením společné věci (prodej společné movité věci),

18. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce rozdělením společné věci (prodej společné nemovité věci),

19. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce rozdělením společné věci (rozdělení společné věci jinak než prodejem),

20. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce provedením prací a výkonů (provedení práce, kterou může vykonat někdo jiný než povinný),

21. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce provedením prací a výkonů (nezastupitelné jednání),

22. vzor exekučního příkazu ke zřízení exekutorského zástavního práva,

23. vzor příkazu k úhradě nákladů exekuce.

Vzor 1

VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ EXEKUCE

Vzor 2

VÝZVA KE SPLNĚNÍ VYMÁHANÉ POVINNOSTI

Vzor 3

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ K PROVEDENÍ EXEKUCE SRÁŽKAMI ZE MZDY A JINÝCH PŘÍJMŮ

Vzor 4

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ K PROVEDENÍ EXEKUCE PŘIKÁZÁNÍM POHLEDÁVKY POVINNÉHO Z ÚČTU U PENĚŽNÍHO ÚSTAVU

Vzor 5

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ K PROVEDENÍ EXEKUCE PŘIKÁZÁNÍM POHLEDÁVKY Z ÚČTU MANŽELA POVINNÉHO U PENĚŽNÍHO ÚSTAVU

Vzor 6

XEKUČNÍ PŘÍKAZ K PROVEDENÍ EXEKUCE PŘIKÁZÁNÍM JINÉ PENĚŽITÉ POHLEDÁVKY

Vzor 7

XEKUČNÍ PŘÍKAZ K PROVEDENÍ EXEKUCE POSTIŽENÍM JINÝCH MAJETKOVÝCH PRÁV

Vzor 8

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ K PROVEDENÍ EXEKUCE POSTIŽENÍM JINÝCH MAJETKOVÝCH PRÁV

Vzor 9

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ K PROVEDENÍ EXEKUCE POSTIŽENÍM JINÝCH MAJETKOVÝCH PRÁV

Vzor 10

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ K PROVEDENÍ EXEKUCE PRODEJEM MOVITÝCH VĚCÍ

Vzor 11

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ K PROVEDENÍ EXEKUCE PRODEJEM NEMOVITÝCH VĚCÍ

Vzor 12

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ K PROVEDENÍ EXEKUCE POSTIŽENÍM OBCHODNÍHO ZÁVODU

Vzor 13

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ K PROVEDENÍ EXEKUCE SPRÁVOU NEMOVITÉ VĚCI

Vzor 14

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ K PROVEDENÍ EXEKUCE POZASTAVENÍM ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ

Vzor 15

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ K PROVEDENÍ EXEKUCE VYKLIZENÍM

Vzor 16

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ K PROVEDENÍ EXEKUCE ODEBRÁNÍM VĚCI

Vzor 17

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ K PROVEDENÍ EXEKUCE ROZDĚLENÍM SPOLEČNÉ VĚCI

Vzor 18

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ K PROVEDENÍ EXEKUCE ROZDĚLENÍM SPOLEČNÉ VĚCI

Vzor 19

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ K PROVEDENÍ EXEKUCE ROZDĚLENÍM SPOLEČNÉ VĚCI

Vzor 20

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ K PROVEDENÍ EXEKUCE PROVEDENÍM PRACÍ A VÝKONŮ

Vzor 21

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ K PROVEDENÍ EXEKUCE PROVEDENÍM PRACÍ A VÝKONŮ

Vzor 22

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ KE ZŘÍZENÍ EXEKUTORSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

Vzor 23

PŘÍKAZ K ÚHRADĚ NÁKLADŮ EXEKUCE“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.


Ministr:

JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.

Souvislosti

Mění
418/2001 Sb. Vyhláška o postupech při výkonu exekuční a další činnosti
Odkazuje na
149/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů
418/2001 Sb. Vyhláška o postupech při výkonu exekuční a další činnosti
120/2001 Sb. Exekuční řád

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.2018 Aktuální znění (exportováno 05.06.2020 18:08)
0. 22.12.2017 Vyhlášené znění