Zákon č. 151/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-151
Částka 52/2017
Platnost od 22.05.2017
Účinnost od 06.06.2017
Aktuální znění 06.06.2017

151

ZÁKON

ze dne 26. dubna 2017,

kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

V § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 268/2015 Sb., odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:

(3) Vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace je povinen vykonávat její správu zahrnující zejména její pravidelné a mimořádné prohlídky, údržbu a opravy. Výkon správy může vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace zajišťovat prostřednictvím správce, jímž je právnická osoba zřízená nebo založená vlastníkem dálnice, silnice nebo místní komunikace za podmínky, že je vůči ní vlastník po celou dobu výkonu správy ovládající osobou. Vlastník, popřípadě správce, mohou dílčími činnostmi v rámci správy dálnice, silnice nebo místní komunikace, zejména činnostmi souvisejícími s údržbou a opravami dotčené dálnice, silnice nebo místní komunikace, pověřit osobu vybranou postupem podle zvláštního právního předpisu2a) nebo kraj u silnic I. třídy nacházejících se v jeho územním obvodu na základě veřejnoprávní smlouvy; tato osoba nebo kraj se nestávají správcem dotčené pozemní komunikace.

2a) Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.“.


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.

Souvislosti

Mění
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
Je odkazován z
169/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Odkazuje na
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový)
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 06.06.2017 Aktuální znění (exportováno 07.08.2020 12:25)
0. 22.05.2017 Vyhlášené znění