Vyhláška č. 417/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-417
Částka 148/2017
Platnost od 08.12.2017
Účinnost od 01.01.2018
Aktuální znění 01.01.2018

417

VYHLÁŠKA

ze dne 4. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 4 odst. 5 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 293/2017 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění vyhlášky č. 429/2002 Sb., vyhlášky č. 309/2004 Sb. a vyhlášky č. 186/2008 Sb., se mění takto:

1. Za § 1 se vkládají nové § 2 a 2a, které včetně nadpisů znějí:

㤠2

Výše denní sazby příspěvku

(1) Denní sazba příspěvku pro jednotlivé druhy tuzemských vozidel podle § 4 odst. 5 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se stanoví pro

a) motocykl se zdvihovým objemem válců motoru do 50 cm3 včetně ve výši 4 Kč,

b) motocykl se zdvihovým objemem válců motoru nad 50 cm3 do 350 cm3 včetně ve výši 8 Kč,

c) motocykl se zdvihovým objemem válců motoru nad 350 cm3 do 500 cm3 včetně ve výši 21 Kč,

d) motocykl se zdvihovým objemem válců motoru nad 500 cm3 ve výši 25 Kč,

e) osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru do 1000 cm3 včetně ve výši 30 Kč,

f) osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru nad 1000 cm3 do 1350 cm3 včetně ve výši 35 Kč,

g) osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru nad 1350 cm3 do 1850 cm3 včetně ve výši 47 Kč,

h) osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru nad 1850 cm3 do 2500 cm3 včetně ve výši 65 Kč,

i) osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru nad 2500 cm3 ve výši 93 Kč,

j) obytný automobil ve výši 61 Kč,

k) sanitní automobil ve výši 94 Kč,

l) autobus s nejvyšší povolenou hmotností do 5000 kg včetně ve výši 155 Kč,

m) autobus s nejvyšší povolenou hmotností nad 5000 kg ve výši 290 Kč,

n) trolejbus ve výši 56 Kč,

o) nákladní automobil jiný než podle písmene r) s nejvyšší povolenou hmotností do 3500 kg včetně ve výši 86 Kč,

p) nákladní automobil jiný než podle písmene r) s nejvyšší povolenou hmotností nad 3500 kg do 12000 kg včetně ve výši 145 Kč,

q) nákladní automobil jiný než podle písmene r) s nejvyšší povolenou hmotností nad 12000 kg ve výši 261 Kč,

r) nákladní automobil, který je nebo má být v registru silničních vozidel zapsán jako tahač návěsů, nebo tahač přívěsů, ve výši 563 Kč,

s) traktor ve výši 16 Kč,

t) přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností do 750 kg včetně ve výši 4 Kč,

u) přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností nad 750 kg do 10000 kg včetně ve výši 7 Kč,

v) přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností nad 10000 kg ve výši 70 Kč,

w) vozidla jiná než podle písmen a) až v) ve výši 20 Kč.

(2) Pro vozidla s elektrickým nebo hybridním pohonem se použije denní sazba příspěvku podle

a) odstavce 1 písm. a) pro motocykl,

b) odstavce 1 písm. e) pro osobní automobil s výkonem do 40 kW včetně,

c) odstavce 1 písm. f) pro osobní automobil s výkonem nad 40 kW do 55 kW včetně,

d) odstavce 1 písm. g) pro osobní automobil s výkonem nad 55 kW do 80 kW včetně,

e) odstavce 1 písm. h) pro osobní automobil s výkonem nad 80 kW do 135 kW včetně,

f) odstavce 1 písm. i) pro osobní automobil s výkonem nad 135 kW.

§ 2a

Výše nákladů mimosoudního uplatnění práva na příspěvek

Výše nákladů České kanceláře pojistitelů spojených s mimosoudním uplatněním práva na příspěvek podle § 4 odst. 4 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla činí 300 Kč.“.

2. V § 4 se slovo „Chorvatska,“ zrušuje.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministr:

Ing. Pilný v. r.

Souvislosti

Mění
205/1999 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
Odkazuje na
205/1999 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2018 Aktuální znění (exportováno 26.11.2020 13:51)
0. 08.12.2017 Vyhlášené znění