Vyhláška č. 337/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních)

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-337
Částka 115/2017
Platnost od 16.10.2017
Účinnost od 31.10.2017
Aktuální znění 31.10.2017

337

VYHLÁŠKA

ze dne 6. října 2017,

kterou se mění vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních)

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 90 odst. 2 písm. a), b) a h) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 201/2017 Sb., (dále jen „zákon“):


Čl. I

Vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních), se mění takto:

1. V § 1 úvodní části ustanovení se slova „Evropských společenství1)“ včetně poznámky pod čarou č. 1 zrušují.

2. V § 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

3. V § 2 odst. 2 se za slovo „ministerstva“ vkládají slova „ , popřípadě zaměstnance pověřené organizace“.

4. V § 3 odst. 3 až 5 se za slovo „ministerstvem“ vkládají slova „popřípadě pověřenou organizací“.

5. V § 3 odst. 5 písm. a) a b) se za slovo „odpovídá“ vkládají slova „její obsah a rozsah“.

6. V § 5 odst. 1 větě první se za slovo „ministerstvo“ vkládají slova „ , popřípadě pověřená organizace,“ a slova „31. ledna daného kalendářního roku“ se nahrazují slovy „15. března na druhé pololetí daného kalendářního roku a do 15. září na první pololetí následujícího kalendářního roku“.

7. V § 5 odst. 1 větě poslední se za slovo „ministerstvo“ vkládají slova „ , popřípadě pověřená organizace,“.

8. V § 5 odst. 2 větě první se za text „§ 3“ vkládají slova „alespoň 50 kalendářních dní před termínem atestační zkoušky“.

9. V § 5 odst. 2 větě poslední se za slovo „Ministerstvo“ vkládají slova „ , popřípadě pověřená organizace,“ a číslo „30“ se nahrazuje číslem „50“.

10. V § 5 odst. 3 se za slovo „Ministerstvo“ vkládají slova „ , popřípadě pověřená organizace,“.

11. V § 6 odst. 1 se slova „ , která se koná v akreditovaném zařízení,“ zrušují a slova „může předcházet“ se nahrazují slovy „se koná v akreditovaném zařízení a předchází“.

12. V § 6 se na konci odstavce 3 doplňuje závěrečná část ustanovení „Způsob vykonání praktické části atestační zkoušky se zaznamenává do protokolu o atestační zkoušce.“.

13. V § 6 odst. 5 větě první se slovo „může“ zrušuje, slovo „položit“ se nahrazuje slovem „umožní“, za slovo „uchazeči“ se doplňuje slovo „losování“ a slovo „otázku“ se nahrazuje slovem „otázky“.

14. V § 6 odst. 5 větě druhé se slova „lze položit“ nahrazují slovy „umožní losovat“.

15. V § 6 odst. 8 se věty třetí a čtvrtá nahrazují větou „Bez zbytečného odkladu po úspěšném vykonání atestační zkoušky obdrží uchazeč potvrzení o vykonání zkoušky, dále nejdéle do 30 dnů ode dne úspěšného vykonání atestační zkoušky diplom, a rovněž dodatek k diplomu, pokud se vydává.“.

16. V § 7 odst. 2 se za slovo „pouze“ vkládá slovo „praktickou“, slova „ze zbývající“ se nahrazují slovy „nebo nevyhověl z teoretické“, slova „tato část zkoušky“ se nahrazují slovy „praktická část zkoušky“ a slova „vykonání úspěšně vykonané části zkoušky“ se nahrazují slovy „úspěšného vykonání praktické části zkoušky“.

17. V § 7 odst. 5 se číslo „12“ nahrazuje číslem „6“.

18. Část třetí se včetně nadpisu zrušuje.

19. V § 13 odst. 1 se slova „a to na návrh příslušných profesních sdružení, popřípadě odborných společností“ zrušují.

20. V § 13 odst. 1 se na konci textu věty třetí doplňují slova „ , z nichž 1 člen je garantem příslušného vzdělávacího programu“.

21. V § 14 odst. 1 větě první se za slovo „koná“ vkládají slova „v akreditovaném zařízení“, za slovo „termínech“ se vkládá slovo „jím“ a slova „akreditovaným zařízením“ se zrušují.

22. V § 14 odst. 1 větě druhé se za slovo „zařízení“ vkládá slovo „písemně“, za slovem „termínu“ se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slova „závěrečné zkoušky“ se vkládají slova „a složení zkušební komise,“.

23. V § 15 se na konci odstavce 5 doplňuje závěrečná část ustanovení „Způsob vykonání praktické části závěrečné zkoušky se zaznamenává do protokolu o závěrečné zkoušce.“.

24. V § 15 odst. 8 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ , který eviduje akreditované zařízení ve spise uchazeče o závěrečné zkoušce“.

25. V § 15 odst. 8 větě poslední se slovo „osvědčení“ nahrazuje slovy „nejdéle do 30 dnů ode dne úspěšného vykonání závěrečné zkoušky osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání“ a slovo „ministerstvem“ se nahrazuje slovy „akreditovaným zařízením“.

26. V § 17 odst. 1 se slova „první a druhé“ nahrazují slovem „písemné“ a slovo „ministerstvem“ se nahrazuje slovy „ministrem zdravotnictví“.

27. V § 17 odst. 4 se slova „První a druhá“ nahrazují slovem „Písemná“.

28. V § 18 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

29. V § 18 se slova „ , doklad o zdravotní způsobilosti a doklad o bezúhonnosti“ zrušují.

30. V § 19 odst. 1 větě první se slova „pro jednotlivá nelékařská zdravotnická povolání“ nahrazují slovy „ , popřípadě pověřená organizace“ a slova „31. ledna daného kalendářního roku“ se nahrazují slovy „15. března na druhé pololetí daného kalendářního roku a do 15. září na první pololetí následujícího kalendářního roku“.

31. V § 19 odst. 1 větě poslední se za slovo „ministerstvo“ doplňují slova „ , popřípadě pověřená organizace,“.

32. V § 19 odst. 2 větě první se za text „§ 18“ doplňují slova „alespoň 50 dní před termínem aprobační zkoušky“.

33. V § 19 odst. 2 větě poslední se za slovo „Ministerstvo“ vkládají slova „ , popřípadě pověřená organizace,“ a číslo „30“ se nahrazuje číslem „50“.

34. V § 19 odst. 3 se za slovo „Ministerstvo“ doplňují slova „ , popřípadě pověřená organizace,“.

35. V § 20 odst. 1 se slova „ , a to slovem i písmem“ zrušují.

36. V § 20 odst. 3 úvodní části ustanovení se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

37. V § 20 odst. 3 písm. a) se slova „a druhou“ zrušují.

38. V § 20 odst. 3 písm. b) se slovo „třetí“ nahrazuje slovem „druhou“.

39. V § 20 odst. 3 písm. c) se slovo „čtvrtou“ nahrazuje slovem „třetí“.

40. V § 20 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Praktická část aprobační zkoušky probíhá u poskytovatele zdravotních služeb, popřípadě u poskytovatele sociálních služeb.“.

41. V § 20 odst. 5 větě čtvrté se slovo „může“ zrušuje, slovo „položit“ se nahrazuje slovem „umožnit“, za slovo „uchazeči“ se vkládá slovo „losování“ a slovo „otázku“ se nahrazuje slovem „otázky“.

42. V § 20 odst. 5 větě páté se slovo „položit“ nahrazuje slovem „losovat“.

43. V § 22 odst. 1 písm. b) se slovo „nebo“ zrušuje.

44. V § 22 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c) posouzením jiných žadatelem doložených skutečností prokazujících znalost českého jazyka v rozsahu nezbytně nutném k výkonu příslušného zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, nebo“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

45. V § 22 odst. 2 se slova „nebo b)“ nahrazují slovy „ , b) nebo c)“.

46. V § 23 se číslo „30“ nahrazuje číslem „15“.

47. V § 24 se slova „údajů do fiktivní zdravotnické dokumentace“ nahrazují slovy „vztahujícího se k výkonu příslušného zdravotnického povolání6)“.

Poznámka pod čarou č. 6 zní:

6) Čl. 53 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU.“.

48. Za § 24 se doplňuje nový § 24a, který zní:

㤠24a

(1) Tato část se vztahuje na ověřování znalosti českého jazyka v případě, že uchazeč podal žádost uvedenou v § 81 odst. 4 větě třetí zákona, žádost uvedenou v § 85a odst. 1 zákona nebo, jde-li o případ uvedený v § 85 odst. 6 zákona a žadatel splňuje minimální požadavky podle právního předpisu upravujícího minimální požadavky na vzdělání k získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, žádost uvedenou v § 85b odst. 1 zákona.

(2) Tato část se dále vztahuje na ověřování schopnosti odborně se vyjadřovat v českém jazyce v případě, že jde o osoby uvedené v § 86 odst. 1 zákona, nejde-li o případ podle § 86 odst. 2 zákona.“.

49. V příloze sloupci Obor specializace bodě 1 se za slovo „terapeut“ doplňují slova „ , specialista tradiční čínské medicíny, behaviorální analytik“.

50. V příloze sloupci Obor specializace bodě 2 se slova „biotechnický asistent,“ zrušují a za slovo „adiktolog“ se doplňují slova „ , dětská sestra, terapeut tradiční čínské medicíny, asistent behaviorálního analytika“.

51. V příloze sloupci Obor specializace bodě 3 se slova „Zdravotnický asistent,“ zrušují, slovo „laboratorní“ se nahrazuje slovem „Laboratorní“ a za slovo „technika“ se doplňují slova „ , praktická sestra, behaviorální technik“.

52. V příloze sloupci Obor specializace bodě 4 se slovo „Dezinfektor,“ zrušuje, slova „řidič vozidla“ se nahrazují slovy „Řidič vozidla“, slova „masér a“ se nahrazují slovy „masér ve zdravotnictví,“, slova „nevidomý a slabozraký masér“ se nahrazují slovy „nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví“, slova „laboratorní pracovník,“ se zrušují a slova „řidič dopravy nemocných a raněných“ se nahrazují slovy „řidič zdravotnické záchranné služby“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Uchazeč přihlášený k atestační zkoušce přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, vykoná atestační zkoušku podle vyhlášky č. 189/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, nejpozději však do 1 roku ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Pokud uchazeč nevykoná atestační zkoušku ve lhůtě uvedené ve větě první, postupuje se podle vyhlášky č. 189/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Uchazeč přihlášený k aprobační zkoušce přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, vykoná aprobační zkoušku podle vyhlášky č. 189/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, nejpozději však do 1 roku ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Pokud uchazeč nevykoná aprobační zkoušku ve lhůtě uvedené ve větě první, postupuje se podle vyhlášky č. 189/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr:

JUDr. Ing. Ludvík, MBA, v. r.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
189/2009 Sb. Vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních
Mění
189/2009 Sb. Vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních
Je odkazován z
189/2009 Sb. Vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních
Odkazuje na
189/2009 Sb. Vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 31.10.2017 Aktuální znění (exportováno 02.12.2020 10:41)
0. 16.10.2017 Vyhlášené znění