Nařízení vlády č. 312/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-312
Částka 107/2017
Platnost od 25.09.2017
Účinnost od 01.12.2017
Aktuální znění 01.12.2017

312

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 11. září 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 3l zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 179/2014 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb. a nařízení vlády č. 407/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 8 se za slova „ovocné stromy“ vkládají slova „nebo ovocné keře“.

2. V § 4 odstavec 1 zní:

(1) Druhem objektu v evidenci objektů je

a) trvalý objekt,

b) vodní objekt,

c) stanoviště včelstva a

d) jiný objekt.“.

3. V § 4 odstavec 4 zní:

(4) Stanovištěm včelstva se rozumí zařízení sloužící k chovu včel.“.

4. V § 4 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Jiným objektem se rozumí objekt nesplňující podmínky podle odstavců 2 až 4 sloužící pro chov zvířat.“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.

Souvislosti

Mění
307/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů
Odkazuje na
307/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů
252/1997 Sb. Zákon o zemědělství

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.12.2017 Aktuální znění (exportováno 06.07.2020 07:45)
0. 25.09.2017 Vyhlášené znění