Vyhláška č. 158/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-158
Částka 54/2017
Platnost od 29.05.2017
Účinnost od 01.06.2017
Aktuální znění 01.06.2017

158

VYHLÁŠKA

ze dne 23. května 2017,

kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 63/2017 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 4 odst. 7, § 5 odst. 9, § 6 odst. 7, § 7d odst. 3, § 7e odst. 4, § 7f odst. 3, § 9 odst. 4, § 12 odst. 9, § 13 odst. 7, § 14 odst. 3, § 38c odst. 6 a § 38d odst. 4 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 399/2015 Sb., vyhlášky č. 10/2017 Sb. a vyhlášky č. 86/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 8 se v textu pod nadpisem slovo „a“ nahrazuje čárkou a za text „§ 9 odst. 4“ se vkládá text „ , § 12 odst. 9 a § 13 odst. 7“.

2. V § 8 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Vzor žádosti o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla je uveden v příloze č. 28 k této vyhlášce.“.

3. V § 9 až § 14 a v § 16 se v textu pod nadpisem číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

4. V § 13 odst. 1 se na začátek písmene e) vkládají slova „vozidlo zvláštního určení a“.

5. § 15 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4 zní:

㤠15

Údaje o technických prohlídkách a technické způsobilosti silničního vozidla

(K § 4 odst. 7 zákona)

(1) Údaje o technických prohlídkách silničního vozidla jsou

a) druh technické prohlídky prováděné ve stanici technické kontroly, kterým je

1. pravidelná technická prohlídka,

2. opakovaná technická prohlídka,

3. technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla,

4. technická prohlídka na základě Evropské mezinárodní silniční dohody o přepravě nebezpečných věcí (ADR)4),

5. evidenční kontrola,

6. technická prohlídka na žádost zákazníka,

7. technická prohlídka před registrací, nebo

8. technická prohlídka v rámci technické silniční kontroly,

b) datum provedení technické prohlídky,

c) datum platnosti technické prohlídky,

d) označení stanice technické kontroly a

e) údaje o stavu silničního vozidla podle výsledku technické prohlídky.

(2) Údaje o technické způsobilosti silničního vozidla zjištěné na pozemních komunikacích jsou

a) druh technické kontroly stavu vozidla, kterým je

1. kontrola technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy, nebo

2. kontrola technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy při objasnění dopravní nehody,

b) datum provedení technické kontroly stavu vozidla a

c) údaje o stavu vozidla podle výsledku kontroly.

4) Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění pozdějších předpisů.“.

6. V § 16 odst. 1 písm. b) se slovo „jednotlivého“ zrušuje.

7. V § 20 odst. 1 písm. c) bodě 2 a v § 21 odst. 1 písm. c) bodě 2 se slova „místa podnikání nebo“ zrušují.

8. V § 34 odst. 1 písm. b) bodě 2 se slova „nebo místa podnikání“ zrušují.

9. Za § 37 se vkládá nový § 37a, který včetně nadpisu zní:

㤠37a

Osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu

(K § 38d odst. 4 zákona)

(1) Pro zápis v osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu platí § 17 obdobně.

(2) Osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu obsahuje ochranné prvky a je laminováno ochrannou fólií. Doklad je vyroben převážně v odstínech světle modré barvy a jeho rozměr je 105 x 75 mm.

(3) Vzor osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu je uveden v příloze č. 29 k této vyhlášce.“.

10. V § 39 se za číslem „14“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a za číslo „24“ se vkládá text „ , 28 a 29“.

11. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel

Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel“.

12. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel“.

13. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla“.

14. Příloha č. 14 zní:

„Příloha č. 14 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Žádost o vydání nového technického průkazu silničního vozidla a nového osvědčení o registraci silničního vozidla

Žádost o vydání nového technického průkazu silničního vozidla a nového osvědčení o registraci silničního vozidla“.

15. Příloha č. 17 zní:

„Příloha č. 17 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou“.

16. Příloha č. 18 zní:

„Příloha č. 18 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou“.

17. Příloha č. 19 zní:

„Příloha č. 19 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz“.

18. Za přílohu č. 27 se doplňují přílohy č. 28 a 29, které znějí:

„Příloha č. 28 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla“.

Příloha č. 29 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Vzor osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu

lícová strana

Vzor osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu - lícová strana

rubová strana

Vzor osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu - rubová strana

“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Tiskopisy žádosti o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel, žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel, žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, žádosti o vydání nového dokladu k vozidlu, žádosti o vydání tabulky s registrační značkou a oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou vyrobené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky lze používat do vyčerpání jejich zásob.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2017.


Ministr:

Ing. Ťok v. r.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
343/2014 Sb. Vyhláška o registraci vozidel
Mění
343/2014 Sb. Vyhláška o registraci vozidel
Je odkazován z
343/2014 Sb. Vyhláška o registraci vozidel
Odkazuje na
343/2014 Sb. Vyhláška o registraci vozidel
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
64/1987 Sb. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.06.2017 Aktuální znění (exportováno 25.08.2019 22:40)
0. 29.05.2017 Vyhlášené znění