Vyhláška č. 166/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-166
Částka 59/2017
Platnost od 09.06.2017
Účinnost od 01.07.2017
Aktuální znění 01.07.2017

166

VYHLÁŠKA

ze dne 5. června 2017,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 40 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 14/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb. a zákona č. 79/2006 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění vyhlášky č. 265/1997 Sb., vyhlášky č. 218/1998 Sb., vyhlášky č. 311/2000 Sb., vyhlášky č. 183/2001 Sb., vyhlášky č. 468/2001 Sb., vyhlášky č. 88/2005 Sb., vyhlášky č. 252/2007 Sb., vyhlášky č. 7/2010 Sb., vyhlášky č. 462/2011 Sb., vyhlášky č. 4/2014 Sb., vyhlášky č. 263/2015 Sb. a vyhlášky č. 226/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 15 odst. 1 písm. d) se slova „či vyšetřováním trestných činů“ nahrazují slovy „ , prověřováním nebo trestním stíháním pro trestné činy“.

2. V § 15 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova „ , byla-li jimi způsobena škoda nejméně 150 mil. Kč“.

3. V § 15 odst. 1 písm. i) se slova „trestného činu vlastizrady podle § 309 trestního zákoníku, teroristického útoku podle § 311 trestního zákoníku nebo teroru podle § 312 trestního zákoníku“ nahrazují slovy „teroristického trestného činu, trestného činu účasti na teroristické skupině podle § 312a trestního zákoníku, financování terorismu podle § 312d trestního zákoníku, podpory a propagace terorismu podle § 312e odst. 3 trestního zákoníku nebo vyhrožování teroristickým trestným činem podle § 312f trestního zákoníku“.

4. V § 15 odst. 1 písm. j) se slova „nebo spáchaných ve prospěch organizované zločinecké skupiny“ nahrazují slovy „ , spáchaných ve prospěch organizované zločinecké skupiny anebo spáchaných členy teroristické skupiny, ve spojení s teroristickou skupinou nebo ve prospěch teroristické skupiny“.

5. V § 15 odst. 6 písm. a) se slova „a e)“ nahrazují slovy „ , e) a g)“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

V trestním řízení zahájeném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se příslušnost státního zástupce určí podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.


Ministr:

JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
23/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli
Mění
23/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli
Je odkazován z
23/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli
Odkazuje na
40/2009 Sb. Trestní zákoník
23/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli
283/1993 Sb. Zákon o státním zastupitelství

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.2017 Aktuální znění (exportováno 16.09.2019 18:58)
0. 09.06.2017 Vyhlášené znění