Zákon č. 255/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-255
Částka 89/2017
Platnost od 18.08.2017
Účinnost od 01.10.2017
Aktuální znění 01.10.2017

255

ZÁKON

ze dne 20. července 2017,

kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 30/1998 Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 77/2006 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 2 písm. a) se slovo „ , kožešin“ zrušuje.

2. V § 5 se za odstavec 6 doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) Zakazuje se chov a usmrcování zvířat výhradně nebo převážně za účelem získání kožešin.“.

3. V § 27 odst. 1 písm. q) se slovo „nebo“ zrušuje.

4. V § 27 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno s), které zní:

s) v rozporu s § 5 odst. 7 chová nebo usmrtí zvíře výhradně nebo převážně za účelem získání kožešin.“.

5. V § 27 odst. 12 písm. a) se slova „nebo r)“ nahrazují slovy „ , r) nebo s)“.

6. V § 27a odst. 1 písm. n) se slovo „nebo“ zrušuje.

7. V § 27a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno p), které zní:

p) v rozporu s § 5 odst. 7 chová nebo usmrtí zvíře výhradně nebo převážně za účelem získání kožešin.“.

8. V § 27a odst. 20 písm. a) se slova „nebo o)“ nahrazují slovy „ , o) nebo p)“.

9. Za § 29b se vkládá nový § 29c, který zní:

㤠29c

(1) Provozuje-li chovatel ke dni nabytí účinnosti § 5 odst. 7 tohoto zákona s vědomím krajské veterinární správy chov zvířat výhradně nebo převážně za účelem získání kožešin (dále jen „chov zvířat pro kožešiny“), ukončí jej v souladu s dosavadními předpisy do 31. ledna 2019.

(2) Ministerstvo poskytne za podmínek dále uvedených ze státního rozpočtu jednorázový finanční příspěvek ke zmírnění dopadů chovatelům, kteří v rámci podnikatelské činnosti provozují chov zvířat pro kožešiny a svou činnost ukončí v přechodném období podle odstavce 1 (dále jen „kompenzační příspěvek“).

(3) Ministerstvo poskytne kompenzační příspěvek na žádost chovateli, který prokáže, že by se ukončením chovu zvířat pro kožešiny jinak bez své viny dostal do vážných obtíží s plněním dlouhodobých finančních závazků vzniklých nejpozději 30. června 2016 v účelné souvislosti s provozem chovu zvířat pro kožešiny. V případech hodných zvláštního zřetele může ministerstvo poskytnout kompenzační příspěvek i v souvislosti s dlouhodobým finančním závazkem vzniklým po 30. červnu 2016, avšak přede dnem nabytí účinnosti § 5 odst. 7 tohoto zákona. Při určování výše kompenzačního příspěvku podle tohoto odstavce přihlédne ministerstvo zejména k celkové výši neuhrazených závazků, jejich účelnosti a tržní hodnotě majetku využívaného v souvislosti s chovem.

(4) Ministerstvo může dále i bez splnění podmínek podle odstavce 3 poskytnout dodatečně nebo samostatně kompenzační příspěvek v přiměřené výši, která nepřesáhne průměrnou výši ročního čistého zisku z dotčeného chovu zvířat pro kožešiny za posledních pět let.

(5) O kompenzační příspěvek může žádat pouze chovatel, který zahájil chov zvířat pro kožešiny nejpozději 30. června 2016 a nejpozději tohoto dne o jeho provozu uvědomil krajskou veterinární správu. V případech hodných zvláštního zřetele může ministerstvo přijmout i žádost chovatele, který zahájil chov zvířat pro kožešiny nebo o jeho provozu uvědomil krajskou veterinární správu po 30. červnu 2016, avšak přede dnem nabytí účinnosti § 5 odst. 7 tohoto zákona. Žádost je oprávněn podat i právní nástupce chovatele, který splnil podmínky uvedené v tomto odstavci.

(6) Podrobnosti o způsobu a rozsahu poskytování kompenzačního příspěvku stanoví ministerstvo vyhláškou.“.


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


v z. Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.

Souvislosti

Mění
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání
Odkazuje na
183/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
359/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
308/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
291/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
312/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
77/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
77/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
30/1998 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení č. 243/1997 Sb., kterým se mění č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.10.2017 Aktuální znění (exportováno 27.10.2020 21:52)
0. 18.08.2017 Vyhlášené znění