Nařízení vlády č. 271/2017 Sb.Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-271
Částka 94/2017
Platnost od 25.08.2017
Účinnost od 01.09.2017
Aktuální znění 01.09.2017

271

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. srpna 2017

o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra

Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:


§ 1

Ocenění udělovaná Ministerstvem vnitra

Ministerstvo vnitra může udělovat tato ocenění:

a) Medaile ministra vnitra,

b) medaile „Za zásluhy o české archivnictví“,

c) titul „Přívětivý úřad“,

d) Cena Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě,

e) Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě,

f) Cena za nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni,

g) Cena za nejlepší projekt národního kola Evropské ceny prevence kriminality,

h) titul „Nejlepší sportovec Ministerstva vnitra“,

i) Cena Ministerstva vnitra za mimořádný počin nebo přínos v oblasti sportu,

j) uvedení sportovce do Sportovní síně slávy Ministerstva vnitra.

§ 2

Medaile ministra vnitra

(1) Medaile ministra vnitra se uděluje fyzické osobě za zásluhy nebo celoživotní práci v oblastech svěřených Ministerstvu vnitra anebo za zásluhy při mezinárodní propagaci Ministerstva vnitra a jeho činnosti.

(2) Medaili ministra vnitra lze udělit in memoriam.

(3) Ocenění tvoří Medaile ministra vnitra včetně etue a diplom. Součástí ocenění může být i další věcné ocenění v hodnotě do 20000 Kč.

§ 3

Medaile „Za zásluhy o české archivnictví“

(1) Medaile „Za zásluhy o české archivnictví“ se uděluje fyzické osobě za zásluhy o rozvoj českého archivnictví.

(2) Ocenění tvoří medaile „Za zásluhy o české archivnictví“ včetně etue a diplom. Součástí ocenění může být i další věcné ocenění v hodnotě do 10000 Kč.

§ 4

Titul „Přívětivý úřad“

(1) Titul „Přívětivý úřad“ se uděluje 3 obecním úřadům obce s rozšířenou působností a 3 obecním úřadům obce s pověřeným obecním úřadem za šíři a kvalitu služeb poskytovaných občanům.

(2) Ocenění titulem „Přívětivý úřad“ tvoří plaketa včetně etue a diplom. Součástí ocenění může být i další věcné ocenění v hodnotě do 10000 Kč.

§ 5

Cena Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě

(1) Cena Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě se uděluje správnímu úřadu, územnímu samosprávnému celku nebo dobrovolnému svazku obcí za využívání moderních postupů řízení kvality ve veřejné správě.

(2) Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě tvoří diplom. Součástí ocenění může být i další věcné ocenění v hodnotě do 10000 Kč.

§ 6

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě

(1) Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě se uděluje správnímu úřadu, územnímu samosprávnému celku nebo dobrovolnému svazku obcí za dlouhodobé zlepšování jeho činnosti v důsledku využívání nového nástroje, přístupu, postupu anebo inovativního způsobu využívání existujících nástrojů.

(2) Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě tvoří diplom. Součástí ocenění může být i další věcné ocenění v hodnotě do 10000 Kč.

§ 7

Cena za nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni

(1) Cena za nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni se uděluje územnímu samosprávnému celku, dobrovolnému svazku obcí, útvaru Policie České republiky nebo právnické osobě věnující se prevenci kriminality k ocenění 3 nejlepších projektů v oblasti prevence kriminality.

(2) Cenu za nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni tvoří plaketa včetně etue a diplom. Součástí ocenění může být i další věcné ocenění v hodnotě do 10000 Kč.

§ 8

Cena za nejlepší projekt národního kola Evropské ceny prevence kriminality

(1) Cena za nejlepší projekt národního kola Evropské ceny prevence kriminality se uděluje územnímu samosprávnému celku, dobrovolnému svazku obcí, útvaru Policie České republiky nebo středisku Probační a mediační služby České republiky k ocenění 3 nejlepších realizovaných projektů v oblasti prevence kriminality, které byly přihlášeny do národního kola Evropské ceny prevence kriminality.

(2) Cenu za nejlepší projekt národního kola Evropské ceny prevence kriminality tvoří plaketa včetně etue a diplom. Součástí ocenění může být i další věcné ocenění v hodnotě do 10000 Kč.

§ 9

Titul „Nejlepší sportovec Ministerstva vnitra“

(1) Titul „Nejlepší sportovec Ministerstva vnitra“ se uděluje sportovci, který je členem rezortního sportovního centra Ministerstva vnitra, za vynikající sportovní výsledky.

(2) Ocenění titulem „Nejlepší sportovec Ministerstva vnitra“ tvoří plaketa včetně etue a diplom. Součástí ocenění může být i další věcné nebo peněžní ocenění v

a) kategorii dospělých v hodnotě do 50000 Kč za první místo, do 35000 Kč za druhé místo a do 20000 Kč za třetí místo, nebo

b) juniorské kategorii v hodnotě do 35000 Kč.

§ 10

Cena Ministerstva vnitra za mimořádný počin nebo přínos v oblasti sportu

(1) Cena Ministerstva vnitra za mimořádný počin nebo přínos v oblasti sportu se uděluje fyzické osobě, která je nebo byla členem rezortního sportovního centra Ministerstva vnitra, za její dlouhodobou a úspěšnou reprezentaci České republiky, mimořádný počin v oblasti sportu, celoživotní čestný postoj, sportování v duchu fair play nebo vedení sportovců k čestnosti ve sportu i v životě.

(2) Cenu Ministerstva vnitra za mimořádný počin nebo přínos v oblasti sportu tvoří diplom. Součástí ocenění může být i další věcné nebo peněžní ocenění v hodnotě do 10000 Kč.

§ 11

Uvedení sportovce do Sportovní síně slávy Ministerstva vnitra

(1) Do Sportovní síně slávy Ministerstva vnitra může být uveden sportovec, který je nebo byl členem rezortního sportovního centra Ministerstva vnitra, za dlouhodobé vynikající sportovní výsledky.

(2) Do Sportovní síně slávy Ministerstva vnitra může být sportovec uveden in memoriam.

(3) Součástí uvedení sportovce do Sportovní síně slávy Ministerstva vnitra je diplom. Součástí ocenění může být i další věcné nebo peněžní ocenění v hodnotě do 10000 Kč.


§ 12

Společné ustanovení

Ocenění uvedená v § 1 písm. c) až j) se udělují nejvýše jedenkrát v kalendářním roce.

§ 13

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2017.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr vnitra:

Chovanec v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
Odkazuje na
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.09.2017 Aktuální znění (exportováno 15.10.2019 03:56)
0. 25.08.2017 Vyhlášené znění